کمیته اخلاق در پژوهش پژوهشگاه فن آوری های نوین علوم زیستی جهاددانشگاهی-ابن سینا

کمیته اخلاق در پژوهش پژوهشگاه فن آوری های نوین علوم زیستی جهاددانشگاهی-ابن سینا


پژوهشگاه فن آوری های نوین علوم زیستی جهاددانشگاهی-ابن سینا

معرفی

معرفی

اعتبارنامه
IR.ACECR.AVICENNA.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۲/۲۶ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استاد رئیس پژوهشگاه فن آوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی ابن سینا بیوشیمی بالینی/دکترای تخصصی (PhD) محمد رضا صادقی
رئیس
استادیار عضو هیات علمی پژوهشگاه ابن سینا اخلاق پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) علیرضا میلانی فر
دبیر
استاد مدیرگروه حقوق و اخلاق زیستی پژوهشگاه ابن سینا حقوق و فلسفه/دکترای تخصصی (PhD) محمد راسخ
حقوقدان
N/A مدرس حوزه علمیه قم مدرس خارج اجتهاد/دکترای تخصصی (PhD) محمد محمدی قائینی
روحانی
دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اپیدمیولوژی/پسادکترا سید علیرضا موسوی جراحی
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استادیار عضو هیات علمی پژوهشگاه ابن سینا اخلاق پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) علیرضا میلانی فر
متخصص اخلاق پزشکی
N/A - فلسفه/دکترای تخصصی (PhD) شهلا اسلامی
نماینده جامعه
دانشیار عضو هیات علمی جهاددانشگاهی پزشکی اجتماعی/دکترای تخصصی (PhD) سید علی آذین
پژوهشگر
استاد مدیرگروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات الهیات/دکترای تخصصی (PhD) سید محمدرضا آیتی
پژوهشگر
استاد مدیرگروه هیبریدوما پژوهشگاه ابن سینا ایمونولوژی/دکترای تخصصی (PhD) محمود جدی طهرانی
پژوهشگر
N/A کارشناس پژوهش پژوهشگاه ابن سینا زیست شناسی/کارشناسی مریم محمدی
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۲۹
طرح پژوهشی
ساخت و شناسایی داربست های دولایه متخلخل بتاتری کلسیم فسفات-کلاژن و کلاژن/فیبروئین جهت ترمیم نقص های استئوکندرال در مدل خرگوش IR.ACECR.AVICENNA.REC.1398.008 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۲۹
طرح پژوهشی
طراحی و ساخت ستون کروماتوگرافی تمایلی پروتئین L IR.ACECR.AVICENNA.REC.1398.007 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۴
طرح پژوهشی
بررسی نتایج درمان جراحی لاپاروسکوپی بیماران مبتلا به اندومتریوز روده در مرکز اندومتریوز مرکز ناباروری ابن سینا از سال 1394 الی 1396 IR.ACECR.AVICENNA.REC.1398.006 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۴
طرح پژوهشی
مقایسه ارزیابی زیست شناختی و روان شناختی در مردان با و بدون اختلال کاهش میل جنسی در بیماران نابارور مراجعه کننده به درمانگاه مردان مرکز درمان ناباروری ابن سینا IR.ACECR.AVICENNA.REC.1398.005 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۴
طرح پژوهشی
مقایسه نتایج حاصل از سونوگرافی واژینال با یافته های حین عمل و گزارش پاتولوژی بیماران مبتلا به اندومتریوز IR.ACECR.AVICENNA.REC.1398.004 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۴
طرح پژوهشی
بررسی دموگرافیک و اپیدمیولوژیک مردان نابارور دچار آزوسپرمی در مراجعین به مرکز درمان ناباروری ابن سینا در فاصله سالهای 1396 -1397 IR.ACECR.AVICENNA.REC.1398.003 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۴
طرح پژوهشی
