English

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی- واحد بروجرد

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی- واحد بروجرد


دانشگاه آزاد اسلامی- واحد بروجرد

معرفی

به منظور رعایت و بکارگیری اصول و موازین اخلاقی در پژوهش علوم پزشکی و حفاظت از آزمودنی های انسانی، حیوانی و محیط زیست در تحقیقات علوم پزشکی و به منظور دستیابی به اهداف و ارزشهای والای اخلاقی و حفظ شأن و کرامت انسانی در انجام پژوهش های پزشکی و تاکید بر رعایت جنبه های شرعی، حقوقی و اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی، کمیته اخلاق در پژوهش طبق دستور العمل سازمان مرکزی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد تشکیل گردید و همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد.

اعتبارنامه
IR.IAU.B.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۴/۲ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
مربی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد حسابداری/دکترای تخصصی (PhD) داریوش جاوید
رئیس
استادیار عضو هیات علمی باکتری شناسی پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) محسن میرزایی
دبیر
مربی عضو هیات علمی دکترای حقوق خصوصی/دکترای تخصصی (PhD) عبدالمحمد کردی
حقوقدان
N/A امام جماعت مسجد داشگاه آزاد واحد بروجرد تحصیلات حوزوی/کارشناسی ارشد سید رضا رحمت
روحانی
N/A مدرس حق التدریس اپیدمیولوژی/کارشناسی ارشد محمد ساعتچی
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استادیار معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان پزشکی قانونی و مسمومیت ها/دکترای تخصصی (PhD) پیمان آسترکی
متخصص اخلاق پزشکی
N/A بازنشسته دانشگاه فلسفه تعلیم و تربیت/کارشناسی ارشد ناصر تاج بخش
نماینده جامعه
استادیار عضو هیات علمی انگل شناسی/دکترای تخصصی (PhD) فرزاد پارسا
پژوهشگر
استادیار مدیر گروه آموزشی علوم آزمایشگاهی بیوشیمی بالینی/دکترای تخصصی (PhD) زهره فائزی زاده
پژوهشگر
استادیار عضو هیات علمی خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون/دکترای تخصصی (PhD) محمد رضا مهرابی
پژوهشگر
N/A کارشناس امور پژوهشی دانش شناسی مدیریت علم اطلاعات/کارشناسی ارشد الهام نائیچ
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۲۷
پایان‌نامه
بررسی سلولی بافت های سیستم ایمنی و بیان ژن فاکتورهای TNFαآلفا ، لیزوزیم و سایتوکین در ماهی گوپی ( Poecilia reticulate) IR.IAU.B.REC.1398.040 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۲۷
پایان‌نامه
بررسی اثر ترکیب عصاره گیاهان کنگر(gundelia tournefortii)،شکرتیغال(Echinops Persicusl)و گل ختمی(ََAlthaea officinaalis)بر بهبود زخم در خرگوش آزمایشگاهی IR.IAU.B.REC.1398.039 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۴
پایان‌نامه
بررسی شیوع کلسیفیکاسیون غده ی پینه آل در بیماران 70-5 سال مراجعه کننده به دانشکده ی دندانپزشکی بروجردبا استفاده از CBCT از سال 1397-1394 IR.IAU.B.REC.1398.038 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۴
پایان‌نامه
بررسی فراوانی تک یاخته های حفره ی دهانی (تریکوموناس تناکس و انتاموبا ژنژیوالیس) در بیماران مبتلا به ژنژیویت مراجعه کننده به مراکز درمانی استان لرستان. IR.IAU.B.REC.1398.037 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۴
پایان‌نامه
مطالعه مقایسه فراوانی انگل های حفره ی دهانی (تریکوموناس تناکس و انتاموبا ژنژیوالیس) قبل و بعد از درمان در بیماران مبتلا به پریودنتیت مراجعه کننده به مراکز درمانی استان لرستان. IR.IAU.B.REC.1398.036 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۴
