English

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه ازاد اسلامی-واحد ارومیه

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه ازاد اسلامی-واحد ارومیه


دانشگاه ازاد اسلامی-واحد ارومیه

اعتبارنامه
IR.IAU.URMIA.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۴/۲۶ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
مربی معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه پرستاری/دکترای تخصصی (PhD) اسفندیار بالجانی
رئیس
مربی معاون آموزشی دانشکده علوم پزشکی آموزش مامایی/کارشناسی ارشد منیره رضایی
دبیر
استادیار مدیر گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی حقوق/دکترای تخصصی (PhD) یوسف مولایی
حقوقدان
N/A مدیر فرهنگی دانشگاه ازاد اسلامی واحد ارومیه حوزوی/کارشناسی خداوردی حسن زاده
روحانی
N/A مدرس دانشگاه علوم پزشکی آمار زیستی/کارشناسی ارشد معصومه مهدی اخگر
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استادیار مدیر کمیته فرهنگی دانشجویی پزشکی - اخلاق پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) ناز آفرین قاسم زاده
متخصص اخلاق پزشکی
N/A عضو کمیته دائم هیات امنای استان آذربایجان غربی فلسفه/دکترای تخصصی (PhD) محمدرضا علیزاده امامزاده
نماینده جامعه
استادیار عضو هیات علمی گروه مامایی بیولوژی تولید مثل/دکترای تخصصی (PhD) آذر پژوهان
پژوهشگر
دانشیار عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی – مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه پرستاری/دکترای تخصصی (PhD) آرام فیضی
پژوهشگر
استادیار پزشک دانشگاه علوم پزشکی ارومیه غدد و متابولیسم/فوق تخصص ابراهیم محمدی
پژوهشگر
N/A کارشناس آموزشی دانشکده مامایی/کارشناسی نگین خانبابایی
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۱۳
پایان‌نامه
پیش بینی ناگویی خلقی براساس ادراک از بیماری، ابعاد شش گانه شخصیت هگزاکو و تاب آوری در بیماران مبتلا به ام اس IR.IAU.URMIA.REC.1398.024 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۱۳
پایان‌نامه
مطالعه ی کارایی دارو رسانی عصاره ی گل ناخنک بر پایه ی بیوپلیمر کیتوسان از طریق سنجش تغییرات بیان mir-222 در موش های مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک IR.IAU.URMIA.REC.1398.023 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۱۳
پایان‌نامه
مقایسه اثربخشی فراشناخت درمانی و فعال‌سازی رفتاری بر نشخوار ذهنی، تنظیم هیجان و علایم روان‌تنی بیماران زن با تشخیص فشار خون بالا در بهداشت و درمان صنعت نفت شمال-غرب کشور IR.IAU.URMIA.REC.1398.022 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۱۲
پایان‌نامه
مدل یابی تاثیر علی سبک های دلبستگی و حوزه های طرحوارههای ناسازگار اولیه بر سازگاری روانی با سرطان با واسطه گری سبک های اسناد علّی در زنان مبتلا به سرطان شهرستان ارومیه IR.IAU.URMIA.REC.1398.021 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۱۳
پایان‌نامه
بررسی فراوانی هیپوتیروییدی مادرزادی در نوزادان زیر 1500 گرم در بیمارستان الزهرا تبریز IR.IAU.URMIA.REC.1398.020 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۱۳
پایان‌نامه
بررسی فراوانی و عوامل مرتبط با BPD (برونکو پولمونری دیسپلازی) در نوزادان نارس زیر 1500 گرم در بیمارستان الزهرا تبریز IR.IAU.URMIA.REC.1398.019 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۱۳
پایان‌نامه
ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺧﻮش ﺧﯿﻢ وﺑﺪ ﺧﯿﻢ در ﺗﻮده ﻫﺎی ﺑﺰاﻗﯽ ﻋﻤﻞ ﺷﺪه درﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( ﺗﺒﺮﯾﺰ درﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی(1391-96) IR.IAU.URMIA.REC.1398.018 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۱۳
پایان‌نامه
مطالعه ی فراوانی نسبی استئوپنی نارسی و عوامل موثر بر آن در نوزادان نارس کمتر از ۱۵۰۰ گرم در نوزادان بستری در بیمارستان الزهرا IR.IAU.URMIA.REC.1398.017 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۱۳
پایان‌نامه
بررسی میزان شیوع انتروکولیت نکروزان و عوامل مرتبط با آن در نوزادان بستری در بیمارستان الزهرا IR.IAU.URMIA.REC.1398.016 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۱۳
پایان‌نامه
بررسی توزیع فراوانی نوزادان با وزن کم موقع تولد و برخی عوامل مرتبط با آن در مرکز آموزشی درمانی الزهرا تبریز IR.IAU.URMIA.REC.1398.015 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۵
پایان‌نامه
تاثیر یک دوره تمرینات اصلاحی بر تعادل، عملکرد و توان انفجاری والیبالیست های دختر دارای نقص ولگوس داینامیک زانو IR.IAU.URMIA.REC.1398.014 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۵
پایان‌نامه
بررسی ارتباط مراقبت های پرستاری از دست رفته و حمایت سرپرستی درک شده در پرستاران بیمارستان تامین اجتماعی ارومیه IR.IAU.URMIA.REC.1398.013 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۵
پایان‌نامه
بررسی تغییرات توالی ژن FCN2 و سطح سرمی پروتئین آن در بیماران مبتلا به انسداد ریوی مزمن IR.IAU.URMIA.REC.1398.012 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۵
طرح پژوهشی
سه صفت تاریک دیگر شخصیت(سادیسم، پارانوئید و فاشیست): معرفی سازه‌ها، ساخت و رواسازی پرسشنامه IR.IAU.URMIA.REC.1398.011 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۵
پایان‌نامه
بررسی مقایسه ایی ارتباط بین تعادل کار- زندگی و فرسودگی شغلی در تکنسین های فوریت پزشکی با پرسنل پرستاری بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ارومیه IR.IAU.URMIA.REC.1398.010 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۵
پایان‌نامه
اثربخشی تحریک الکتریکی مستقیم از روی جمجمه (TDSC) بر افزایش انعطاف پذیری شناختی و سرعت پردازش کودکان با نارسایی توجه/ فزون کنشی (ADHD) IR.IAU.URMIA.REC.1398.009 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۵
پایان‌نامه
تاثیر 8 هفته تمرین اصلاحی منتخب بر نشانگرهای کتف، وضعیت و ثبات عملکردی شانه دانش آموزان دارای سندرم متقاطع فوقانی IR.IAU.URMIA.REC.1398.008 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۲۳
پایان‌نامه
پیش بینی احساس تنهایی و رفتار خودزنی بر اساس سبکهای دلبستگی و راهبردهای مقابله ای در افراد دارای نشانه های شخصیت مرزی IR.IAU.URMIA.REC.1398.007 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۲۳
پایان‌نامه
مقایسه اثر بخشی واقعیت درمانی و درمان اکت بر حساسیت اضطرابی و بهبود راهکار های مقابله ای، نگرانی پاتولوژیک و شکایت جسمانی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروز شهر ارومیه IR.IAU.URMIA.REC.1398.006 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۲۳
پایان‌نامه
مقایسه اثربخشی روان درمانی مثبت نگر و مداخله تنظیم هیجان بر باورهای اختلال خوردن، ناگویی هیجانی و کاهش وزن در زنان دارای اضافه وزن و ارائه پروتکل درمانی IR.IAU.URMIA.REC.1398.005 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.