English

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی - واحد ساری

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی - واحد ساری


دانشگاه آزاد اسلامی - واحد ساری

معرفی

به منظور رعایت و بکارگیری اصول و موازین اخلاقی در پژوهش های علوم پزشکی و حفاظت از آزمون های انسانی در تحقیقات علوم پزشکی و استفاده از نظرات صاحبنظران حیطه های مختلف علوم زیستی، کمیته های اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور تشکیل می گردد.

در دانشگاه علوم پزشکی ساری ، کمیته اخلاق در پژوهش 1395/2/14 بصورت رسمی و بر طبق دستوالعمل وزارت متبوع شکل گرفته و کماکان به فعالیت خود ادامه می دهد

از جمله شرح وظایف و فعالیت های این کمیته، بررسی طرح های پژوهشی، رسیدگی به موضوعات و مصادیق تخلفات پژوهشی، سیاستگذاری در امر اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی و ابلاغ آیین نامه ها و دستور العمل های کشوری از جمله شرح وظایف و فعالیت های این کمیته می باشد. شایان ذکر است دانشگاه های غیر علوم پزشکی واحد و منطقه نیز حسب نیاز طرح های خود را که دارای سوژه انسانی می باشند، جهت بررسی، تصویب و اجازه انجام به کمیته اخلاق در پژوهش های دانشگاه علوم پزشکی ساری ارسال می نمایند.

