کمیته اخلاق در پژوهش مرکز آموزشی درمانی افضلی پور- دانشگاه علوم پزشکی کرمان

کمیته اخلاق در پژوهش مرکز آموزشی درمانی افضلی پور- دانشگاه علوم پزشکی کرمان


مرکز آموزشی درمانی افضلی پور- دانشگاه علوم پزشکی کرمان

معرفی

کمیته اخلاق در پژوهش سازمانی مستقر در پایگاه تحقیقات بالینی بیمارستان افضلی پور دانشگاه علوم پزشکی کرمان و دارای اعتبار نامه از کمیته ملی اخلاق در پژوهش

اعتبارنامه
IR.KMU.AH.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۴/۱۰ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استاد سرپرست پایگاه تحقیقات بالینی، سرپرست مرکز گوارش و کبد، معاون پژوهشی بیمارستان افضلی پور گوارش و کبد/فوق تخصص صدیف درویش مقدم
رئیس
استادیار معاون پژوهشی دانشکده پزشکی، مدیر گروه اخلاق پزشکی اخلاق پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) مینا مبشر
دبیر
N/A مسئول دفتر اجرایی اصل ۴۹ حقوق بین الملل/کارشناسی ارشد افسانه اسکندر زاده افشار
حقوقدان
N/A معاون دفتر نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی کرمان مدرسی معارف/دکترای تخصصی (PhD) ابوذر عرب
روحانی
دانشیار مدیر گروه - رئیس مرکز تحقیقات مدلسازی آمار زیستی/دکترای تخصصی (PhD) محمدرضا بانشی
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استادیار معاون پژوهشی دانشکده پزشکی، مدیر گروه اخلاق پزشکی اخلاق پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) مینا مبشر
متخصص اخلاق پزشکی
N/A بازنشسته ادبیات زبان انگلیسی/کارشناسی مرضیه عارفی
نماینده جامعه
دانشیار عضو هیات علمی پزشکی اجتماعی/متخصص بالینی حبیبه احمدی پور
پژوهشگر
دانشیار مدیر گروه ارتوپدی دست و اعصاب محیطی/فلوشیپ فوق تخصصی علیرضا سعید
پژوهشگر
دانشیار معاون آموزشی دانشکده دندانپزشکی بیماری های دهان/متخصص بالینی مریم السادات هاشمی پور
پژوهشگر
N/A - حسابداری/کارشناسی مهدیه رجایی نیا
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۳
پایان‌نامه
بررسی کیفیت زندگی بیماران دیابتی شهر کرمان و ارتباط آن با خودمراقبتی وتبعیت از درمان در سال 1398 IR.KMU.AH.REC.1398.017 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۳
پایان‌نامه
بررسی رابطه سطح ویتامین دی و مصرف سیگار و اپیوم و شدت رینوسینوزیت مزمن همراه با پولیپ IR.KMU.AH.REC.1398.016 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۳
پایان‌نامه
تدوین کدهای اخلاق حرفه ای در رشته ی طب اورژانس در دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1398 IR.KMU.AH.REC.1398.015 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۱
پایان‌نامه
بررسی عوارض ریوی ناشی از رادیوتراپی و شیمی درمانی در بیماران سرطان سینه توسط اسپیرومتری، الگوهای تصویربرداری سی تی اسکن ومعیارهای بالینی در فواصل 3 و 6 ماهه IR.KMU.AH.REC.1398.014 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۱
پایان‌نامه
بررسی اپیدمیولوژیک آسیب های چشمی در کودکان بستری شده در بخش چشم بیمارستان شفا در سال 1397-1398 IR.KMU.AH.REC.1398.013 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۱
پایان‌نامه
بررسی فراوانی، علل و عوامل مرتبط با خود درمانی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1398 IR.KMU.AH.REC.1398.012 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۱
پایان‌نامه
مقایسه فراوانی مورتالیتی و موربیدیتی بیماران ترومایی بستری در ICU در دو گروه معتاد و غیر معتاد IR.KMU.AH.REC.1398.011 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۶
پایان‌نامه
بررسی فراوانی آسیب های تنفسی در بیماران سوختگی بستری در بخش سوختگی بیمارستان شفا شهر کرمان در سال 1397-1396 IR.KMU.AH.REC.1398.010 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۶
پایان‌نامه
بررسی حساسیت و ویژگی یافته های به دست آمده از سونوگرافی بر اساس معیار TIRADS با نتایج سیتولوژی نمونه FNA در ندول های تیروئید IR.KMU.AH.REC.1398.009 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۶
پایان‌نامه
بررسی میزان آگاهی و نگرش رزیدنت های دانشگاه علوم پزشکی کرمان از حقوق خود در سال 1397 IR.KMU.AH.REC.1398.008 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۷
پایان‌نامه
بررسی رابطه ی مهارت های ارتباطی و کنترل تکانه در پرستاران اورژانس های بیمارستان های دولتی شهر کرمان در سال 1397 IR.KMU.AH.REC.1398.007 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۷
پایان‌نامه
بررسی فراوانی سندرم متابولیک در افراد مبتلا به فشارخون بالا (elevated hypertention) و مرحله یک پرفشاری خون در جمعیت 15 تا 75ساله شهرکرمان سال93-97 IR.KMU.AH.REC.1398.006 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۴
پایان‌نامه
بررسی فراوانی دوپینگ شناختی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1398 IR.KMU.AH.REC.1398.005 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱/۳۱
پایان‌نامه
:بررسی شیوع اختلالات خواب در دانش اموزان دبستانی شهر کرمان در سال 1396 IR.KMU.AH.REC.1398.004 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱/۲۴
پایان‌نامه
بررسی فراوانی و عوامل مرتبط با خونریزی ناشی از درمان ترومبولیتیک در بیماران مبتلا به سکته مغزی بستری در بخش مغز و اعصاب بیمارستان شفا در سال 1398-1397 IR.KMU.AH.REC.1398.003 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱/۲۴
پایان‌نامه
مقایسه کیفیت خواب در زنان باردار باحاملگی و زایمان، ترم و پره ترم لیبر مراجعه کننده به بیمارستان افضلی پور در سال 1395-1396 IR.KMU.AH.REC.1398.002 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱/۲۴
پایان‌نامه
بررسی تغییرات الکتروانسفالوگرافی و MRI و پیامد درمان در کودکان مبتلا به تشنج پارشیال مراجعه کننده به بیمارستان افضلی پور در سال 1397 و 1398 IR.KMU.AH.REC.1398.001 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۲۸
پایان‌نامه
بررسی فراوانی ضایعات تروماتیک کلیه و مجاری ادراری و مثانه در سی تی اسکن شکم در بیماران با ترومای شکمی مراجعه کننده به اورژانس ترومای بیمارستان باهنر طی اسفند 1396 لغایت اسفند 1397 IR.KMU.AH.REC.1397.176 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۲۸
پایان‌نامه
بررسی فراوانی و علل خطاهای ثبت شده در بانک خون بیمارستان شهید باهنر کرمان طی سال های 92 تا 97 IR.KMU.AH.REC.1397.175 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۲۸
پایان‌نامه
بررسی میزان آگاهی کادر درمانی بیمارستانهای آموزشی از علل خطاهای پره آنالیز تستهای آزمایشگاهی در سال 1398 IR.KMU.AH.REC.1397.174 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.