English

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی - واحد اصفهان (خوراسگان)

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی - واحد اصفهان (خوراسگان)


دانشگاه آزاد اسلامی - واحد اصفهان (خوراسگان)

معرفی

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) با هدف بررسی طرح های تحقیقاتی از حیث رعایت اصول اخلاق در پژوهش و مواردی همچون رسیدگی به تخلفات پژوهشی و تدوین آئین نامه های اخلاقی داخلی ، ارایه کارگاه های آموزشی اخلاق در پژوهش و ارایه مشاوره به پژوهشگران کار خود را شروع و از سال 1396 به بعد حداقل ماهی یکبار تشکیل می گردد.

اهداف

1- رعایت موازین شرعی، حقوقی و اخلاقی در تمامی پژوهش های اپیدمیولوژیک ، بالینی و علوم پایه و تحقیقات نظام بهداشتی- درمانی

2- مراقبت از انسانها در برابر خطرات احتمالی ناشی از تحقیق

3- پیشگیری از اجرای طرحهای تحقیقاتی مغایر با موازین اخلاق اسلامی

4-حفظ حقوق آزمودنی،پژوهشگر و سازمان مجری پژوهش و حفظ ارزشهای اسلامی در انتخاب موضوع و روند انجام تحقیق

5- ترویج فرهنگ استفاده از مشاورین اخلاقی در برنامه ای تحقیقاتی

اعتبارنامه
IR.IAU.KHUISF.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۴/۴ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استادیار دبیر هیات امنا و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان علوم سیاسی/دکترای تخصصی (PhD) احمد آذین
رئیس
دانشیار معاون علوم پزشکی دانشکاه آزاد اسلامی اصفهان پزشکی قانونی/دکترای تخصصی (PhD) آرش قدوسی
دبیر
مربی عضو هیات علمی دانشکده حقوق حقوق/دکترای تخصصی (PhD) محمدرضا قنبری
حقوقدان
N/A مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان فقه و اصول/کارشناسی ارشد عباسعلی حیدری
روحانی
استاد عضو هیات علمی آمار/دکترای تخصصی (PhD) نصر اله بشردوست
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
N/A - دانشجوی دوره دکترای اخلاق پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) ندا یاوری
متخصص اخلاق پزشکی
N/A مدیر کل امور فرهنگی اجتماعی استانداری اصفهان امور فرهنگی - برنامه ریزی فرهنگی/کارشناسی ارشد سیدحسن قریشی
نماینده جامعه
دانشیار معاون آموزشی دانشکده پرستاری ومامایی مدیریت آموزشی/دکترای تخصصی (PhD) شایسته صالحی
پژوهشگر
استاد معاون پژوهشی دانشگاه علوم دامی/دکترای تخصصی (PhD) مجید طغیانی خوراسگانی
پژوهشگر
دانشیار معاون علوم پزشکی پزشکی قانونی/دکترای تخصصی (PhD) آرش قدوسی
پژوهشگر
N/A کارشناس آموزشی کشاورزی/کارشناسی ارشد سید منصور حسینیان
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۵
پایان‌نامه
بررسی تاثیر مشاوره بر اساس مدل پلیسیت بر کیفیت زندگی جنسی زنان متاهل مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به مرکز ام اس اصفهان در سال 1398 IR.IAU.KHUISF.REC.1398.113 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۴
پایان‌نامه
مقایسه ی اثر ملاتونین با و بدون سایمتیکون در درمان کولیک شیر خوارگی IR.IAU.KHUISF.REC.1398.112 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۴
پایان‌نامه
بررسی توزیع فراوانی و علل مصرف فرآورده پلاکت براساس استاندارد‌های بین المللی در بیماران بستری در بیمارستان شهدای کارگر و شاه ولی یزد در سال 96 و 97 IR.IAU.KHUISF.REC.1398.111 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۴
پایان‌نامه
بررسی ارتباط رهبری اخلاقی با رفتار مراقبتی و توانمند سازی روان شناختی پرستاران و رضایت بیمار از مراقبت در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد. IR.IAU.KHUISF.REC.1398.110 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۴
پایان‌نامه
بررسی تاثیر آموزش مراقبت تسکینی بر خودکارامدی درک شده پرستاران شاغل در بیمارستان امام جعفر صادق (ع) میبد و ضیایی اردکان در سال 1398 IR.IAU.KHUISF.REC.1398.109 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۴
