English

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی- واحد بروجرد

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی- واحد بروجرد


دانشگاه آزاد اسلامی- واحد بروجرد

معرفی

به منظور رعایت و بکارگیری اصول و موازین اخلاقی در پژوهش علوم پزشکی و حفاظت از آزمودنی های انسانی، حیوانی و محیط زیست در تحقیقات علوم پزشکی و به منظور دستیابی به اهداف و ارزشهای والای اخلاقی و حفظ شأن و کرامت انسانی در انجام پژوهش های پزشکی و تاکید بر رعایت جنبه های شرعی، حقوقی و اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی، کمیته اخلاق در پژوهش طبق دستور العمل سازمان مرکزی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد تشکیل گردید و همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد.

اعتبارنامه
IR.IAU.B.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۴/۲ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
مربی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد حسابداری/دکترای تخصصی (PhD) داریوش جاوید
رئیس
استادیار عضو هیات علمی باکتری شناسی پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) محسن میرزایی
دبیر
مربی عضو هیات علمی دکترای حقوق خصوصی/دکترای تخصصی (PhD) عبدالمحمد کردی
حقوقدان
N/A امام جماعت مسجد داشگاه آزاد واحد بروجرد تحصیلات حوزوی/کارشناسی ارشد سید رضا رحمت
روحانی
N/A مدرس حق التدریس اپیدمیولوژی/کارشناسی ارشد محمد ساعتچی
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استادیار معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان پزشکی قانونی و مسمومیت ها/دکترای تخصصی (PhD) پیمان آسترکی
متخصص اخلاق پزشکی
N/A بازنشسته دانشگاه فلسفه تعلیم و تربیت/کارشناسی ارشد ناصر تاج بخش
نماینده جامعه
استادیار عضو هیات علمی انگل شناسی/دکترای تخصصی (PhD) فرزاد پارسا
پژوهشگر
استادیار مدیر گروه آموزشی علوم آزمایشگاهی بیوشیمی بالینی/دکترای تخصصی (PhD) زهره فائزی زاده
پژوهشگر
استادیار عضو هیات علمی خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون/دکترای تخصصی (PhD) محمد رضا مهرابی
پژوهشگر
N/A کارشناس امور پژوهشی دانش شناسی مدیریت علم اطلاعات/کارشناسی ارشد الهام نائیچ
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۴
پایان‌نامه
بررسی اثر خمیر دندان Paradontax در مقایسه با خمیر دندان Sensodyne gum care بر شاخص های پریودنتال در بیماران مبتلا به Gingivitis IR.IAU.B.REC.1398.002 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۴
پایان‌نامه
مقایسه اثر بخشی طرحواره درمانی و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی، علایم روانشناختی، باورهای غیر منطقی و تاب آوری معتادان IR.IAU.B.REC.1398.001 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۲۱
پایان‌نامه
مقایسه کیفیت زندگی، امید به زندگی، عزت نفس و خودپنداره زنان شاغل و غیر شاغل IR.IAU.B.REC.1397.060 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۲۱
پایان‌نامه
مقایسه تحمل بلاتکلیفی، خودمدیریتی و شادمانی رهنی در دانش اموزان مبتلا به دیابت نوع1 با دانش آموزان غیر مبتلا IR.IAU.B.REC.1397.059 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۲۱
پایان‌نامه
بررسی بیان ژن 2 ccatبه عنوان تومور مارکر تشخیصی و تعیین میزان ارتباط مقادیر سرمی/بزاقی تومورمارکر HER2/neu در نمونه های متاستاز مثبت و منفی زنان مبتلا به سرطان پستان زیر 40 سال. IR.IAU.B.REC.1397.058 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۲۱
پایان‌نامه
