English

کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده داروسازی و علوم دارویی - دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده داروسازی و علوم دارویی - دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران


دانشکده داروسازی و علوم دارویی - دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

معرفی

با توجه به حضور اساتید پیشکسوت و صاحب نظر در حیطه، بالین، پژوهش و اخلاق، این مجموعه توانمندی بسیاری در تلفیق حوزه ه ها و نظارت بر اصول اخلاقی آکادمیک و پژوهشی دارد، به گونه ای که امید می رود در این فضا صاحب سبک، فلسفه و کرسی در سطح کشوری و بین المللی باشد. انشاالّله.

اعتبارنامه
IR.IAU.PS.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۶/۲۷ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استاد رئیس دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران متخصص اطفال/متخصص بالینی/دکترای تخصصی (PhD) سید علی ابطحی
رئیس
دانشیار معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران داروسازی بالینی/دکترای تخصصی (PhD) فرشاد هاشمیان
دبیر
N/A حقوقدان حقوق بین الملل/کارشناسی ارشد فرح فرحسا
حقوقدان
N/A امام جماعت واحد حوزوی/کارشناسی کرمعلی ذوالفقاری
روحانی
دانشیار مدیر امور پژوهش بیمارستان قلب شهید رجایی تهران اپیدمیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) هومن بخشنده آبکنار
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
دانشیار مسئول واحد اساتید مشاور بیهوشی قلب/فلوشیپ فوق تخصصی مهدی فتحی
متخصص اخلاق پزشکی
N/A کارشناس واحد برگزاری همایش های داروسازی و سمینارهای بازآموزی داروسازی مترجمی زبان انگلیسی/کارشناسی عباس یساره افرا
نماینده جامعه
استاد مشاور حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران داروسازی سم شناسی/دکترای تخصصی (PhD) سپیده اربابی بیدگلی
پژوهشگر
دانشیار مدیر روابط بین الملل دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران داروسازی بالینی/دکترای تخصصی (PhD) مهدی رجبی
پژوهشگر
استاد دبیر ستاد اجرایی آمایش سرزمینی آموزش عالی سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مهندسی بهداشت حرفه ای گرایش مهندسی انسانی/دکترای تخصصی (PhD) جبرائیل نسل سراجی
پژوهشگر
N/A کارشناس مهندسی آب/کارشناسی ارشد امیر مهیار خوش سیرت
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۱/۱
پایان‌نامه
ارزیابی اثر اگزوتوکسین A سودوموناس بر عملکرد سکرتوم توموری سرطان کلورکتال در سلول های استرومایی تومور IR.IAU.PS.REC.1398.367 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۱/۱
پایان‌نامه
بررسی نقش Botulinum toxin A باکتریایی بر میزان اثر رگزایی اگزوزوم های توموری کلورکتال در سلول های اندوتلیال بند ناف انسانی IR.IAU.PS.REC.1398.366 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۱/۱
پایان‌نامه
بررسی تاثیر کاندیشن مدیا جدا شده از سلول های بنیادی مزانشیمی بر تغییر بیان ژن های مقاومت دارویی، ABCG2 و ABCB1 علیه هایپریسین در رده سلولی سرطان زبان IR.IAU.PS.REC.1398.365 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۱/۱
پایان‌نامه
بررسی میزان بیان ژن اینترلوکین 15 و تاثیر ترکیب کافئیک اسید فنتیل استر در موشهای بزرگ آزمایشگاهی مبتلا به بیماری شبه آلزایمر IR.IAU.PS.REC.1398.364 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۱/۱
پایان‌نامه
برسی اثرات ضد میکروبی نانو ذرات اکسید مس و اکسید زیرکونیوم بر روی اسینتوباکتر بومانی های مقاوم به چند دارو در بیماران بستری شده در بخش ای سی یو و مقایسه آن با اثرات ضد میکروبی این ذرات در همراهی با کارباپنم IR.IAU.PS.REC.1398.363 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۱/۱
