English

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی - واحد فلاورجان

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی - واحد فلاورجان


دانشگاه آزاد اسلامی - واحد فلاورجان

معرفی

به منظور رعایت و بکارگیری اصول و موازین اخلاقی در پژوهش های زیست پزشکی و حفاظت از آزمون های انسانی در تحقیقات و استفاده از نظرات صاحبنظران حیطه های مختلف علوم زیستی، کمیته های اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان تشکیل می گردد.

این کمیته در دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان به بررسی طرح های پژوهشی، رسیدگی به موضوعات و مصادیق تخلفات پژوهشی، سیاستگذاری در امر اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی و زیستی ، ابلاغ آیین نامه ها و دستور العمل های کشوری از جمله شرح وظایف می پردازد.

اعتبارنامه
IR.IAU.FALA.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۴/۱۹ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استادیار رئیس واحد دانشگاهی زیست شناسی تکوینی/دکترای تخصصی (PhD) شهلا روزبهانی
رئیس
دانشیار عضو هیات علمی زیست شناسی/دکترای تخصصی (PhD) نوشین نقش
دبیر
استادیار عضو هیات علمی حقوق خصوصی/دکترای تخصصی (PhD) محمدجواد عبدالهی
حقوقدان
استادیار عضو هیات علمی معارف اسلامی گرایش اخلاق اسلامی/دکترای تخصصی (PhD) مجتبی فیضی
روحانی
مربی استاد حق التدریس آمار زیستی/دکترای تخصصی (PhD) الهه بیگانه
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
N/A کارشناس معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اخلاق پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) ندا یاوری
متخصص اخلاق پزشکی
N/A معلم بازنشسته آموزش و پرورش علوم تربیتی/کارشناسی ارشد مریم بیغم
نماینده جامعه
استادیار مدیرگروه مامایی مامایی/دکترای تخصصی (PhD) مریم اله دادیان فلاورجانی
پژوهشگر
استاد عضو هیات علمی آنزیم شناسی کلینیکی/پسادکترا سید علی اصغر مشتاقی
پژوهشگر
دانشیار عضو هیات علمی زیست شناسی/دکترای تخصصی (PhD) نوشین نقش
پژوهشگر
N/A کارشناس پژوهش علوم تربیتی/کارشناسی مدینه حسینی
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۲/۱۵
پایان‌نامه
پیش بینی شاخص های درد و ناگویی هیجانی بر اساس باورهای فراشناختی و راهبردهای نظم دهی شناختی هیجان در زنان مبتلا به میگرن در شهر اصفهان IR.IAU.FALA.REC.1399.011 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۲/۱۵
پایان‌نامه
بررسی میزان آمادگی به اعتیاد دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر IR.IAU.FALA.REC.1399.010 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۲/۱۵
پایان‌نامه
مقایسه تاثیر پتیدین و آپوتل بر کنترل درد بیماران مشکوک به کله سیستیت حاد IR.IAU.FALA.REC.1399.009 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۲/۱۵
پایان‌نامه
میزان آمادگی به اعتیاد دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان IR.IAU.FALA.REC.1399.008 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۲/۱۵
پایان‌نامه
بررسی میزان آمادگی به اعتیاد دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان IR.IAU.FALA.REC.1399.007 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
پایان‌نامه
بررسی میزان آمادگی به اعتیاد دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین IR.IAU.FALA.REC.1399.006 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
پایان‌نامه
بررسی میزان آمادگی به اعتیاد دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد IR.IAU.FALA.REC.1399.005 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
پایان‌نامه
بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش گروهی والدین بر پرخاشگری و روابط والد فرزند نوجوانان دختر دارای اختلال نافرمانی مقابله ای IR.IAU.FALA.REC.1399.004 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
پایان‌نامه
بررسی ارتباط بارکاری ذهنی وکیفیت شغلی پرستاران وایمنی بیماران دربیمارستانهای سمیرم ،شهرضا و دهاقان درسال 1397 IR.IAU.FALA.REC.1399.003 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۲/۱۵
پایان‌نامه
میزان آمادگی به اعتیاد دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا IR.IAU.FALA.REC.1399.002 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
پایان‌نامه
بررسی میزان آمادگی به اعتیاد دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تیران IR.IAU.FALA.REC.1399.001 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۰/۲۳
پایان‌نامه
تایپینگ سویه‌های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی‌سیلین جداسازی شده از مراکز درمانی در اصفهان IR.IAU.FALA.REC.1398.063 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۰/۲۳
پایان‌نامه
بررسی تأثیر نانو ذرات اکسید منگنز بر باکتری های مقاوم به چندین آنتی بیوتیک (MDR) و تاثیر آن بر روی موش های Balb/C IR.IAU.FALA.REC.1398.062 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۰/۲۳
پایان‌نامه
بررسی تایپینگ مولکولی و الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی ایزوله‌های بالینی سودوموناس آئروژینوزا جدا شده از بیماران بیمارستان طالقانی اهواز IR.IAU.FALA.REC.1398.061 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۹/۱۱
پایان‌نامه
بررسی تأثیر ایمنومتابولیت ایتاکونیک اسید بر بیان ژن‌های فاکتورهای نوروتروف و گیرنده‌های آن‌ها در سلول‌های آستروسیت جداسازی شده از مغز موش IR.IAU.FALA.REC.1398.060 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۰/۲۳
پایان‌نامه
بررسی تأثیرنانوذرات کیتوزان ، ZnOگزنه و ZnO برتغییر بیان چند ژن ویرولانس و مهار رشد باکتری های غالب و مقاوم به آنتی بیوتیک جداسازی شده از زخم دیابتی IR.IAU.FALA.REC.1398.059 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۰/۲۳
پایان‌نامه
تعیین فراوانی نسبی اشرشیاکلی مولد بتالاکتاماز وسیع الطیف SHV و CTX-M در نمونه‌های بالینی و غیر بالینی IR.IAU.FALA.REC.1398.058 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۹/۱۱
پایان‌نامه
بررسی تأثیر ایمنومتابولیت ایتاکونیک اسید بر بیان ژن‌های فاکتورهای نوروتروف و گیرنده‌های آن‌ها در سلول‌های آستروسیت جدا سازی شده از مغز موش IR.IAU.FALA.REC.1398.057 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۹/۱۱
طرح پژوهشی
بررسی میزان شیوع پرفشاری خون، دیابت و چاقی در پناهندگان افغانی مقیم شهر اصفهان IR.IAU.FALA.REC.1398.056 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۹/۱۱
پایان‌نامه
تاثیر پوشیدن سینه بند در طول شبانه روز تا یک هفته بعد از جراحی های پستان روی میزان فعالیت، درد و مصرف مسکن IR.IAU.FALA.REC.1398.055 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.