هم سنجی و اثربخشی رویکردهای تلفیقی زوج درمانی هیجان مدار-گاتمن و راهبردی-راه حل محور بر تعارضات زناشویی، میل به طلاق، صمیمیت و رضایت زناشویی در زوجین متقاضی طلاق IR.IAU.B.REC.1397.057 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۲۱
پایان‌نامه
تدوین بسته غنی سازی ارتباطات خانواده های بازسازی شده طبق واکاوی کیفی مشکلات بین فردی و درون خانوادگی وبررسی اثربخشی آن بر روابط والدین خوانده و فرزند خوانده ها ، سازگاری زنا شویی و عملکرد خانواده در خانواده ھای دارای ازدواج مجدد شهر خرم آباد IR.IAU.B.REC.1397.056 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۲۱
پایان‌نامه
هم سنجی اثربخشی رویکردهای تلفیقی زوج درمانی متمرکز بر هیجان و زوج درمانی رفتاری یکپارچه نگر بر تنظیم هیجانی، بازسازی الگوهای ارتباطی، بخشش و سازگاری زناشویی در زوج های دارای تعارض زناشویی IR.IAU.B.REC.1397.055
IRCT20181114041662N1
۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۲۱
پایان‌نامه
اثربخشی بازی درمانی بر خودکارآمدی، مسئولیت‌پذیری و کمرویی دانش‌آموزان پسر مقطع ابتدایی IR.IAU.B.REC.1397.054 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۲۱
پایان‌نامه
مقایسه فرسودگی تحصیلی، اشتیاق به مدرسه و هیجان های تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر IR.IAU.B.REC.1397.053 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۲۱
پایان‌نامه
پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستان شهرستان اشترینان با کمک هوش هیجانی و جهت گیری مذهبی (درونی،بیرونی) IR.IAU.B.REC.1397.052 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۲۱
پایان‌نامه
اثربخشی آموزش مهارت تصمیم گیری و حل مساله برابراز وجود ،شادکامی و امیدواری دانش آموزان IR.IAU.B.REC.1397.051 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۲۱
پایان‌نامه
مقایسه اثربخشی درمان وسواس جبری با رویکرد فراشناخت موریتس و رویکرد فراشناخت ولز بر باورهای فراشناختی، نشخوار فکری، علایم وسواسی و انعطاف پذیری شناختی زنان خانه دار دارای علائم وسواس جبری IR.IAU.B.REC.1397.050 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۲۱
پایان‌نامه
رابط سبک های حل مسئله اجتماعی و سازگاری اجتماعی والدین با خودکارآمدی اجتماعی فرزندان IR.IAU.B.REC.1397.049 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۲۱
پایان‌نامه
اثربخشی زوج درمانی رفتاری تلفیقی و زوج درمانی به روش گاتمن بر کیفیت روابط زناشویی، صمیمیت زناشویی، دلزدگی زناشویی و تاب آوری زوجین IR.IAU.B.REC.1397.048 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۲۱
پایان‌نامه
رابطه سازگاری اجتماعی ، حمایت اجتماعی ادراک شده و رضایت زناشویی والدین با اضطراب امتحان دانش آموزان IR.IAU.B.REC.1397.047 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۲۱
پایان‌نامه
مقایسه ناگویی عاطفی، مهارت های هیجانی و امنیت روانی دانشجویان دختر و پسر IR.IAU.B.REC.1397.046 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۲۱
پایان‌نامه
مقایسه مسائل دوران نوجوانی، سبک های دلبستگی و عملکرد خانواده در دختران در معرض خطر فرار از منزل با دختران عادی IR.IAU.B.REC.1397.045 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۲۱
پایان‌نامه
مقایسه اثربخشی دو روش آب درمانی و حرکت درمانی بر بهبود عملکرد فعالیت زنان مبتلا به آرتروز زانو IR.IAU.B.REC.1397.044 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۲۱
پایان‌نامه
بررسی شیوع تومورهای بدخیم سروگردن sccوbccدرمراکزپاتولوژی شهرهای خرم آباد و بروجرد در سال های 1390 تا 1395 IR.IAU.B.REC.1397.043 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.