کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات


دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات

اعتبارنامه
IR.IAU.SRB.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۴/۵ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استاد سرپرست دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران اطفال/متخصص بالینی سید علی ابطحی
رئیس
استادیار رئیس دانشکده علوم و فناوری های پزشکی پوست/متخصص بالینی علی کمیلی
دبیر
دانشیار عضو هیات علمی واحد علوم و تحقیقات حقوق و علوم سیاسی/دکترای تخصصی (PhD) مجید توسلی رکن آبادی
حقوقدان
استادیار معاون فرهنگی و دانشجویی واحد علوم و تحقیقات فقه علوم اسلامی/دکترای تخصصی (PhD) حجت اله ذاکر
روحانی
استاد عضو هیات علمی آمار حیاتی/دکترای تخصصی (PhD) محمود محمودی
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استادیار معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران داروسازی- فلسفه و کلام اسلامی/دکترای تخصصی (PhD) میر مسعود فاطمی
متخصص اخلاق پزشکی
N/A - مدیریت بازرگانی/کارشناسی ارشد راضیه صمدی پور
نماینده جامعه
دانشیار عضو هیات علمی واحد علوم و تحقیقات آموزش بهداشت/دکترای تخصصی (PhD) رضا توکلی
پژوهشگر
دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران گوش،گلو و بینی/متخصص بالینی سید کامران کامروا
پژوهشگر
استادیار رئیس دانشکده علوم و فناوری های پزشکی پوست/متخصص بالینی علی کمیلی
پژوهشگر
N/A کارشناس کمیته اخلاق واحد علوم و تحقیقات مترجمی زبان انگلیسی/کارشناسی زهرا افشاری
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۲۱
پایان‌نامه
تدوین و اعتباریابی الگوی غنی سازی خانواده برای کار مبتنی بر تجارب فردی مدیران زن متاهل شاغل در بانک پارسیان IR.IAU.SRB.REC.1397.179 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۲۱
پایان‌نامه
رابطه بهره مندی از نظام ارجاع با کیفیت زندگی سالمندان مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت شهر کرمانشاه IR.IAU.SRB.REC.1397.178 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۲۱
پایان‌نامه
بررسی اثر ویتامین B5 بر فاکتورهای آنتی اکسیدانی و ایمونوهیستوشیمی در بهبود مدل های تجربی زخم معده در موشهای نر کوچک آزمایشگاهی نژاد NMRI IR.IAU.SRB.REC.1397.177 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۲۱
پایان‌نامه
اثر کوئرستین، گرلین و ورزش بر بیان ژن های BDNF، cytochrome b و caspase3 در موش های کوچک آزمایشگاهی نر مدل پارکینسونی القاء شده با 1-متیل-4-فنیل 1،2،3،6-تتراهیدپروپیدین IR.IAU.SRB.REC.1397.176 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۲۱
پایان‌نامه
بررسی تاثیر عصاره ی هیدروالکلی گل محمدی (Rosa damascena) در مقایسه با داروی متفورمین، بر پارامترهای بیوشیمیایی و هیستولوژیکی و بیان ژن COX2 و IGF-1 در بافت تخمدان موش های صحرایی نژاد ویستار مدل سندروم تخمدان پلی کیستیک (PCOS) IR.IAU.SRB.REC.1397.175 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۲۱
پایان‌نامه
بررسی ارتباط نمایه تجربی التهابی غذاها و تنوع غذایی با دردهای عضلانی- اسکلتی در سالمندان شهر تهران IR.IAU.SRB.REC.1397.174 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۲۱
پایان‌نامه
مطالعه مهندسی بافت استئوکندرال با استفاده از سلولهای بنیادی مزانشیمی انسانی و داربست های ساخته شده از پلی مرهای زیست سازگار IR.IAU.SRB.REC.1397.173 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۲۱
پایان‌نامه
تاثیر خطاهای آزمایشگاه بالینی بر ایمنی بیماران در آزمایشگاه های استان مرکزی IR.IAU.SRB.REC.1397.172 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۲۱
پایان‌نامه
شناسایی مولکولی گونه های کاندیدا در بیماران مبتلا به انواع کاندیدیازیس در شهر اصفهان و بررسی حساسیت دارویی ایزوله های بالینی به فلوکونازول و بررسی بیان ژن ERG در گونه های مقاوم IR.IAU.SRB.REC.1397.171 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۲۱
پایان‌نامه
ارتباط بیان lnc های BACE1-AS و 51A و میزان بیان پروتئین بتا آمیلویید در Ratهای آلزایمری IR.IAU.SRB.REC.1397.170 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۲۱
پایان‌نامه
بررسی اثر کروسین بر بیان ژن های WT1 و Pax2 در بافت کلیه و سطوح NGAL و سیستاتین C در سرم رت های نر نژاد ویستار تیمار شده با کادمیوم IR.IAU.SRB.REC.1397.169 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۲۱
پایان‌نامه
بررسی اثر ویتامین D بر غلظت آنزیمهای آلدوزردوکتاز، گلوکز آمین ترانسفراز، گلوتامین – فروکتوز آمیدوترانسفراز و بیان ژن این آنزیمها در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 IR.IAU.SRB.REC.1397.168 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۲۱
پایان‌نامه
سنجش میزان آنزیم گلی اکسالاز و بیان ژن این آنزیم، DNA damage، سلنیوم و شاخصهای استرس اکسیداتیو در بیماران میگرنی IR.IAU.SRB.REC.1397.167 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۲۱
پایان‌نامه
تاثیر تمرین هوازی و متیل فنیدیت بر عملکرد کبد و کلیه موش صحرایی نر IR.IAU.SRB.REC.1397.166 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۲۱
پایان‌نامه
بررسی ارتباط بین تفکر راهبردی با سطوح مدیریتی در بیمارستانهای دولتی شرق گیلان IR.IAU.SRB.REC.1397.165 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۲۱
پایان‌نامه
مقایسه خودکارآمدی،کیفیت زندگی و کیفیت خواب کاربران با اعتیاد و بدون اعتیاد اینترنتی IR.IAU.SRB.REC.1397.164 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۲۱
پایان‌نامه
بررسی مقایسه ای عملکرد آزمایش های غربالگری آنوپلوئیدی جنین انسان در سه ماهه اول بارداری با روش های کمی لومینسانس ایمنواسی، الکترولومینسانس ایمنواسی و NGS در مادران باردار شهر تهران IR.IAU.SRB.REC.1397.163 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۲۱
پایان‌نامه
اثر تمرین استقامتی و قدرتی بر مقاومت قلب به ایسکمی القایی در رت های نر بالغ IR.IAU.SRB.REC.1397.162 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۲۱
پایان‌نامه
اثر عصاره کمبوچا بر بلوغ آزمایشگاهی تخمک موش بالغ نژاد NMRI و بررسی هیستولوژی تخمدان IR.IAU.SRB.REC.1397.161 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۲۱
پایان‌نامه
بررسی واریانت های کاندید در ژن های NRCAM، ANKK1 ، PRODH و همچنین ارزیابی سطح پروتئین NRCAM در خون افراد مبتلا به اسکیزوفرنیا IR.IAU.SRB.REC.1397.160 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.