کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی - واحد ساری

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی - واحد ساری


دانشگاه آزاد اسلامی - واحد ساری

معرفی

به منظور رعایت و بکارگیری اصول و موازین اخلاقی در پژوهش های علوم پزشکی و حفاظت از آزمون های انسانی در تحقیقات علوم پزشکی و استفاده از نظرات صاحبنظران حیطه های مختلف علوم زیستی، کمیته های اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور تشکیل می گردد.

در دانشگاه علوم پزشکی ساری ، کمیته اخلاق در پژوهش 1395/2/14 بصورت رسمی و بر طبق دستوالعمل وزارت متبوع شکل گرفته و کماکان به فعالیت خود ادامه می دهد

از جمله شرح وظایف و فعالیت های این کمیته، بررسی طرح های پژوهشی، رسیدگی به موضوعات و مصادیق تخلفات پژوهشی، سیاستگذاری در امر اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی و ابلاغ آیین نامه ها و دستور العمل های کشوری از جمله شرح وظایف و فعالیت های این کمیته می باشد. شایان ذکر است دانشگاه های غیر علوم پزشکی واحد و منطقه نیز حسب نیاز طرح های خود را که دارای سوژه انسانی می باشند، جهت بررسی، تصویب و اجازه انجام به کمیته اخلاق در پژوهش های دانشگاه علوم پزشکی ساری ارسال می نمایند.

اعتبارنامه
IR.IAU.SARI.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۳/۲۳ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
دانشیار معاون علوم پزشکی مدیریت خدمات بهداشتی/دکترای تخصصی (PhD) قهرمان محمودی عالمی
رئیس
استادیار معاون آموزشی دانشجویی بیماری های عفونی/متخصص بالینی ملودی عمرانی نوا
دبیر
استادیار مدیر گروه حقوق حقوق بین الملل/دکترای تخصصی (PhD) رضا نصیری لاریمی
حقوقدان
استادیار عضو هیات علمی الهیات و معارف اسلامی/دکترای تخصصی (PhD) سید علی هاشمی
روحانی
دانشیار رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه مازندران آمار زیستی/دکترای تخصصی (PhD) جمشید یزدانی چراتی
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استادیار عضو هیات علمی اخلاق پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) سبحان بهرامی
متخصص اخلاق پزشکی
N/A - مهندسی ماشین ابزار/کارشناسی ارشد رمضان پیروزنیا
نماینده جامعه
استادیار مدیر گروه رشته پرستاری روانشناسی عمومی/دکترای تخصصی (PhD) کلثوم اکبرنتاج بیشه
پژوهشگر
استادیار معاون آموزشی دانشجویی بیماری های عفونی/متخصص بالینی ملودی عمرانی نوا
پژوهشگر
استادیار مدیر گروه علوم آزمایشگاهی قارچ شناسی پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) مجتبی نبیلی
پژوهشگر
N/A مسئول EDC مهندسی کشاورزی/کارشناسی ارشد بهرام گرائلی شیخ
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۱
طرح پژوهشی
بررسی عوامل پیشبین کننده نگرش به روابط فرا زناشویی در دانشجویان متاهل IR.IAU.SARI.REC.1398.005 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۱
پایان‌نامه
بررسی ارتباط جنسیت جنین با استفراغ شدید در بارداری IR.IAU.SARI.REC.1398.004 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۱
پایان‌نامه
بررسی ارزش تشخیصی سی تی اسکن در مرحله بندی سرطان کولورکتال دربیماران مراجعه کننده به بیمارستان های منتخب استان مازندران در سال های 98-1396 IR.IAU.SARI.REC.1398.003 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۱
پایان‌نامه
مدل یابی روابط ساختاری ولع مصرف و هم وابستگی با آسیب روانی با واسطه گری نقش عملکرد شناختی، حمایت اجتماعی و خود کنترلی دربیماران تحت درمان نگه دارنده IR.IAU.SARI.REC.1398.002 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۹
پایان‌نامه
مقایسه شاخص های ایمنی اتاق های عمل در طی اجرای اعتبار بخشی بین سالهای 91 تا 96 در بیمارستانهای منتخب مازندران IR.IAU.SARI.REC.1398.001 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۹
پایان‌نامه
پیش بینی رضایت جنسی بر حسب تاب آوری و حمایت اجتماعی ادراک شده در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 IR.IAU.SARI.REC.1397.033 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۹
پایان‌نامه
تاثیر رهبری بصیر با رویکرد پسانوین‌گرایی بر ارتقای کیفیت آموزشی، استقلال دانشگاهی و بین‌المللی‌سازی در دانشگاه‌های علوم پزشکی کلان منطقه یک به منظور ارائه مدل IR.IAU.SARI.REC.1397.032 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۹
پایان‌نامه
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تعهد شغلی و کیفیت زندگی کاری کارکنان بیمارستان IR.IAU.SARI.REC.1397.031 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۹
پایان‌نامه
تاثیر کیفیت درک شده خدمات بستری ، ویژگیهای بیمار و بیمارستان بر رضایتمندی بیماران از خدمات ارایه شده در بیمارستان های دولتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد IR.IAU.SARI.REC.1397.030 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۹
پایان‌نامه
اثربخشی آموزش ایمن سازی در مقابل استرس بر حس انسجام، نگرانی و پریشانی روانشناختی زنان باردار شهر ساری IR.IAU.SARI.REC.1397.029 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۹
پایان‌نامه
مدل یابی معادلات ساختاری تیپ شخصیت D با عملکرد قلبی بیماران انفارکتوس حاد میوکارد با واسطه ی نقش هیجانات منفی و سبک زندگی IR.IAU.SARI.REC.1397.027 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۹
طرح پژوهشی
بررسی عوامل پیش بینی کننده افسردگی، احساس تنهایی، عزت نفس، انزوای اجتماعی و احساس غربت با میزان مصرف هرزنگاری IR.IAU.SARI.REC.1397.026 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۹
طرح پژوهشی
اثربخشی برنامه آگاهی و انتخاب های بین فردی( PICK ) تصمیم گیری و نگرش های مربوط به انتخاب همسر دانشجویان مجرد IR.IAU.SARI.REC.1397.025 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۲۹
پایان‌نامه
طراحی الگوی گردشگری سلامت در ایران IR.IAU.SARI.REC.1397.024 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۲۹
پایان‌نامه
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر بهبود زندگی دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری خاص IR.IAU.SARI.REC.1397.023 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۲۹
پایان‌نامه
مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و آموزش مهارت مدیریت رابطه بر خودمتمایزسازی، سازگاری اجتماعی، سلامت روان فرزندان جانبازان IR.IAU.SARI.REC.1397.022 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۲۹
پایان‌نامه
طراحی الگوی مدیریت خدمات نوین سلامت میانسالان در نظام سلامت ایران IR.IAU.SARI.REC.1397.021 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۲۹
پایان‌نامه
اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودمتمایز سازی, نارسایی تنظیم هیجانی, ترس از پیشرفت بیماری و سلامت روان در بیماران مبتلا به سرطان پستان IR.IAU.SARI.REC.1397.020
IRCT20181209041894N1
۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۲۹
پایان‌نامه
اثربخشی آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی، تاب آوری، افسردگی و کنترل قند خون در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 IR.IAU.SARI.REC.1397.019 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۲۹
پایان‌نامه
اثربخشی ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر نظم جویی شناختی هیجان، تنیدگی ادراک شده و احساس انسجام مادران دارای فرزند اوتیسم IR.IAU.SARI.REC.1397.018 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.