English

کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران


دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

معرفی

دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم پزشکی تهران دارای کمیته اخلاق در پژوهشهای زیست پزشکی است که طرحهای و پایان نامه با مباحث انسانی و یا کار بر روی حیوانات آزمایشگاهی پس از اخذ مجوز این کمیته می توانند به مرحله اجرا درآیند.

اعتبارنامه
IR.IAU.TMU.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۴/۱۰ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استاد رئیس دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران متخصص اطفال/متخصص بالینی سید علی ابطحی
رئیس
استادیار معاونت دانشجویی و فرهنگی دکترای دارو سازی - دکترای فلسفه و کلام اسلامی/دکترای تخصصی (PhD) میر مسعود فاطمی
دبیر
N/A حقوقدان حقوق بین الملل/کارشناسی ارشد فرح فرحسا
حقوقدان
مربی مسؤول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران الهیات معارف اسلامی/کارشناسی ارشد رضا تاج آبادی
روحانی
دانشیار عضو هیات علمی - عضو شورا پژوهشی اپیدمیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) عارف امیرخانی
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استادیار معاون دانشجویی و فرهنگی دکترای دارو سازی - دکترای فلسفه و کلام اسلامی/دکترای تخصصی (PhD) میر مسعود فاطمی
متخصص اخلاق پزشکی
N/A ندارد مترجم زبان انگلیسی/کارشناسی عباس یسار ه افرا
نماینده جامعه
استاد عضو هیات علمی - عضو شورای پژوهشی دکترای تخصصی بیوفیزیک بالینی/دکترای تخصصی (PhD) سید محمد مسعود شوشتریان
پژوهشگر
دانشیار رئیس دانشکده پزشکی آناتومی/دکترای تخصصی (PhD) شبنم موثقی
پژوهشگر
استادیار رئیس دانشکده پرستاری پرستاری/دکترای تخصصی (PhD) طاهره نصرآبادی
پژوهشگر
N/A کارشناس پژوهش مهندسی آب/کارشناسی ارشد امیر مهیار خوش سیرت
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۳۱
پایان‌نامه
اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر افسردگی، استرس و پرخاشگری در پرستاران شاغل در بیمارستان‌های روانپزشکی تهران در سال 98 IR.IAU.TMU.REC.1398.080 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۳۱
پایان‌نامه
مقایسه اثربخشی آموزش یوگا با آموزش تنظیم هیجان بر مدیریت خود، حافظه فعال، انعطاف پذیری شناختی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه در دبیرستان مشکات شهر تهران در سال تحصیلی 98-97 IR.IAU.TMU.REC.1398.079 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۳۱
پایان‌نامه
طراحی الگوی مدیریت کنترل مرگ و میر نوزادان در ایران IR.IAU.TMU.REC.1398.078 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۳۱
پایان‌نامه
اندازه گیری سطح ملاتونین در مایع مغزی-نخاعی بیماران مبتلا به ام اس و ارتباط آن با بیماری IR.IAU.TMU.REC.1398.077 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۳۱
پایان‌نامه
مدل یابی معادلات ساختاری ارتباط مولفه های سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت و تاب آوری با سازگاری تحصیلی و کفایت اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران IR.IAU.TMU.REC.1398.076 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۳۱
پایان‌نامه
مقایسه مصرف گروه‌های غذایی، کیفیت پروتئین رژیمی، شاخص‌های DTAC، ORAC، تن‌سنجی و وضعیت سلامت روانی در مبتلایان به ویتیلگو و افراد سالم مراجعه کننده به دانشکده علوم پزشکی دانشگاه علوم و تحقیقات شهر تهران در سال 1398 IR.IAU.TMU.REC.1398.075 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۳۱
پایان‌نامه
رابطه صیانت از حقوق شهروندی با امکان سنجی اجرای برنامه بیمارستان ارتقادهنده سلامت در بیمارستان های منتخب استان البرز در سال 1398 IR.IAU.TMU.REC.1398.074 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۳۱
پایان‌نامه
طراحی الگوی مدیریت خدمات مراقبت درمانی در منزل برای ایران IR.IAU.TMU.REC.1398.073 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۳۱
پایان‌نامه
بومی سازی ابزار ارزشیابی شایستگی مدیران برای شبکه‌های بهداشتی درمانی زنجان IR.IAU.TMU.REC.1398.072 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۳۱
پایان‌نامه
اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی(MBCT) بر کاهش رفتارهای تکانشی در سربازان مبتلا به صفات یا اختلال شخصیت مرزی در بیمارستان 505 ارتش سال 1397 IR.IAU.TMU.REC.1398.071 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۳۱
پایان‌نامه
بررسی نیازهای مادران نوزادان بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادن بیمارستان حضرت فاطمه(س) شهرستان میاندواب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال 1398 IR.IAU.TMU.REC.1398.070 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۳۱
پایان‌نامه
بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای پیشگیرانه از سندرم پیش از قاعدگی در دانش آموزان دختر دوره متوسط شهر تهران در 98-1397 IR.IAU.TMU.REC.1398.069 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۳۱
پایان‌نامه
بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای پیشگیرانه از عفونت های بیمارستانی توسط ماماهای شاغل در بیمارستان های شهر بابل در 98-1397 IR.IAU.TMU.REC.1398.068 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۳۱
پایان‌نامه
بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای پیشگیرانه از هپاتیت B در دانشجویان دانشکده علوم پزشکی ساوه در سال 98-1397 IR.IAU.TMU.REC.1398.067 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۳۱
پایان‌نامه
بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده در مصرف خود سرانه دارو در سالمندان مراجعه کننده به بیمارستان های منتخب در جنوب شهر تهران در سال 98-1397 IR.IAU.TMU.REC.1398.066 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۳۱
پایان‌نامه
بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای پیشگیرانه از عفونت ادراری در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز جامع سلامت شهرستان دزفول در 98-1397 IR.IAU.TMU.REC.1398.065 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۳۱
پایان‌نامه
بررسی میزان شیوع و آنالیز فیلوژنتیک ویروس های هپاتیت B و D و ارزیابی موتاسیون های YMDD در بیماران مبتلا به هپاتیت B در مراجعه کنندگان به آزمایشگاه های تشخیص پزشکی استان قم در سال های 98-1397 IR.IAU.TMU.REC.1398.064 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۳۱
طرح پژوهشی
بررسی اثر بخشی فیلم آموزشی آناتومی بر روی افزایش بهره وری یادگیری آن در دانشجویان پزشکی واحد علوم پزشکی تهران در طی سال‌های 1400-1398 IR.IAU.TMU.REC.1398.063 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۳۱
پایان‌نامه
بررسی تاثیر رفلکسولوژی بر علایم بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی مراجعه کننده به مراکز درمانی منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان سال 98-1397 IR.IAU.TMU.REC.1398.062 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۲۳
پایان‌نامه
رابطه سیستم های مغزی –رفتاری و سبک های مقابله ای در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر مراجعه کنندگان بیمارستان شهدای تجریش IR.IAU.TMU.REC.1398.061 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.