بررسی تاثیر افزودن ملاتونین در سیکل تحریک تخمدان بر خواب و خلق و نتایج میکرواینجکشن بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک در مرکز درمان ناباروری ابن سینا سال 97-98 IR.ACECR.AVICENNA.REC.1398.002 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۴
طرح پژوهشی
بررسی جمعیتهای لکوسیت در بافت دسی جوا و جفت جمع اوری شده از موشهای مستعد سقط که بعنوان ایمونوتراپی سلولهای تی تنظیمی دریافت کرده اند IR.ACECR.AVICENNA.REC.1398.001 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۴
طرح پژوهشی
مطالعات درون تن (Invivo) محصولات زخم پوش بر پایه کایتوزان IR.ACECR.AVICENNA.REC.1397.026 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۰/۱۱
طرح پژوهشی
تعیین نقشه اپی توپی(Epitope mapping) آنتی بادی های ضد تیروپروکسیداز (آنتی TPO) خانم های مبتلا به سقط مکرر و بررسی اثر این آنتی بادی ها بر پروفایل سیتوکینی، آنژیوژنز، تکثیر و آپوپتوز سلولهای اندومتر IR.ACECR.AVICENNA.REC.1397.025 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۷
طرح پژوهشی
تولید کیت آنتی مولرین هورمون IR.ACECR.AVICENNA.REC.1397.024 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۰/۱۱
طرح پژوهشی
بررسی اثر درمانی عصاره گیاه کلپوره (Teucrium polium)‌ برالتیام زخم در موش صحرایی دیابتی IR.ACECR.AVICENNA.REC.1397.023 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۷/۲۴
پایان‌نامه
بررسی اثر افتراقی پلاسمای منی موشهای نر BALB/C و DBA/2 در القا دسی جوالیزیشن، تعدیل خزانه ترشحی و بیان برخی از ژنهای مرتبط با حرکت، رشد و تکثیر و مرگ سلولهای استرومایی اندومتر موشهای ماده CBA/J IR.ACECR.AVICENNA.REC.1397.022 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۰/۱۱
طرح پژوهشی
ارزیابی افزایش ایمنی زایی فیوژن پروتئینهای HER2 انسانی در موش به عنوان کاندیدای واکسن ضد سرطان پستان IR.ACECR.AVICENNA.REC.1397.021 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۷/۲۴
پایان‌نامه
بررسی تاثیر بالقوه فرایند دسی جوالیزیشن در پیشگیری از سقط و القا سلولهای T تنظیمی در موشهای مدل مستعد سقط IR.ACECR.AVICENNA.REC.1397.020 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۲۹
پایان‌نامه
تأثیر افزودن Platelet Rich Plasma به محیط های کشت جنین بر شاخص های کیفی و تکوینی IR.ACECR.AVICENNA.REC.1397.019 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۲۹
پایان‌نامه
اثر همکشتی Peripheral Blood Mononuclear Cell بر قابلیت تکوینی جنین های گاوی تولید شده در شرایط In vitro IR.ACECR.AVICENNA.REC.1397.018 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۷/۲۴
طرح پژوهشی
استفاده از GnRH agonist برای ساپورت فاز لوتئال در بیماران با ریسک بالای OHSS که از GnRH a برای تریگر از انها استفاده شده است- عدم استفاده از پروژسترون در فاز لوتئال IR.ACECR.AVICENNA.REC.1397.017 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۰/۱۱
پایان‌نامه
مقایسه بین تجویز FSH به همراه HCG در برابرHCG به تنهایی جهت تریگر در نتایج سیکلهای ICSI IR.ACECR.AVICENNA.REC.1397.016
IRCT20190108042285N1
۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۲۹
پایان‌نامه
بررسی نتایج ART در افراد مبتلا به آدنومیوز ، با استفاده از GnRH آگونیست 3ماهه در سیکل انتقال جنین فریز و مقایسه با گروه کنترل درمرکز ابن سینا در سال98 -1397 IR.ACECR.AVICENNA.REC.1397.015 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.