پایان‌نامه
بررسی توزیع فراوانی علل مصرف فرآورده RBCs بر اساس استاندارد های بین المللی در بیماران بستری در بیمارستان‌های شهدای کارگرو شاه ولی یزد سال97 IR.IAU.KHUISF.REC.1398.108 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۴
پایان‌نامه
بررسی مدت بقای بیماران مبتلا به کنسر تخمدان در شهر یزد در سال های 1378-1397 IR.IAU.KHUISF.REC.1398.107 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۴
پایان‌نامه
برری مدت بقای بیماران مبتلا به گلیوبلاستوم مولتی فرم مراجعه کننده به بیمارستانهای آموزشی شهر یزد از سال 1390لغایت 1395 IR.IAU.KHUISF.REC.1398.106 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۴
پایان‌نامه
بررسی اثرتجویز منیزیم بر شدت درد و اسپاستیسیتی بیماران مبتلا به فلج مغزی، مراجعه کننده به بیمارستان شهدای کارگر و شاه ولی IR.IAU.KHUISF.REC.1398.105 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۴
پایان‌نامه
بررسی رابطه کیفیت خواب با شاخص های کنترل متابولیک در بیماران مبتلا به دیابت مراجعه کننده به مرکز دیابت شهر دهاقان در سال 1398 IR.IAU.KHUISF.REC.1398.104 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۴
پایان‌نامه
تدوین بسته مراقبت و آموزش زودهنگام کودکی مادرمحور و تعیین اثربخشی آن بر بهزیستی و هوش شناختی کودکان صفر تا پنج سال و استرس والدگری و سرمایه عاطفی مادران آنها IR.IAU.KHUISF.REC.1398.103 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۴
پایان‌نامه
تدوین بسته مشاوره ای ویژه دانشجویان علوم پزشکی و مقایسه اثربخشی آن با روش مشاوره تحصیلی شناختی اجتماعی لنت وبراون بر خودکارآمدی تحصیلی، انگیزه تحصیلی ،عملکرد تحصیلی دانشجویان مشروطی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان IR.IAU.KHUISF.REC.1398.102 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۴
طرح پژوهشی
مقایسه هشت هفته تمرین مقاومتی به همراه مصرف عصاره زعفران و زرشک بر سطح سرمی RBP 4و مقاومت به انسولین در موش های چاق IR.IAU.KHUISF.REC.1398.101 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۴
طرح پژوهشی
مقایسه تأثیر 12 هفته مصرف گل گاوزبان و تمرین HIT بر سطوح CRP و فریتین در زنان چاق IR.IAU.KHUISF.REC.1398.100 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۴
طرح پژوهشی
مقایسه تاثیر 8 هفته تمرین تناوبی هوازی و مصرف مکمل قهوه سبز بر سطح مایونکتین سرم، هورمون شبه متیورین و مقاومت به انسولین در زنان چاق IR.IAU.KHUISF.REC.1398.099 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۴
پایان‌نامه
بررسی تاثیر حضور مراقب بر بالین بیمار بر استرس ادراک شده و تحمل پریشانی مراقبین بیماران بخش مراقبت های ویژه بیمارستان گلستان اهواز سال 1397 IR.IAU.KHUISF.REC.1398.098 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۴
پایان‌نامه
اثر یک دوره بازی‌های بومی‌محلی انطباقی بر مهارت‌های بنیادی، ویژگی‌های شناختی و رفتاری در افرادکم‌توان ذهنی آموزش پذیر IR.IAU.KHUISF.REC.1398.097 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۴
پایان‌نامه
مقایسه اثر تمرینات دید ورزشی و چشم ساکن بر کینماتیک، کارآمدی عضلانی و دقت حرکت کودکان دارای اختلال یادگیری IR.IAU.KHUISF.REC.1398.096 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۴
پایان‌نامه
تاثیر 8 هفته تمرین در آب بر روی فریتین، هماتوکریت، آهن و هموگلوبین در بیماران تالاسمی ماژور IR.IAU.KHUISF.REC.1398.095 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۴
پایان‌نامه
تاثیر 12 هفته تمرین هوازی بر برخی عوامل التهابی و مقاومت به انسولین در زنان مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک IR.IAU.KHUISF.REC.1398.094 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.