پایان‌نامه
اندازه گیری، استخراج و خالص سازی آنتی اکسیدانهای کاروتنوئیدی، فیکوسیانین وکلروفیل a, b از سیانو باکتر اسپیرولینا پلاتنسیس IR.IAU.PS.REC.1398.362 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۰/۳
پایان‌نامه
بررسی اثر توکسین A باکتریایی بوتولینیوم بر تعدیل اثر پروآنژیوژنیک اگزوزوم توموری کولون در سلول های اندوتلیال ورید بند ناف انسانی IR.IAU.PS.REC.1398.361 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۱۴
پایان‌نامه
بررسی مولکولی اثرات آنتی اکسیدانت‌های کورکومین، بتانین و کیوتن به همراه نانوذرات نیکل اکساید و سوپراکسید آهن در مسیرهای بیوژنر و میتوکندری آپوپتوز در مدل موش مبتلا به سرطان سینه IR.IAU.PS.REC.1398.360 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۱/۱
پایان‌نامه
بررسی اثرات ضدسرطانی کروسین انکپسوله شده در نانوحامل لیپوزوم کیتوزانی بر رده های سلولی سرطان پستان MDA-MB-231 و MCF7 IR.IAU.PS.REC.1398.359 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۱/۱
پایان‌نامه
بررسی تعداد تکرارهای CGGدر پروموتر ژن FMR1 در جمعیت ایرانی با روش TP-PCR IR.IAU.PS.REC.1398.358 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۳
پایان‌نامه
ارزیابی پتانسیل اثر بازدارندگی گیاه شیرین بیان (glycyrrhiza glabra)، بر پویایی رشد ویروس آنفلوانزا IR.IAU.PS.REC.1398.357 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۱/۱
پایان‌نامه
بررسی سسکویی ترپن های آرتمیزیا بر روی تمامیت ساختاری غشا و بیان ژن های Fas ، bcl2، bax و FasL در رده سلولی sw480 IR.IAU.PS.REC.1398.356 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۱/۱
پایان‌نامه
ساخت و ارزیابی یک کاندید واکسن علیه ویروس پاپیلومای انسانی بر اساس اپی توپ پروتئین L2 و آگونیست های TLR IR.IAU.PS.REC.1398.355 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۰/۳
پایان‌نامه
سنتز نانو ذرات زینک کورکومین و بررسی اثرات فارماکولوژیک ان بر اختلال دو قطبی در موش سوری IR.IAU.PS.REC.1398.354 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۰/۳
پایان‌نامه
سنتز نانوذرات منیزیم کورکومین و بررسی اثرات فارماکولوژیک آن بر اختلال دوقطبی در موش سوری IR.IAU.PS.REC.1398.353 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۲۹
پایان‌نامه
بررسی بیان LncUSMYCNوLncRNA PARROTدر بیماران مبتلا به سرطان دهان IR.IAU.PS.REC.1398.352 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۲۹
پایان‌نامه
بررسی بیان lnc RNA MINCR و lnc RNA BCYRN1 در بیماران مبتلا به سرطان دهان IR.IAU.PS.REC.1398.351 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۱/۱
پایان‌نامه
بررسی سمیت سلولی نانو ذرات لیپیدی جامد (Solid Lipid Nanoparticles) حاوی اسانس گیاه عروسک پشت پرده (Physalis alkekengi) بر روی رده سلولی سرطان پستان (MCF7) IR.IAU.PS.REC.1398.350 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۰/۳
پایان‌نامه
بررسی اثر آپوپتوتیک فرکانس بسیار کم میدان الکترومغناطیسی بر بیان ژن های SOD , GSR و سطح فعالیت ROS در رده های سلولی سرطان پستان انسانی IR.IAU.PS.REC.1398.349 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۰/۳
پایان‌نامه
سنتز نانوذرات کورکومین بر روی نقره و بررسی اثرات فارماکولوژیک آن IR.IAU.PS.REC.1398.348 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.