کمیته اخلاق در پژوهش انستیتو پاستور ایران

کمیته اخلاق در پژوهش انستیتو پاستور ایران

انستیتو پاستور ایران

اعتبارنامه
IR.PII.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۶/۱۲/۱۴ تاریخ تصویب:
دانشگاهی/منطقه ای نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
دانشیار رئیس ژنتیک/دکترای تخصصی (PhD) علیرضا بیگلری
رئیس
استاد معاون تحقیقات، فناوری و آموزش میکروبیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) سعید بوذری
دبیر
N/A سرپرست دفتر حقوقی فقه و مبانی حقوق اسلامی/کارشناسی ارشد سیدرضا طباطبایی پور
حقوقدان
N/A مسئول نهاد رهبری حوزوی(فقه و اصول)/دکترای تخصصی (PhD) محمدمهدی مهدوی سیرت
روحانی
دانشیار مدیر پژوهش اپیدمیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) احسان مصطفوی
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استادیار دبیرمرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی اخلاق پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) احسان شمسی گوشکی
متخصص اخلاق پزشکی
N/A مددیار اعتیاد علوم انسانی/دیپلم مهری ایمانی راد
نماینده جامعه
دانشیار عضو هیات علمی پاتولوژی تشریحی و بالینی/دکترای تخصصی (PhD) آرزو آقاخانی
پژوهشگر
مربی سرپرست واحد حیوانات آزمایشگاه پاستور تهران دامپزشک/دکترای حرفه ای عصمت میراب زاده
پژوهشگر
N/A مسئول دفتر علوم تجربی/دیپلم فرحناز محمدپور قراگونی
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۴
طرح پژوهشی
تهیه پروتئین های نوترکیب NanA، DnaJ، PhtD و بررسی اثر حفاظت بخشی آن ها بر علیه عفونت های پنوموککی IR.PII.REC.1398.005 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۷
طرح پژوهشی
ساخت نانوکامپوریت ابریشم حاوی نانولوله های هالوسیتی بارگذاری شده با داروی ونکومایسین به منظور کاربرد در مهندسی بافت استخوان IR.PII.REC.1398.004 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۷
طرح پژوهشی
تغییر ژنتیکی ژنوم مایکوباکتریوم بوویس BCGاز طریق القاء پروتئین¬های خانواده PE32/PPE65از ناحیه RD9 سویه مایکوباکتریوم مارینوم برای بهبود ایمنی¬زایی واکسن BCG در شرایط in vitro IR.PII.REC.1398.003 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲
طرح پژوهشی
بررسی خاصیت ادجوانتی نانوذرات سریم در واکسن هاری دامی IR.PII.REC.1398.002 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱/۲۶
طرح پژوهشی
طراحی و ساخت باکیلو ویروس نوترکیب جهت بیان یوکاریوتیک گلیکوپروتئین ویروس هاری در سلول¬های حشره و استفاده از آن در تشخیص آنتی بادی ضد هاری IR.PII.REC.1398.001 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۴
طرح پژوهشی
ارزیابی پیش بالینی نقش سلول های بنیادی مزانشیمی در رساندن ویروس بیماری نیوکاسل به کارسینوم سلول های غیر کوچک ریه IR.PII.REC.1397.038 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۲۸
طرح پژوهشی
بررسی اثرات لاروکشی و ضد باکتریایی نانوامولسیون اسانس Pelargonium roseum (Geraniaceae) بر فرمهای بیولوژیک آنوفل استفنسی (Dip: Culicidae) و باکتریهای معده آن در شرایط آزمایشگاهی IR.PII.REC.1397.037 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۲۸
طرح پژوهشی
بررسی عملکرد آنتی بادی های scFv انسانی در مهار باکتری آسینتوباکتر بومانی IR.PII.REC.1397.036 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۲۷
طرح پژوهشی
بررسی اپیدمیولوژی مولکولی و الگوی انتشار ویروس CCHF در شرق ایران IR.PII.REC.1397.035 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۱۵
طرح پژوهشی
بررسی نقش ادجوانت poly(I:C) بر ایمنوژنیسیته آنتی ژن Generative Cell Specific 1 (GCS1) گونه پلاسمودیوم فالسیپاروم کاندید واکسن TBV در موش BALB/c IR.PII.REC.1397.034 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۱۴
طرح پژوهشی
بررسی واریانتهای طبیعی مقاوم به داروهای نسل دوم مهار کننده پروتئازNS3/4A در بیماران مبتلا به عفونت HCV IR.PII.REC.1397.033 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۱۴
طرح پژوهشی
ارزیابی ایمنی زایی و محافظت بخشی نانو ذرات کلسیم فسفات حاوی آنتی ژن های FliC،BhuA، 7- α HSDH بروسلا ملی تنسیس و آبورتوس به عنوان کاندید جدید واکسن IR.PII.REC.1397.032 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۱۰
طرح پژوهشی
تخلیص گلیکو پروتئین های ترشحی و غشایی سویه مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به روش concanavalin affinity capture و شناسایی آنها به روش اسپکترومتری جرمی IR.PII.REC.1397.031 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۱۰
طرح پژوهشی
تشخیص بتالاکتاماز AmpC و ویژگی های بیماریزایی در ایزوله های کلونST131 و non- ST131 اشریشیا کلی یوروپاتوژنیک IR.PII.REC.1397.030 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۸
پایان‌نامه
بررسی الگوی میکروبیوتای دستگاه گوارش در افراد مبتلا به چاقی قبل و پس از عمل جراحی Laparoscopic Sleeve Gastrectomy (LSG) IR.PII.REC.1397.029 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۰/۲۵
طرح پژوهشی
تهیه و ارزیابی تاثیر نانوپارتیکلهای PLGA حاوی آنتی ژن های محلول لیشمانیا به همراه آگونیست های TLR2, TLR 7/8 بعنوان واکسن درمانی علیه لیشمانیا ماژور در موش BALB/c IR.PII.REC.1397.028 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۰/۱۹
پایان‌نامه
فرمولاسیون ژل موضعی عصاره تام گیاه شاهتره ایرانی وبررسی اثربخشی آن درترمیم زخم درموش صحرایی IR.PII.REC.1397.027 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۰/۲۳
طرح پژوهشی
تعیین پارامترهای موثر جهت تخمین کارایی فرایندهای حذف اندوتوکسین از پروتئین های نوترکیب دارویی و توسعه مدل آماری مبتنی بر آن IR.PII.REC.1397.026 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۰/۱۹
پایان‌نامه
واکسیناسیون علیه عفونت توکسوپلاسما گوندیی توسط نانوسفرهای PLGA حاوی آنتی ژن نوترکیب rSAG1 و لیگاند های TLR4 , TLR7 IR.PII.REC.1397.025 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۲۶
طرح پژوهشی
طراحی و ساخت واکسنهای پلی توپی حامل اپی توپهای غالب ایمنی پروتئینهای پوششی، تنظیمی و کمکی ویروس HIV-1 و مقایسه ایمنوژنیسیتی آنها با واکسنهای پروتئینی در موشهای BALB/c IR.PII.REC.1397.024 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.