English

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی - واحد فلاورجان

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی - واحد فلاورجان


دانشگاه آزاد اسلامی - واحد فلاورجان

معرفی

به منظور رعایت و بکارگیری اصول و موازین اخلاقی در پژوهش های زیست پزشکی و حفاظت از آزمون های انسانی در تحقیقات و استفاده از نظرات صاحبنظران حیطه های مختلف علوم زیستی، کمیته های اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان تشکیل می گردد.

این کمیته در دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان به بررسی طرح های پژوهشی، رسیدگی به موضوعات و مصادیق تخلفات پژوهشی، سیاستگذاری در امر اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی و زیستی ، ابلاغ آیین نامه ها و دستور العمل های کشوری از جمله شرح وظایف می پردازد.

اعتبارنامه
IR.IAU.FALA.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۴/۱۹ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استادیار رئیس واحد دانشگاهی زیست شناسی تکوینی/دکترای تخصصی (PhD) شهلا روزبهانی
رئیس
دانشیار عضو هیات علمی زیست شناسی/دکترای تخصصی (PhD) نوشین نقش
دبیر
استادیار عضو هیات علمی حقوق خصوصی/دکترای تخصصی (PhD) محمدجواد عبدالهی
حقوقدان
استادیار عضو هیات علمی معارف اسلامی گرایش اخلاق اسلامی/دکترای تخصصی (PhD) مجتبی فیضی
روحانی
مربی استاد حق التدریس آمار زیستی/دکترای تخصصی (PhD) الهه بیگانه
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
N/A کارشناس معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اخلاق پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) ندا یاوری
متخصص اخلاق پزشکی
N/A معلم بازنشسته آموزش و پرورش علوم تربیتی/کارشناسی ارشد مریم بیغم
نماینده جامعه
استادیار مدیرگروه مامایی مامایی/دکترای تخصصی (PhD) مریم اله دادیان فلاورجانی
پژوهشگر
استاد عضو هیات علمی آنزیم شناسی کلینیکی/پسادکترا سید علی اصغر مشتاقی
پژوهشگر
دانشیار عضو هیات علمی زیست شناسی/دکترای تخصصی (PhD) نوشین نقش
پژوهشگر
N/A کارشناس پژوهش علوم تربیتی/کارشناسی مدینه حسینی
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۴
پایان‌نامه
بررسی مقایسه ای خشونت شغلی در کارکنان درمانی بیمارستان های آموزشی درمانی استان چهارمحال و بختیاری IR.IAU.FALA.REC.1398.045 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۴
پایان‌نامه
بررسی نگرش مشارکت بین حرفه ای پرسنل مراقبتی-درمانی در بیمارستانهای تابعه علوم پزشکی شهرکرد در سال 1397 IR.IAU.FALA.REC.1398.044 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۴
پایان‌نامه
بررسی ارتباط تعلق خاطر کاری و اعتیاد به کار با رفاه شغلی در پرستاران بیمارستان های خصوصی و دولتی شهرستان لاهیجان در سال 1398 IR.IAU.FALA.REC.1398.043 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۴
پایان‌نامه
بررسی اثرات ضدمیکروبی نانو امولیسیون حاوی پتالوسیانین روی، بر روی زخم های عفونی ناشی از استافیلوکوکوس آرئوس در شرایط in vivo IR.IAU.FALA.REC.1398.042 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۴
پایان‌نامه
فتودینامیک تراپی زخم های عفونی ناشی از سودوموناس آئروجینوزا با استفاده از نانوامولسیون حاوی زینک پتالوسیانین IR.IAU.FALA.REC.1398.041 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۴
پایان‌نامه
بررسی تاثیر برنامه حرکت زود هنگام بر ایجاد انواع آریتمی ها در بیماران سکته حاد قلبی بیمارستان امام خمینی دهدشت در سال 1398 IR.IAU.FALA.REC.1398.040 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۴
پایان‌نامه
