English

کمیته اخلاق در پژوهش انستیتو پاستور ایران

کمیته اخلاق در پژوهش انستیتو پاستور ایران

انستیتو پاستور ایران

اعتبارنامه
IR.PII.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۶/۱۲/۱۴ تاریخ تصویب:
دانشگاهی/منطقه ای نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
دانشیار رئیس ژنتیک/دکترای تخصصی (PhD) علیرضا بیگلری
رئیس
استاد معاون تحقیقات، فناوری و آموزش میکروبیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) سعید بوذری
دبیر
N/A سرپرست دفتر حقوقی فقه و مبانی حقوق اسلامی/کارشناسی ارشد سیدرضا طباطبایی پور
حقوقدان
N/A مسئول نهاد رهبری حوزوی(فقه و اصول)/دکترای تخصصی (PhD) محمدمهدی مهدوی سیرت
روحانی
دانشیار رئیس بخش پزشکی مولکولی بیوتکنولوژی پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) رضا مهدیان
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
دانشیار مدیر پژوهش اپیدمیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) احسان مصطفوی
متخصص اخلاق پزشکی
N/A مددیار اعتیاد علوم انسانی/دیپلم مهری ایمانی راد
نماینده جامعه
دانشیار هیأت علمی زیست فناوری پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) لادن تیموری طولابی
پژوهشگر
مربی سرپرست واحد حیوانات آزمایشگاه پاستور تهران دامپزشک/دکترای حرفه ای عصمت میراب زاده
پژوهشگر
N/A مسئول دفتر علوم تجربی/دیپلم فرحناز محمدپور قراگونی
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۳
طرح پژوهشی
بررسی شیوع و بروز آسپرژیلوزیس ریوی و اونیکومیکوز آسپرژیلوسی و جداسازی، شناسایی مولکولی، تعیین حساسیت دارویی و بررسی موتاسیون های احتمالی ژن های مقاومت دارویی در عوامل اتیولوژیک آسپرژیلوس فلاووس و آسپرژیلوس فومیگاتوس IR.PII.REC.1398.020 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۰
طرح پژوهشی
ترانسفکشن پایدار انگل لیشمانیا تارنتولی توسط ژن¬های PpSP15و PsSP9 از پروتئین¬های بزاقی دو گونه مختلف پشه خاکی فلبوتوموس و بررسی حفاظت بخشی آن در مدل موشی BALB/c آلوده به لیشمانیا ماژور و لیشمانیا تروپیکا IR.PII.REC.1398.019 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۰
طرح پژوهشی
طراحی و ساخت سویه تغییر یافته ویروس هاری از سویه واکسینال پاستور (Pasteur Virus, PV)، و ارزیابی ایمنی‌ زایی، قدرت تکثیر و بیماری زایی آن در مقایسه با سویه اولیه. IR.PII.REC.1398.018 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱
طرح پژوهشی
تهیه آنتی سرم اختصاصی برعلیه پروتئین های سطحی بروسلا آبورتوس در بز و مقایسه آن با آنتی سرم های تولیدی مورد استفاده درکیت های تجاری انستیتو پاستور. IR.PII.REC.1398.017 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱
طرح پژوهشی
بررسی بیو انفورماتیکی مهار کننده کربوکسی پپتیداز سیب زمینی، زالو و گوجه فرنگی برروی آنزیم های کربوکسی پپتیداز b1 و b2 آنوفل استفنسی و ارزیابی بیولوژیکی بهترین مهارکننده در شرایط in vitro به منظور استفاده در تکنیک پاراترنسژنسیس IR.PII.REC.1398.016 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۸
طرح پژوهشی
ارزیابی اثر ادجوانتی ویتامین D در ترکیب با اتوترانسپورتر آنتی ژن 43 از اشرشیا کلی یوروپاتوژنیک به عنوان کاندید واکسن علیه عفونت ادراری IR.PII.REC.1398.015 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۸
طرح پژوهشی