اعتبارنامه
IR.IAU.SARI.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۳/۲۳ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
دانشیار معاون علوم پزشکی مدیریت خدمات بهداشتی/دکترای تخصصی (PhD) قهرمان محمودی عالمی
رئیس
استادیار معاون آموزشی دانشجویی بیماری های عفونی/متخصص بالینی ملودی عمرانی نوا
دبیر
استادیار مدیر گروه حقوق حقوق بین الملل/دکترای تخصصی (PhD) رضا نصیری لاریمی
حقوقدان
استادیار عضو هیات علمی الهیات و معارف اسلامی/دکترای تخصصی (PhD) سید علی هاشمی
روحانی
دانشیار رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه مازندران آمار زیستی/دکترای تخصصی (PhD) جمشید یزدانی چراتی
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استادیار عضو هیات علمی اخلاق پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) سبحان بهرامی
متخصص اخلاق پزشکی
N/A - مهندسی ماشین ابزار/کارشناسی ارشد رمضان پیروزنیا
نماینده جامعه
استادیار مدیر گروه رشته پرستاری روانشناسی عمومی/دکترای تخصصی (PhD) کلثوم اکبرنتاج بیشه
پژوهشگر
استادیار معاون آموزشی دانشجویی بیماری های عفونی/متخصص بالینی ملودی عمرانی نوا
پژوهشگر
استادیار مدیر گروه علوم آزمایشگاهی قارچ شناسی پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) مجتبی نبیلی
پژوهشگر
N/A مسئول EDC مهندسی کشاورزی/کارشناسی ارشد بهرام گرائلی شیخ
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۲
پایان‌نامه
مقایسه اثر بخشی درمان شناختی - رفتاری و رفتار درمانی دیالکتیک بر مولفه های استعداد اعتیاد دانش آموزان پسر کلاس دهم IR.IAU.SARI.REC.1398.039 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۲
پایان‌نامه
مقایسه سو گیری حافظه رویدادی در بین بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری – عملی والدین زیست شناختی و افراد عادی IR.IAU.SARI.REC.1398.038 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۲
پایان‌نامه
نقش استقلال دانشگاهی و تولید دانش بر سرآمدی دانشگاه جهت ارائه مدل دانشگاههای علوم پزشکی مازندران IR.IAU.SARI.REC.1398.037 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۲
طرح پژوهشی
بررسی اثربخشی برنامه انتخاب و آگاهی بین فردی (PICK) بر نگرش به ازدواج، تردید و دو دلی و هوشیاری در روابط نزدیک در دانشجویان مجرد. IR.IAU.SARI.REC.1398.036 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۲
پایان‌نامه
مقایسه اثربخشی واقعیت درمانی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودکارآمدی والدگری، نگرش به بی معنایی زندگی و فرایند خانواده در زنان سرپرست خانوار IR.IAU.SARI.REC.1398.035 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۲
پایان‌نامه
تغییرات استخوانی فکین در رادیولوژی پانورامیک در بیماران مبتلا به پاراتیروئیدیسم در شهرستان بابل IR.IAU.SARI.REC.1398.034 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۲
پایان‌نامه
مقایسه اثربخشی مداخله دلبستگی محور به شیوه پسخوراند ویدیویی و آموزش مدیریت رفتاری به والدین بر پیوند والدینی، نارسایی هیجانی و مشکلات رفتاری کودکان دارای اختلال رفتاری IR.IAU.SARI.REC.1398.033 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۲
پایان‌نامه
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد(ACT) بر امید به زندگی، ادراک بیماری و رفتار های بهداشتی در مبتلایان به سرطان سینه IR.IAU.SARI.REC.1398.032 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۲
پایان‌نامه
مدل یابی روابط ساختاری بین راهبردهای مقابله ای و حمایت اجتماعی با خطرپذیری و افکار خودکشی با نقش میانجی رضایت از زندگی در دانش آموزان IR.IAU.SARI.REC.1398.031 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۲
پایان‌نامه
تاثیر آموزش مهارت حل مسئله بر نشخوار فکری، انعطاپذیری شناختی، تنظیم هیجانی و خودتنظیمی دانش آموزان مبتلا به افسردگی غیر بالینی IR.IAU.SARI.REC.1398.030 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۲
پایان‌نامه
تأثیر سطوح مختلف اضطراب بر انتخاب شرایط انتظار دانشجویان IR.IAU.SARI.REC.1398.029 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۲
پایان‌نامه
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر نشخوار فکری و راهبردهای مقابله ای دانشجویان افسرده IR.IAU.SARI.REC.1398.028 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۲
پایان‌نامه
تاثیر آموزش جنسی زوجین برجهت گیری هیجانی نسبت به رابطه جنسی و کیفیت زناشویی، آشفتگی جنسی، نگرش ودانش جنسی زنان در ازادواج‌های به وصال نرسیده IR.IAU.SARI.REC.1398.027 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۲
پایان‌نامه
بررسی شیوع بیماری اوتیت مدیای مزمن در افراد بالغ مراجعه کننده به درمانگاه گوش حلق بینی در بیمارستان ولیعصر قائمشهر در سال ۱۳۹۷ IR.IAU.SARI.REC.1398.026 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۲
پایان‌نامه
مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش شدت درد، کیفیت زندگی و اضطراب مرگ در بیماران دیالیزی IR.IAU.SARI.REC.1398.025 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۲
پایان‌نامه
بررسی شیوع گلوکوم و انواع آن درمراجعه کنندگان به درمانگاه چشم پزشکی بیمارستان ولیعصرقائمشهر در سال 1396و1397 IR.IAU.SARI.REC.1398.024 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۲
پایان‌نامه
بررسی سطح IL-2R در بیماران مبتلا به سارکوئیدوز IR.IAU.SARI.REC.1398.023 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۲
پایان‌نامه
بررسی وضعیت خدمات بهداشتی و درمانی ارائه شده به بیماران تالاسمی مراجعه کننده به مرکز درمانی تالاسمی بیمارستان بوعلی ساری در نیمه اول سال97 IR.IAU.SARI.REC.1398.022 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۲
پایان‌نامه
مدل یابی روابط ساختاری کمال گرایی والدین، الگوهای ارتباطی خانواده، فشار روانی ادراک شده، تاب آوری و تعلل ورزی با عملکرد تحصیلی با نقش میانجی سبک های هویت در دانش آموزان مشارکت کننده در برنامه های پرفشار سازمان یافته IR.IAU.SARI.REC.1398.021 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۲
پایان‌نامه
بررسی شیوع کم شنوایی در مراجعه کنندگان به درمانگاه شنوایی سنجی بیمارستان ولیعصر قائم شهر در سال 1397 IR.IAU.SARI.REC.1398.020 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.