تبیین مدل سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت بر اساس حس انسجام، انعطاف پذیری روانشناختی و تکانشگری با میانجی گری نارضایتی بدن و تحمل پریشانی در بیماران قلبی عروقی مبتلا به چاقی IR.IAU.FALA.REC.1398.039 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۴
پایان‌نامه
ارائه مدل ساختاری خوردن هیجانی در افراد مبتلا به چاقی با توجه به پیشبینی کنندگی اضطراب صفت-حالت، خودشفقتی و خودتنظیمی با میانجیگری پردازش هیجانی و خودپنداره بدنی IR.IAU.FALA.REC.1398.038 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۴
پایان‌نامه
فتودینامیک تراپی زخم های عفونی ناشی از پسودوموناس آئروجینوزا و بررسی فاکتور های مرتبط با استرس اکسیداتیو در شرایط in vivo IR.IAU.FALA.REC.1398.037 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۴
پایان‌نامه
فتودینامیک تراپی زخم های عفونی ناشی از استافیلوکوکوس آئروس در موش های دیابتی با استفاده از نانو امولسیون حاوی آلومینیوم کلرید پتالوسیانین IR.IAU.FALA.REC.1398.036 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۵
طرح پژوهشی
بررسی حساسیت اخلاقی دانشجویان پرستاری در دوره اینترشیپی و عوامل موثر بر آن IR.IAU.FALA.REC.1398.035 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۵
طرح پژوهشی
بررسی تاثیر آموزش در خصوص پیشگیری از عفونت ادراری در زنان باردار براساس مدل اعتقاد بهداشتی در شهرکرد IR.IAU.FALA.REC.1398.034 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۵
پایان‌نامه
تبیین تجربه کادر درمان در ارتباط با خطاهای پزشکی منجر به مرگ یا عارضه پایدار در بیماران IR.IAU.FALA.REC.1398.033 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۵
پایان‌نامه
بررسی سطح پاسخگویی اجتماعی در بیمارستان های آموزشی-درمانی استان چهارمحال و بختیاری و ارتباط آن با رضایت بیماران در سال 1397 IR.IAU.FALA.REC.1398.032 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۵
پایان‌نامه
بررسی ارتباط موفقیت سیستم اطلاعاتی بیمارستانی و عملکرد سازمان از دیدگاه کارکنان بیمارستانهای وابسته به علوم پزشکی شیراز IR.IAU.FALA.REC.1398.031 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۵
پایان‌نامه
جداسازی و شناسایی آلودگی سالمونلایی و ویبریویی میگوی عرضه شده در شهر اصفهان IR.IAU.FALA.REC.1398.030 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۵
پایان‌نامه
بررسی اثر داروی ریواروکسابان برظرفیت تام آنتی‌اکسیدانی، غلظت مالون‌دی‌آلدئید، سطح هموسیستئین و فعالیت پاراکسونازی و آریل استرازی در بیماران دچار نارسایی قلبی مراجعه کننده به پژوهشکده قلب و عروق اصفهان در سال 1398 IR.IAU.FALA.REC.1398.029 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۴
پایان‌نامه
بررسی عوامل مؤثر بر غیبت از کلاس درس از دیدگاه اساتید و دانشجویان پزشکی در دانشجویان مقطع پیش بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد در سال 89 IR.IAU.FALA.REC.1398.028 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۴
پایان‌نامه
مقایسه ی مهارت های ارتباطی کارآموزان و کارورزان با بیماران وارتباط با تیپ شخصیتی آن ها در بیمارستان شریعتی در سال تحصیلی 98-97 IR.IAU.FALA.REC.1398.027 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۴
پایان‌نامه
بــررسی تغییرات بیان ژن‌هایTnf-α و Il18 در بافت کلیه رت‌های دیابتــی اِلـقا شده توسط اِسترپتوزوتوسین تحت اثر آنتی‌اکسیدانی عصاره متانولی میوه زنـیان (Trachyspermum ammi) IR.IAU.FALA.REC.1398.026 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.