پایان‌نامه
بررسی و تعیین جنسیت با استفاده از لندمارک های لترال سفالومتری و کاربرد آن در پزشکی قانونی IR.IAU.B.REC.1398.035 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۴
پایان‌نامه
بررسی اثرات مقایسه‌ای شستشوی زیرلثه‌ای با کلرهگزیدین و هیپوکلریت سدیم در بیماران مبتلا به ژنژیویت IR.IAU.B.REC.1398.034 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۴
پایان‌نامه
مقایسه اثر شستشوی زیرلثه ای ترکیب کلرهگزیدین و EDTA با کلرهگزیدین در بیماران مبتلا به پریودنتیت مزمن IR.IAU.B.REC.1398.033 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۴
پایان‌نامه
بررسی میزان نوتروفیل بزاقی در بیماران مبتلا به ژنژویویت قبل و بعد از استفاده از دهانشویه چای سبز و لیسترین زیرو IR.IAU.B.REC.1398.032 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۴
پایان‌نامه
بررسی تاثیر مصرف آسپرین بر میزان خون ریزی بعد از پروب کردن در بیماران ژنژیویت IR.IAU.B.REC.1398.031 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۴
پایان‌نامه
بررسی ارتباط آپکس ریشه دندان های خلفی ماگزیلا و سینوس ماگزیلاری در تصاویر CBCT و پانورامیک در بیماران ۲۱ تا ۵۰ ساله مراجعه کننده به بخش رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی بروجرد در سال ۱۳۹۷ IR.IAU.B.REC.1398.030 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۴
پایان‌نامه
تعیین میزان شیوع و طول لوپ قدامی عصب آلوئولار تحتانی و رابطه ی آن با محل منتال فورامن در گرافی CBCT بیماران مراجعه کننده به بخش رادیولوژی دهان دانشکده ی دندانپزشکی آزاد بروجرد در سال های 1395 و 1396 IR.IAU.B.REC.1398.029 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۴
پایان‌نامه
مقایسه اثر کاربرد دهان شویه لیسترین چای سبزو دهان شویه لیسترین زیرو بر شاخص های پریودنتال در بیماران پریودنتیت مزمن مبتلا به دیابت نوع دوم مراجعه کننده به کلینیک دندانپزشکی بروجرد در سال 97 IR.IAU.B.REC.1398.028 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۴
پایان‌نامه
بررسی میزان نیدل استیک شدن دانشجویان دندان پزشکی شهرستان بروجرد، برگزاری کارگاه آموزشی و مقایسه میزان آگاهی قبل و بعد از کارگاه IR.IAU.B.REC.1398.027 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۴
پایان‌نامه
بررسی ارتباط بین ضخامت لثه با عرض لثه کراتینیزه و papillary fill در دندانهای سانترال فک بالای افراد با پریودنشیوم سالم IR.IAU.B.REC.1398.026 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۴
پایان‌نامه
اندازه گیری Bolton ratio در پسران دبیرستانی شهر بروجرد IR.IAU.B.REC.1398.025 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۴
پایان‌نامه
تعیین آگاهی نگرش و رفتار عملی متخصصین زنان درباره بیماری های پریودنتال و تأثیر آن بر نتیجه بارداری IR.IAU.B.REC.1398.024 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۴
پایان‌نامه
مقایسه ی چسبندگی سلولهای فیبروبلاست لیکامان پریودنتال انسانی به سطوح عاج ریشه ی درمان شده با EDTA و لیزر Er-YAG IR.IAU.B.REC.1398.023 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۴
پایان‌نامه
هم سنجی اثربخشی اموزش کارکردهای اجرایی مغز ونورونهای اینه ای یرعملکردبخش فرونتال اختلال رفتاری هیجانی تفکر انتقادی وهمدلی دربسران دارای اختلال سلوک 12-9 ساله شهر تهران IR.IAU.B.REC.1398.022 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۴
پایان‌نامه
مقایسه ماساژ تریگر پوینت ها و پیاده روی بر کیفیت خواب و تعادل سالمندان IR.IAU.B.REC.1398.021 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.