English

کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده داروسازی و علوم دارویی - دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده داروسازی و علوم دارویی - دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران


دانشکده داروسازی و علوم دارویی - دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

معرفی

با توجه به حضور اساتید پیشکسوت و صاحب نظر در حیطه، بالین، پژوهش و اخلاق، این مجموعه توانمندی بسیاری در تلفیق حوزه ه ها و نظارت بر اصول اخلاقی آکادمیک و پژوهشی دارد، به گونه ای که امید می رود در این فضا صاحب سبک، فلسفه و کرسی در سطح کشوری و بین المللی باشد. انشاالّله.

اعتبارنامه
IR.IAU.PS.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۶/۲۷ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استاد رئیس دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران متخصص اطفال/متخصص بالینی/دکترای تخصصی (PhD) سید علی ابطحی
رئیس
دانشیار معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران داروسازی بالینی/دکترای تخصصی (PhD) فرشاد هاشمیان
دبیر
N/A حقوقدان حقوق بین الملل/کارشناسی ارشد فرح فرحسا
حقوقدان
N/A امام جماعت واحد حوزوی/کارشناسی کرمعلی ذوالفقاری
روحانی
دانشیار مدیر امور پژوهش بیمارستان قلب شهید رجایی تهران اپیدمیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) هومن بخشنده آبکنار
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
دانشیار مسئول واحد اساتید مشاور بیهوشی قلب/فلوشیپ فوق تخصصی مهدی فتحی
متخصص اخلاق پزشکی
N/A کارشناس واحد برگزاری همایش های داروسازی و سمینارهای بازآموزی داروسازی مترجمی زبان انگلیسی/کارشناسی عباس یساره افرا
نماینده جامعه
استاد مشاور حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران داروسازی سم شناسی/دکترای تخصصی (PhD) سپیده اربابی بیدگلی
پژوهشگر
دانشیار مدیر روابط بین الملل دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران داروسازی بالینی/دکترای تخصصی (PhD) مهدی رجبی
پژوهشگر
استاد دبیر ستاد اجرایی آمایش سرزمینی آموزش عالی سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مهندسی بهداشت حرفه ای گرایش مهندسی انسانی/دکترای تخصصی (PhD) جبرائیل نسل سراجی
پژوهشگر
N/A کارشناس مهندسی آب/کارشناسی ارشد امیر مهیار خوش سیرت
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۱۴
پایان‌نامه
بررسی فارماکولوژی نمدهای نانو فیبری پلی وینیل الکل حاوی داروی پرامی پکسول IR.IAU.PS.REC.1398.220 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۲۹
پایان‌نامه
تاثیر کاربرد نظریه اورلاندو بر میزان اضطراب بیماران تحت درمان با همودیالیز در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قم در سال 1398 IR.IAU.PS.REC.1398.219 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۲۹
پایان‌نامه
بررسی بیان و نقش پروگنوستیک SH3BP5 در خون بیماران مبتلا به لنفوم سلول های B بزرگ و منتشر IR.IAU.PS.REC.1398.218 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۹
پایان‌نامه
ارزیابی فعالیت آنزیم نیتریک اکساید سنتاز (iNOS) و کاسپازهای 3، 8 و 9 در رده سلولی سرطان استخوان MG63 تیمار شده با سیمواستاتین IR.IAU.PS.REC.1398.217 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۲۹
طرح پژوهشی
بررسی پیش بینی کننده های محیطی، فردی و خانوادگی چاقی و اضافه وزن در دانش آموزان دبیرستانی سن 18-13 سال شهر تهران1397 IR.IAU.PS.REC.1398.216 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۲۹
طرح پژوهشی
بررسی نقش بیان ژن های پروتیین های ترشحی MUC7, MUC6, MUC2در افراد مبتلا به سرطان کلورکتال IR.IAU.PS.REC.1398.215 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۲۹
طرح پژوهشی
رزیابی تاثیر عصاره الکلی گیاه سورانه، (Allium Saralicum R.M. Fritsch) برتغییرات هیستوپاتولوژی و بیوشیمیائی بافت پانکراس در موش های سوری نر دیابتی القا شده با آلوکسان مونوهیدرات IR.IAU.PS.REC.1398.214 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۲۹
پایان‌نامه
اثر 8 هفته تمرین مقاومتی همراه با مکمل گیری تائورین بر میزان mTORC1، IGF-1 و مایوستاتین در عضله نعلی موش‌های نر ویستار مبتلا به دیابت نوع 2 IR.IAU.PS.REC.1398.213 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۲۹
پایان‌نامه
اثر هشت هفته تمرین هوازی در شرایط هایپوکسی بر برخی شاخص‌های متابولیکی و نوسازی بافت عضلانی در موش‌های نر ویستار مبتلا به دیابت نوع 2 IR.IAU.PS.REC.1398.212 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۲۹
پایان‌نامه
بررسی اثرات ضد قارچی نانوپارتیکل تیمول بر بیان ژن ERG11 در گونه‌های کاندیدا مقاوم به فلوکونازول IR.IAU.PS.REC.1398.211 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۲۹
پایان‌نامه
اثر نوروپروتکتیو کتون بادی‌ها بر روی یک مدل ضایعه عصبی (MS) در موش سوری ماده IR.IAU.PS.REC.1398.210 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۲۹
پایان‌نامه
بررسی مولکولی و بیوانفورماتیکی جهش های ژنی عامل سندرم لی با استفاده از PCR و روش NGS IR.IAU.PS.REC.1398.209 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۲۹
پایان‌نامه
بررسی فراوانی جهش های CALR و اگزون 12 ژن JAK2 در بیماران ایرانی مبتلا به نئوپلاسم میلوپرولیفراتیو مزمنِ JAK2 V617F و BCR-ABL منفی IR.IAU.PS.REC.1398.208 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۲۹
پایان‌نامه
مطالعه کارآیی سلول های پیش ساز عصبی(NPC ) با بیان کاهش یافته ی GSK3β در درمان فلج مغزی(CP ) در مدل های موشی IR.IAU.PS.REC.1398.207 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۲۹
پایان‌نامه
بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گیاه آرتمیزیا بر مرگ سلول های سرطان پستان لاینSKBr3 IR.IAU.PS.REC.1398.206 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲
پایان‌نامه
طراحی یک حامل نوین برای کاربرد در فتوترمال تراپی سرطان تخمدان با استفاده از نانوتیوبهای کربنی پگلیه IR.IAU.PS.REC.1398.205 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۱۴
پایان‌نامه
بررسی بیان hsa-circ-0001724 و ژن تارگت CDK6 در افراد مبتلا به سرطان معده IR.IAU.PS.REC.1398.204 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۱۴
پایان‌نامه
ارزیابی اثرات سایتوتوکسیک و آپوپتوتیک سیمواستاتین در رده سلولی سرطان استخوان MG-63 IR.IAU.PS.REC.1398.203 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۹
پایان‌نامه
اثر نانو ذره تری اکسید مولیبدون بر لوله های دیستال و پروکسیمال کلیه با تکنیک استریولوژی IR.IAU.PS.REC.1398.202 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۹
پایان‌نامه
اثر نانو ذره ی مولیبدنیوم تری اکساید بر روی گلومرول های کلیوی با استفاده از تکنیک استریولوژی IR.IAU.PS.REC.1398.201 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.