طراحی و ساخت پروتئین فیوژن نوترکیب PcrV.ExoS از فاکتورهای بیماریزای سودوموناس آیروژینوزا یوروپاتوژنیک و ارزیابی پاسخ های همورال آن در مدل موشی به عنوان کاندید واکسن علیه عفونت ادراری IR.PII.REC.1398.014 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۲
طرح پژوهشی
بررسی تاثیر بتاآمیلوئید در میزان بیان پروتئین کیناز ام زتا (PKMζ) در مدل سلولی بیماری آلزایمر IR.PII.REC.1398.013 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۲
پایان‌نامه
شناسایی مولکولی و بیان لکتینmosGCTL-1 گونه Culex pipiens (Family: Culicidae) و ارزیابی اثر آنتی بادی تولید شده به عنوان کاندید واکسن ممانعت کننده از انتقال (TBV) علیه ویروس نیل غربی IR.PII.REC.1398.012 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۱۹
طرح پژوهشی
استفاده ترکیبی از داروی فعال کننده اتوفاژی و سیستم CRISPR/Cas9برای مهار تکثیر ویروس HIV-1 در شرایط in-vitro IR.PII.REC.1398.011 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۱۳
طرح پژوهشی
راه اندازی و ارزیابی آزمون ایجاد عفونت هاری در کشت سلولی (RTCIT) جهت تشخیص هاری در مقایسه با روش تزریق به حیوان حساس آزمایشگاهی (MIT) در نمونه های با نتیجه منفی طی آزمون آنتی بادی فلورسانت (FAT) IR.PII.REC.1398.010 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۷
طرح پژوهشی
تولید سلول هایT مهندسی شده حاوی گیرنده آنتی ژن کایمریک با نانوبادی ضد PSMA برای درمان سرطان پروستات IR.PII.REC.1398.009 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۷
طرح پژوهشی
تولید باکولوویروس های نوترکیب حاوی ژن های روتاویروسی VP6 به صورت فیوژنیک با NSP4 و بیان آن در سیستم بیانی حشره IR.PII.REC.1398.008 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۷
طرح پژوهشی
طراحی و ساخت داربست سه بعدی بر پایه فیبرویین ابریشم/ آلومینا به منظور کاربرد در مهندسی بافت استخوان IR.PII.REC.1398.007 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۷
طرح پژوهشی
بررسی تغییرات ناحیه پروموتوری ژن لایزیل اندوپپتیداز در سویه های جهش یافته ی باکتری Lysobacter enzymogenes با روش فیزیکی IR.PII.REC.1398.006 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۴
طرح پژوهشی
تهیه پروتئین های نوترکیب NanA، DnaJ، PhtD و بررسی اثر حفاظت بخشی آن ها بر علیه عفونت های پنوموککی IR.PII.REC.1398.005 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۷
طرح پژوهشی
ساخت نانوکامپوریت ابریشم حاوی نانولوله های هالوسیتی بارگذاری شده با داروی ونکومایسین به منظور کاربرد در مهندسی بافت استخوان IR.PII.REC.1398.004 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۷
طرح پژوهشی
تغییر ژنتیکی ژنوم مایکوباکتریوم بوویس BCGاز طریق القاء پروتئین¬های خانواده PE32/PPE65از ناحیه RD9 سویه مایکوباکتریوم مارینوم برای بهبود ایمنی¬زایی واکسن BCG در شرایط in vitro IR.PII.REC.1398.003 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲
طرح پژوهشی
بررسی خاصیت ادجوانتی نانوذرات سریم در واکسن هاری دامی IR.PII.REC.1398.002 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱/۲۶
طرح پژوهشی
طراحی و ساخت باکیلو ویروس نوترکیب جهت بیان یوکاریوتیک گلیکوپروتئین ویروس هاری در سلول¬های حشره و استفاده از آن در تشخیص آنتی بادی ضد هاری IR.PII.REC.1398.001 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.