شماره: ۱۳۹۷/۱۰۸۵
تاریخ صدور: ۱۳۹۷/۱۱/۲

جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت تحقیقات و فناوری
کمیته ملی اخلاق در پژوهش‌های زیست پزشکی

 

به استناد دستورالعمل وزارتی تشکیل، سطح‌بندی و شرح وظایف کمیته‌های اخلاق در پژوهش‌های زیست پزشکی، اعتبار کمیته‌ی اخلاق در پژوهش دانشگاه علامه طباطبائی با صلاحیت کمیته‌ی دانشگاهی/منطقه ای تایید می‌گردد. مصوبات این کمیته در چارچوب اصول و هنجارهای پذیرفته‌شده‌ی ملی و بین‌المللی اخلاق در پژوهش، راهنماهای اخلاقی و دستورالعمل‌های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با کد اختصاصی IR.ATU.REC به مدت ۳ سال معتبر خواهد بود.


دکتر احسان شمسی گوشکی
دبیر کمیته ملی اخلاق در پژوهش‌های زیست پزشکی