English

کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران


دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

معرفی

دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم پزشکی تهران دارای کمیته اخلاق در پژوهشهای زیست پزشکی است که طرحهای و پایان نامه با مباحث انسانی و یا کار بر روی حیوانات آزمایشگاهی پس از اخذ مجوز این کمیته می توانند به مرحله اجرا درآیند.

اعتبارنامه
IR.IAU.TMU.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۴/۱۰ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استاد رئیس دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران متخصص اطفال/متخصص بالینی سید علی ابطحی
رئیس
استادیار معاونت دانشجویی و فرهنگی دکترای دارو سازی - دکترای فلسفه و کلام اسلامی/دکترای تخصصی (PhD) میر مسعود فاطمی
دبیر
N/A حقوقدان حقوق بین الملل/کارشناسی ارشد فرح فرحسا
حقوقدان
مربی مسؤول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران الهیات معارف اسلامی/کارشناسی ارشد رضا تاج آبادی
روحانی
دانشیار عضو هیات علمی - عضو شورا پژوهشی اپیدمیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) عارف امیرخانی
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استادیار معاون دانشجویی و فرهنگی دکترای دارو سازی - دکترای فلسفه و کلام اسلامی/دکترای تخصصی (PhD) میر مسعود فاطمی
متخصص اخلاق پزشکی
N/A ندارد مترجم زبان انگلیسی/کارشناسی عباس یسار ه افرا
نماینده جامعه
استاد عضو هیات علمی - عضو شورای پژوهشی دکترای تخصصی بیوفیزیک بالینی/دکترای تخصصی (PhD) سید محمد مسعود شوشتریان
پژوهشگر
دانشیار رئیس دانشکده پزشکی آناتومی/دکترای تخصصی (PhD) شبنم موثقی
پژوهشگر
استادیار رئیس دانشکده پرستاری پرستاری/دکترای تخصصی (PhD) طاهره نصرآبادی
پژوهشگر
N/A کارشناس پژوهش مهندسی آب/کارشناسی ارشد امیر مهیار خوش سیرت
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۴
طرح پژوهشی
طراحی الگوی مدیریت بیمارستان های دوستدار سالمند برای ایران IR.IAU.TMU.REC.1398.044 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۴
پایان‌نامه
تاثیر درد بعد از عمل بر ایجاد (بیماری‌های عروق کرونر (CAD) در بیماران سنین 60-30 سال مراجعه کننده به بیمارستان‌های دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97-98 IR.IAU.TMU.REC.1398.043 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۴
پایان‌نامه
طراحی مدل مدیریت خرید تجهیزات سرمایه‌ای و ملزومات مصرفی پزشکی بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران IR.IAU.TMU.REC.1398.042 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۴
پایان‌نامه
اثر بخشی معنادرمانی گروهی بر وضعیت خلقی زنان مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به بیمارستان منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ساری IR.IAU.TMU.REC.1398.041 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۴
پایان‌نامه
بررسی تاثیر خنده درمانی بر سلامت روان و‌کیفیت زندگی زنان دارای تخمدان پلی کیستیک IR.IAU.TMU.REC.1398.040 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۴
پایان‌نامه
اثربخشی آموزش تنظیم هیجانی بر راهبردهای مقابله ای و وضعیت خلقی والدین کودکان با نارسایی‌های ویژه در یادگیری در منطقه 13 تهران در سال 97 و 98 IR.IAU.TMU.REC.1398.039 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۴
پایان‌نامه
اثربخشی آموزش متمرکز بر شفقت خود بر بهزیستی روانشناختی و تاب آوری مادران فرزند اتیسم مرکز آوا شهر تهران در سال 98 و 97 IR.IAU.TMU.REC.1398.038 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۴
پایان‌نامه
اثربخشی بازی های مشارکتی رقابتی بر روابط بین فردی ، خلاقیت و سبک های یادگیری دانش آموزان 12-14 ساله منطقه سه تهران سال تحصیلی 98-1397 IR.IAU.TMU.REC.1398.037 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۴
پایان‌نامه
مطالعه استریولوژی و عملکردی تخمدان متعاقب مصرف سویا در مدل حیوانی IR.IAU.TMU.REC.1398.036 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۴
پایان‌نامه
بررسی ارتباط بین مرحله ی زخم پای دیابتی بر اساس طبقه بندی Texas با شدت عوارض و سطح HbA1C در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان بعثت طی سالهای 95-99 IR.IAU.TMU.REC.1398.035 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۴
پایان‌نامه
رابطه جو عاطفی خانواده و راهکارهای مقابله با استرس با اعتیاد به اینترنت و تلفن همراه در زوجین IR.IAU.TMU.REC.1398.034 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۴
پایان‌نامه
بررسی ارتباط تحمل ابهام با خودکارآمدی و تاب‌آوری در دانشجویان پرستاری دانشگاههای منتخب علوم پزشکی شهر تهران IR.IAU.TMU.REC.1398.033 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۴
پایان‌نامه
بررسی رابطه رفتار شهروندی سازمانی و رفتار حرفه ای با میانجی گری سلامت جسمی و روانی پرستاران وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال 1397 IR.IAU.TMU.REC.1398.032 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۴
پایان‌نامه
پیش‌بینی گرایش به اعتیاد بر اساس راهبردهای مقابله‌ای و حساسیت اضطرابی در دانش آموزان پسر منطقه 5 شهر تهران 98-1397 IR.IAU.TMU.REC.1398.031 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۴
پایان‌نامه
اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی، خودآگاهی و حل تعارض بر صمیمیت زناشویی و شادکامی زوجین منطقه 3 شهر تهران در سال 1397 IR.IAU.TMU.REC.1398.030 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۴
پایان‌نامه
رابطه بین خود تنظیمی هیجانی، ریتیپ شخصیتی D و پنج عامل بزرگ شخصیت با هرزه نگاری اینترنتی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران در سال 1397 IR.IAU.TMU.REC.1398.029 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۴
پایان‌نامه
اثر بخشی آموزش راهبردهای فراشناخت بر سلامت روان و راهبردهای مقابله‌ای نوجوانان دختر دوره اول منطقه یک تهران در سال تحصیلی 98-1397 IR.IAU.TMU.REC.1398.028 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۲
پایان‌نامه
فرمولاسیون ژل واژینال سیلدنافیل و ارزیابی خصوصیات برون تن و درون تن آن در موش صحرایی ماده IR.IAU.TMU.REC.1398.027 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۴
پایان‌نامه
اثربخشی بازی درمانی برمدیریت خشم و رشد اجتماعی دانش آموزان با نشانگان داون آموزش پذیر 12 تا 17 سال منطقه 20 تهران در سال 1398 IR.IAU.TMU.REC.1398.026 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۴
پایان‌نامه
رابطه تاب آوری، سازگاری و خودتنظیمی با فرسودگی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران در سال 98 IR.IAU.TMU.REC.1398.025 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.