English

کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده داروسازی و علوم دارویی - دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده داروسازی و علوم دارویی - دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران


دانشکده داروسازی و علوم دارویی - دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

معرفی

با توجه به حضور اساتید پیشکسوت و صاحب نظر در حیطه، بالین، پژوهش و اخلاق، این مجموعه توانمندی بسیاری در تلفیق حوزه ه ها و نظارت بر اصول اخلاقی آکادمیک و پژوهشی دارد، به گونه ای که امید می رود در این فضا صاحب سبک، فلسفه و کرسی در سطح کشوری و بین المللی باشد. انشاالّله.

اعتبارنامه
IR.IAU.PS.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۶/۲۷ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استاد رئیس دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران متخصص اطفال/متخصص بالینی/دکترای تخصصی (PhD) سید علی ابطحی
رئیس
دانشیار معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران داروسازی بالینی/دکترای تخصصی (PhD) فرشاد هاشمیان
دبیر
N/A حقوقدان حقوق بین الملل/کارشناسی ارشد فرح فرحسا
حقوقدان
N/A امام جماعت واحد حوزوی/کارشناسی کرمعلی ذوالفقاری
روحانی
دانشیار مدیر امور پژوهش بیمارستان قلب شهید رجایی تهران اپیدمیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) هومن بخشنده آبکنار
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
دانشیار مسئول واحد اساتید مشاور بیهوشی قلب/فلوشیپ فوق تخصصی مهدی فتحی
متخصص اخلاق پزشکی
N/A کارشناس واحد برگزاری همایش های داروسازی و سمینارهای بازآموزی داروسازی مترجمی زبان انگلیسی/کارشناسی عباس یساره افرا
نماینده جامعه
استاد مشاور حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران داروسازی سم شناسی/دکترای تخصصی (PhD) سپیده اربابی بیدگلی
پژوهشگر
دانشیار مدیر روابط بین الملل دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران داروسازی بالینی/دکترای تخصصی (PhD) مهدی رجبی
پژوهشگر
استاد دبیر ستاد اجرایی آمایش سرزمینی آموزش عالی سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مهندسی بهداشت حرفه ای گرایش مهندسی انسانی/دکترای تخصصی (PhD) جبرائیل نسل سراجی
پژوهشگر
N/A کارشناس مهندسی آب/کارشناسی ارشد امیر مهیار خوش سیرت
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۰/۹
پایان‌نامه
بررسی اثرات عصاره ی گیاه گز راست (.Tamarix stricta Boiss) در مدل حیوانی کولیت القا شده توسط استیک اسید IR.IAU.PS.REC.1398.134 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱/۲۴
پایان‌نامه
ژنوم کاوی باکتری Pseudoxanthomonas sp. UTMC 1351، جداشده از آبهای خلیج فارس و بررسی توانمندی های تولید آنزیم های هیدرولیتیک در آن ها IR.IAU.PS.REC.1398.133 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۵
پایان‌نامه
تهیه و بهینه سازی نانو ذرات نیوزومی حاوی تتراسایکلین و بررسی اثر ضد میکروبی آن بر سوش های میکروبی Staphylococcus aureus, Escherichia coli و Pseudomonas aeruginosa IR.IAU.PS.REC.1398.132 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲
پایان‌نامه
بررسی میزان بیان ژنrelaxin و ژن گیرنده ی آن (LGR7) در بافت زبان رت های تیمارشده با اکسی توسین در طی فرآیند القای سرطان IR.IAU.PS.REC.1398.131 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۵
پایان‌نامه
بررسی میزان بیان ژن گیرنده اکسی توسین دربافت زبان موشهای صحرایی پس از تیمار با هورمون اکسی توسین درطی فرایند القا سرطان IR.IAU.PS.REC.1398.130 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱
پایان‌نامه
بررسی اثر سمیت نانو ذره پلی استرین بر روی بافت کبد رت های نر IR.IAU.PS.REC.1398.129 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۳
پایان‌نامه
سنتز و بررسی اثرات سایتوتوکسیک مشتقات ایندول پیریمیدین-اکسادیازول جدید به عنوان فعال کننده های P53 به منظور درمان سرطان IR.IAU.PS.REC.1398.128 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۲
پایان‌نامه
تثبیت آنزیم سوکراز بر روی نانوذرات اکسید کبالت و مقایسه ی خصوصیات بیوشیمیایی آنزیم تثبیت شده و آزاد IR.IAU.PS.REC.1398.127 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۲
پایان‌نامه
مقایسه ی پارامترهای بیوشیمیایی آنزیم سوکراز آزاد و تثبیت شده بر روی نانوذرات اکسید روی گیاهی IR.IAU.PS.REC.1398.126 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۳
پایان‌نامه
کلونینگ، بیان و تخلیص پروتئین نوترکیب Rev ویروس HIV-1 در سیستم بیان پروکاریوتی IR.IAU.PS.REC.1398.125 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۳
پایان‌نامه
تعیین ژنوم Kribbella shirazensis UTMC 693 و ارزیابی فعالیت های زیستی آن IR.IAU.PS.REC.1398.124 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۱۹
پایان‌نامه
بررسی مکانیسم سمیت نانوذرات الماس بر روی سنتز DNA و تقسیم سلولی در سلول های شبه نورونی IR.IAU.PS.REC.1398.123 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۳
طرح پژوهشی
بررسی وجود نانوباکترها در نمونه‌های بالینی آب مروارید چشم و پانچ رگ در بیماران مبتلا به گرفتگی عروق کرونر قلب IR.IAU.PS.REC.1398.122 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۳
پایان‌نامه
بررسی تغییرات بیان lncRNA MALAT1 و ژن هدف ERK در رده سلولی G98T گلیوبلاستومای تومورهای مغزی تحت تیمار با داروی TMZ و کمپلکس های تیوسمی کاربازون Ni و Cu و مقایسه ی آن ها با یکدیگر IR.IAU.PS.REC.1398.121 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۳
پایان‌نامه
امکان سنجی تولید کیک فراسودمند بر پایه چاودار، شیر شتر ، استویا، دارچین و گیاه گالگا و انجام ارزیابی های حسی و آزمایشات بالینی بر روی بیماران دیابتی نوع دو IR.IAU.PS.REC.1398.120 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۳
پایان‌نامه
بررسی تاثیر اعتیاد به مورفین در مادر بر پلاستیسیته عصبی در مغز جنین رت های نژاد ویستار IR.IAU.PS.REC.1398.119 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۳
پایان‌نامه
بررسی اثر بخشی سیستم ذره ای مخزنی تزریقی حاوی گلاتیرامر استات در مدل حیوانی EAE IR.IAU.PS.REC.1398.118 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۳
پایان‌نامه
نقش سایتوکاین پیش التهابی اینترلوکین 1بتا در بیماری آلزایمروتاثیر کافئیک اسید فنیل استر دربیان آن درموشهای آزمایشگاهی IR.IAU.PS.REC.1398.117 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۳
پایان‌نامه
بررسی الگوی باکتریولوژیک سپتی سمی نوزادان بستری در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان در یک دوره ی شش ماهه IR.IAU.PS.REC.1398.116 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۱۹
پایان‌نامه
بررسی سمیت ژنتیکی، استرس اکسیداتیو و اختلالات اندوکرین در کشاورزان مواجه یافته با سم ارگانوفسفره IR.IAU.PS.REC.1398.115 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.