English

کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران


دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

معرفی

دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم پزشکی تهران دارای کمیته اخلاق در پژوهشهای زیست پزشکی است که طرحهای و پایان نامه با مباحث انسانی و یا کار بر روی حیوانات آزمایشگاهی پس از اخذ مجوز این کمیته می توانند به مرحله اجرا درآیند.

اعتبارنامه
IR.IAU.TMU.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۴/۱۰ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استاد رئیس دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران متخصص اطفال/متخصص بالینی سید علی ابطحی
رئیس
استادیار معاونت دانشجویی و فرهنگی دکترای دارو سازی - دکترای فلسفه و کلام اسلامی/دکترای تخصصی (PhD) میر مسعود فاطمی
دبیر
N/A حقوقدان حقوق بین الملل/کارشناسی ارشد فرح فرحسا
حقوقدان
مربی مسؤول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران الهیات معارف اسلامی/کارشناسی ارشد رضا تاج آبادی
روحانی
دانشیار عضو هیات علمی - عضو شورا پژوهشی اپیدمیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) عارف امیرخانی
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استادیار معاون دانشجویی و فرهنگی دکترای دارو سازی - دکترای فلسفه و کلام اسلامی/دکترای تخصصی (PhD) میر مسعود فاطمی
متخصص اخلاق پزشکی
N/A ندارد مترجم زبان انگلیسی/کارشناسی عباس یسار ه افرا
نماینده جامعه
استاد عضو هیات علمی - عضو شورای پژوهشی دکترای تخصصی بیوفیزیک بالینی/دکترای تخصصی (PhD) سید محمد مسعود شوشتریان
پژوهشگر
دانشیار رئیس دانشکده پزشکی آناتومی/دکترای تخصصی (PhD) شبنم موثقی
پژوهشگر
استادیار رئیس دانشکده پرستاری پرستاری/دکترای تخصصی (PhD) طاهره نصرآبادی
پژوهشگر
N/A کارشناس پژوهش مهندسی آب/کارشناسی ارشد امیر مهیار خوش سیرت
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۱۱
پایان‌نامه
مقایسه هزینه بهره وری انواع مختلف سیستم های تزریق کامل وریدی (all in one و seprated bottles) IR.IAU.TMU.REC.1398.120 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۱۱
پایان‌نامه
تاثیر زنجبیل (قرص جینجر) بعنوان Natural Bio Enhancers بر سطح سرمی متفورمین و سطح قند خون در افراد سالم IR.IAU.TMU.REC.1398.119 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۱۱
پایان‌نامه
بررسی اثر روش درمانی تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای(TMS)، بر روی تغییرات غلظت سرمی فاکتور نکروز توموری آلفا (TNF-α)، در بیماران مبتلا به افسردگی IR.IAU.TMU.REC.1398.118 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۱۱
پایان‌نامه
بررسی اثر روش درمانی تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای(TMS)، بر روی تغییرات غلظت سرمی پروتئین واکنشی C فوق حساس (hs-CRP)، در بیماران مبتلا به افسردگی IR.IAU.TMU.REC.1398.117 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۱۱
پایان‌نامه
بررسی اثر روش درمانی تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای(TMS)، بر روی تغییرات غلظت سرمی فاکتور نوروتروفیک مشتق از رده سلولی گلیال (GDNF)، در بیماران مبتلا به افسردگی IR.IAU.TMU.REC.1398.116 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۱۱
پایان‌نامه
بررسی اثر روش درمانی تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای(TMS)، بر روی تغییرات غلظت سرمی فاکتور پروتئین نوروتروفین-4 (NT4)، در بیماران مبتلا به افسردگی IR.IAU.TMU.REC.1398.115 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۱۱
پایان‌نامه
بررسی اثر روش درمانی تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای(TMS)، بر روی تغییرات غلظت سرمی فاکتور نورون زایی مشتق شده از مغز (BDNF)، در بیماران مبتلا به افسردگی IR.IAU.TMU.REC.1398.114 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۱۱
طرح پژوهشی
بررسی اثر درمانی انتشار یون های منفی بر سطح یادگیری دانشجویان علوم پزشکی IR.IAU.TMU.REC.1398.113 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۱۱
پایان‌نامه
پیش بینی وضعیت سیستم ایمنی از طریق شیوه های مقابله با استرس و تیپ شخصیتی D با میانجیگری مکانیسم های دفاعی در بیماران مبتلا به سرطان پستان IR.IAU.TMU.REC.1398.112 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۱۱
پایان‌نامه
بررسی اثر لیدوکائین توام با دکسمدتومدین بر جلوگیری از درد بعد از عمل هیسترکتومی در بیمارستانهای تابع دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران در سال 1396 IR.IAU.TMU.REC.1398.111 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۱۱
پایان‌نامه
بررسی اثر دهانشویه حاصل از الئورزین درخت بنه بر پیشگیری از موکوزیت دهانی در بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی IR.IAU.TMU.REC.1398.110 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۱۱
پایان‌نامه
بررسی تاثیر رایحه درمانی با اسانس گل محمدی بر کیفیت خواب زنان سالمند مقیم خانه سالمندان کهریزک تهران IR.IAU.TMU.REC.1398.109 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۱۱
پایان‌نامه
مقایسه سطح سرمی ویتامین D، دریافت گروه های غذایی، پروفایل اسیدهای تن سنجی، وضعیت روحی در بیماران مبتلا به پسوریازیس و افراد سالم IR.IAU.TMU.REC.1398.108 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۱۱
پایان‌نامه
طراحی الگوی خدمات مدیریتی برای بیمارستان های پذیرنده گردشگر پزشکی ایرانی IR.IAU.TMU.REC.1398.107 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۱۱
پایان‌نامه
رابطه مشارکت بر تصمیم گیری پرستاران با درگیری های شغلی آنان در بیمارستان رازی تهران IR.IAU.TMU.REC.1398.106 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۱۱
پایان‌نامه
بررسی نقش پیشگیرانه 3 گروه از پروبیوتیک ها بر فراموشی ناشی از اتانول در رت های نر نژاد ویستار IR.IAU.TMU.REC.1398.105 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۱۱
طرح پژوهشی
بررسی اثربخشی پیوند سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق از بند ناف بر روی عملکرد حرکتی بیماران دچار بیماری‌های عصبی عضلانی IR.IAU.TMU.REC.1398.104 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۱۱
پایان‌نامه
پیش بینی رفتار ایمنی کادر بهداشت و درمان بر اساس استرس درک شده، درگیری کار و خانواده و هوش هیجانی با میانجیگری فرسودگی شغلی IR.IAU.TMU.REC.1398.103 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۱۱
پایان‌نامه
مدل یابی اتحاد درمانی بر اساس مکانیسم های دفاعی و دلبستگی درمانگر با میانجی گری بهزیستی روانشناختی IR.IAU.TMU.REC.1398.102 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۱۱
پایان‌نامه
ارائه مدلی برای پیش بینی عملکرد خانواده بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه، سیستم های مغزی رفتاری و ویژگی های شخصیتی با میانجی گری تنظیم هیجان در زنان مراجعه کننده به فرهنگسراهای منطقه 1 شهر تهران IR.IAU.TMU.REC.1398.101 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.