English

کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده علوم پزشکی مراغه

کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده علوم پزشکی مراغه

دانشکده علوم پزشکی مراغه

اعتبارنامه
IR.MARAGHEHPHC.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۶/۱۲/۱۴ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استادیار رئیس دانشکده علوم پزشکی مراغه مدیریت خدمات بهداشتی/دکترای تخصصی (PhD) علی جنتی
رئیس
استادیار معاون آموزشی، پژوهشی، دانشجویی طب اورژانس/متخصص بالینی غلامرضا فریداعلائی
دبیر
استادیار حقوقدان حقوق کیفری و جرم شناسی/دکترای تخصصی (PhD) فاطمه احدی
حقوقدان
مربی مدرس و عضو هیات علمی دانشکده علوم پزشکی مراغه الهیات و معارف اسلامی/کارشناسی ارشد فیروز اصلانی
روحانی
استادیار مدیرگروه بهداشت عمومی، مشاور رئیس دانشگاه در حوزه پژوهش اپیدمیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) سعید صفیری
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
N/A کارشناس مسئول آموزش سلامت معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مراغه پزشک عمومی/دکترای حرفه ای امیرمحمد رضائیان فیاض
متخصص اخلاق پزشکی
N/A - مهندس عمران/کارشناسی ارشد محمد اکرمی
نماینده جامعه
دانشیار عضو هیات علمی دانشکده علوم پزشکی مراغه میکروب شناسی/دکترای تخصصی (PhD) حسن حسین زادگان
پژوهشگر
استادیار عضو هیات علمی دانشکده علوم پزشکی مراغه بیوشیمی بالینی/دکترای تخصصی (PhD) جمال حلاج زاده
پژوهشگر
دانشیار مدیر آموزشی پژوهشی و دانشجویی باکتری شناسی پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) اصغر تنومند
پژوهشگر
N/A کارشناس پژوهشی، کارشناس کمیته اخلاق، کارشناس تالیف و ترجمه آمار زیستی/کارشناسی ارشد آمینه کوسه لو
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۶
طرح پژوهشی
ارزیابی غلظت فلزات سنگین در ذرات رسوب شونده موجود در هوای اطراف دریاچه ارومیه IR.MARAGHEHPHC.REC.1398.014 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۶
طرح پژوهشی
متناسب سازی استراتژی سازمانی با ساختار سازمانی در بیمارستانهای آموزشی درمانی شهرستان مراغه در سال 1398 IR.MARAGHEHPHC.REC.1398.013 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۶
طرح پژوهشی
طراحی و سنتز مزوپور ارگانوسیلیکای مبتنی بر اوره (Urea-PMO-AgNPs) جهت تثبیت نانوذرات نقره احیا شده با عصاره گیاه افوربیا و مطالعه خواص آنتی باکتریایی و بیولوژیکی آن IR.MARAGHEHPHC.REC.1398.012 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۳
طرح پژوهشی
بررسی تاثیر استفاده از افزودن ترکیب کفیر با عصاره پنیرک به سیلورسولفادیازین بر زمان بهبود و میزان عفونت در سوختگی درجه دو به صورت کارازمایی بالینی IR.MARAGHEHPHC.REC.1398.011 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۳
طرح پژوهشی
مقایسه اثربخشی آموزش به روش شبیه سازی و مبتنی بر مشارکت بر میزان موفقیت لوله گذاری داخل تراشه در پرستاران بخش های مراقبت ویژه IR.MARAGHEHPHC.REC.1398.010 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۲/۱۸
طرح پژوهشی
بررسی میزان افسردگی پس از زایمان و عوامل موثر بر آن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی در زنان مراجعه کننده شهرستان مراغه درسال96 IR.MARAGHEHPHC.REC.1398.009 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۲۰
طرح پژوهشی
بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهرستان مراغه نسبت به خودآزمایی پستان در سال 1398 IR.MARAGHEHPHC.REC.1398.008 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۲۰
طرح پژوهشی
بررسی کیفیت آب چشمه ی روستای قره قشلاق شهرستان اهر و پتانسیل درمانی آن برای برخی بیماری ها IR.MARAGHEHPHC.REC.1398.007 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۲۰
طرح پژوهشی
بررسی اثرات پردنیزولون بر متیلاسیون ژن های BAX و BCL-2 در رده سلولی لوسمی لنفوبلاستیک حاد مقاوم به شیمی درمانی CCRF-CEM IR.MARAGHEHPHC.REC.1398.006 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۴
طرح پژوهشی
مقایسه عملکرد روش‌های مختلف تولید رادیکال سولفات برای اکسیداسیون آموکسی سیلین از فاضلاب سنتتیک IR.MARAGHEHPHC.REC.1398.005 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۵
طرح پژوهشی
خالص سازی ترکیبات فنولیک گیاه پونه آبی بر اساس اثر ضدسرطانی و مطالعه مکانیسم عملکرد آنها IR.MARAGHEHPHC.REC.1398.004 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۵
طرح پژوهشی
پیاده سازی برنامه ارتقای کیفیت مشاوره پزشکان در درمانگاه های سرپایی بیمارستان های دانشکده علوم پزشکی مراغه در سال 1398: یک مطالعه چند مرحله‌ای IR.MARAGHEHPHC.REC.1398.003 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۵
طرح پژوهشی
بررسی عملکرد فرایند ازن زنی کاتالیستی اکسید منیزیم و ارتقای آن با رادیکال سولفات در حذف سیانید از فاضلاب سنتتیک IR.MARAGHEHPHC.REC.1398.002 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۵
طرح پژوهشی
ارزیابی ریسک بهداشتی و اکولوژیکی مرتبط با فلزات سنگین در بستر خشک شده دریاچه ارومیه و زمینهای کشاورزی اطراف آن IR.MARAGHEHPHC.REC.1398.001 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۶
طرح پژوهشی
تاثیر تجویز شیاف دیکلوفناک قبل از عمل جراحی کوله سیستکتومی لاپاراسکوپیک در کنترل درد و عوارض زودرس پس از عمل IR.MARAGHEHPHC.REC.1397.022 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۲۹
طرح پژوهشی
بررسی وضعیت خوددرمانی وعوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه¬ های شهرستان مراغه در سال تحصیلی 98-1397 IR.MARAGHEHPHC.REC.1397.021 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۲۹
طرح پژوهشی
بررسی میزان و عوامل موثر بر مشارکت یا عدم مشارکت زنان در برنامه غربالگری سرطان دهانه رحم در درمانگاه های شهرستان مراغه سال 1397 IR.MARAGHEHPHC.REC.1397.020 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۲۹
طرح پژوهشی
بررسی میزان سرمایه اجتماعی و روانشناسی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه های شهرستان مراغه درسال تحصیلی1397-981397 IR.MARAGHEHPHC.REC.1397.019 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۲۹
طرح پژوهشی
بررسی ارتباط بین عوامل روانشناختی و اختلالات اسکلتی عضلانی در میان پرستاران شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشکده علوم پزشکی مراغه در سال 1397. IR.MARAGHEHPHC.REC.1397.018 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۲۹
طرح پژوهشی
بررسی رعایت استانداردهای بهداشت محیط در بیمارستان‌های آموزشی دانشکده علوم پزشکی مراغه در سال 1397 IR.MARAGHEHPHC.REC.1397.017 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.