English

کمیته اخلاق در پژوهش انستیتو پاستور ایران

کمیته اخلاق در پژوهش انستیتو پاستور ایران

انستیتو پاستور ایران

اعتبارنامه
IR.PII.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۶/۱۲/۱۴ تاریخ تصویب:
دانشگاهی/منطقه ای نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
دانشیار رئیس ژنتیک/دکترای تخصصی (PhD) علیرضا بیگلری
رئیس
استاد معاون تحقیقات، فناوری و آموزش میکروبیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) سعید بوذری
دبیر
N/A سرپرست دفتر حقوقی فقه و مبانی حقوق اسلامی/کارشناسی ارشد سیدرضا طباطبایی پور
حقوقدان
N/A مسئول نهاد رهبری حوزوی(فقه و اصول)/دکترای تخصصی (PhD) محمدمهدی مهدوی سیرت
روحانی
دانشیار رئیس بخش پزشکی مولکولی بیوتکنولوژی پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) رضا مهدیان
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
دانشیار مدیر پژوهش اپیدمیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) احسان مصطفوی
متخصص اخلاق پزشکی
N/A مددیار اعتیاد علوم انسانی/دیپلم مهری ایمانی راد
نماینده جامعه
دانشیار هیأت علمی زیست فناوری پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) لادن تیموری طولابی
پژوهشگر
مربی سرپرست واحد حیوانات آزمایشگاه پاستور تهران دامپزشک/دکترای حرفه ای عصمت میراب زاده
پژوهشگر
N/A مسئول دفتر علوم تجربی/دیپلم فرحناز محمدپور قراگونی
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۱۹
پایان‌نامه
ارزیابی نشانگرهای ژنومی ناپایداری ریزماهواره ای در بیماران ایرانی مبتلا به سرطان کولون و راست روده IR.PII.REC.1398.041 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۱۹
طرح پژوهشی
تهیه و ارزیابی تاثیر ژل نیوزومی و پانسمان زیست سازگار حاوی آنزیم سراشیاپپتیداز مهندسی شده در کنترل عفونت و تسریع بهبود زخم IR.PII.REC.1398.040 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۶
طرح پژوهشی
شناسایی و همسانه سازی پروموتور های دو جهته از مخمر هنسنلا پلی مورفا به منظور استفاده در بیان پروتئین IR.PII.REC.1398.039 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۲۸
طرح پژوهشی
بررسی عملکرد سیستم ترجمه وابسته به IRES در آسپرژیلوس فومیگاتوس IR.PII.REC.1398.038 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۲۱
طرح پژوهشی
بررسی امکان بهبود کارایی سلولهای جزیره ای جدا شده از پانکراس رت با استفاده از سکرتوم سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی انسانی تیمار شده با Diazoxide و Trimetazidine IR.PII.REC.1398.037 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۳
طرح پژوهشی
بررسی پتانسیل لارگازول به عنوان یک مهارکننده ی هیستون داستیلاز بر جلوگیری از پیری سلولی القا شده توسط استرس اکسیداتیو در سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی انسانی IR.PII.REC.1398.036 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۳
طرح پژوهشی
توسعه ایمنوتوکسین مشتق از توکسین دیفتری علیه گیرنده شماره دو فاکتور رشد فیبروبلاست IR.PII.REC.1398.035 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۳
طرح پژوهشی
طراحی و بهینه‌سازی روش کارآمد حذف اندوتوکسین پروتئین نوترکیب، پیش از مرحله شکست سلولی میزبان باکتری گرم منفی با هدف افزایش بازیابی پروتئین هدف IR.PII.REC.1398.034 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۲۳
پایان‌نامه
استفاده از روش بیولوژیکی برای بررسی نقش پلی مورفیسم های ژنتیکی و ویروس های HBV, HHV6 CMV EBV در بیماران مبتلا به MS IR.PII.REC.1398.033 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۱۱
پایان‌نامه
ارزیابی و مقایسه ایمونوژنیستی دو استراتژی واکسیناسیون بر پایه سلول دندریتیک و پروتئین، کد کننده ژن HIV-1 p24-nef در موش BALB/c IR.PII.REC.1398.032 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۱۱
پایان‌نامه
شناسایی و تعیین ویژگی آنتی بادی scFv انسانی مهارکننده ی توکسین آلفا همولایزین باکتری استافیلوکوکوس اورئوس IR.PII.REC.1398.031 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۲
طرح پژوهشی
معرفی و معتبرسازی روش ATP-bioluminescence به عنوان آزمون سریع برای تعیین تعداد باسیل زنده در فرآورده های ب ث ژ (واکسن ب ث ژ و اینتراوزیکال)ساخت انستیتو پاستور ایران IR.PII.REC.1398.030 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۲
پایان‌نامه
بررسی کاردیوتوکسیسیتهTrastuzumabو کاردیوپروتکشنCarvedilol در مدل برون تنی H9C2و درون تنی رت IR.PII.REC.1398.029 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۳
پایان‌نامه
دستیابی به آنتی بادی انسانی مهارکننده ی توکسین سندرم شوک توکسیک استافیلوکوکوسی با استفاده از کتابخانه فاژی نمایش دهنده آنتی بادی scFv IR.PII.REC.1398.028 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۶
طرح پژوهشی
ENVIRONmental changes and MOSquito-borne diseases: the example of West Nile IR.PII.REC.1398.027 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۶
طرح پژوهشی
ارزیابی مهار تکثیر ویروس HIV-1 از طریق ایجاد برش ِDNA دورشته ای در توالی های فاقد پرتئین های پوشاننده ویروسی در کمپلکس PIC و ژنوم درج شده ویروس با استفاده از سیستم CRISPR/Cas9 در شرایط in-vitro IR.PII.REC.1398.026 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۶
طرح پژوهشی
بررسی اثر ضد باکتری و ضد بیوفیلمی لیپوزوم های حاوی فیکوسیانین و آنتی بیوتیک کلیندامایسین بر سوش های Staphylococcus aureus و methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) IR.PII.REC.1398.025 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۶
طرح پژوهشی
بررسی نقش و عملکرد وزیکول‌های خارج سلولی در انتقال عوامل بیماری‌زای هلیکوباکتر پیلوری CagA) و (VacA و القا تغییرات مورفولوژیک سلولی IR.PII.REC.1398.024 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۳
طرح پژوهشی
بررسی وضعیت miRهای مهار کننده 1-PDL در نمونه بافتی بیماران مبتلا به سرطان پستان و اثر آنها در مهار بیان 1-PDL در شرایط in vitro IR.PII.REC.1398.023 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۳
پایان‌نامه
بیان فرم پسیله قطعه آنتی بادی Fabˊ علیه فاکتور نکروز دهنده تومور آلفا و بررسی خواص فیزیکوشیمیایی و بیولوژیکی آن IR.PII.REC.1398.022 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.