English

کمیته اخلاق در پژوهش انستیتو پاستور ایران

کمیته اخلاق در پژوهش انستیتو پاستور ایران

انستیتو پاستور ایران

اعتبارنامه
IR.PII.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۶/۱۲/۱۴ تاریخ تصویب:
دانشگاهی/منطقه ای نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
دانشیار رئیس ژنتیک/دکترای تخصصی (PhD) علیرضا بیگلری
رئیس
استاد معاون تحقیقات، فناوری و آموزش میکروبیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) سعید بوذری
دبیر
N/A سرپرست دفتر حقوقی فقه و مبانی حقوق اسلامی/کارشناسی ارشد سیدرضا طباطبایی پور
حقوقدان
N/A مسئول نهاد رهبری حوزوی(فقه و اصول)/دکترای تخصصی (PhD) محمدمهدی مهدوی سیرت
روحانی
دانشیار رئیس بخش پزشکی مولکولی بیوتکنولوژی پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) رضا مهدیان
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
دانشیار مدیر پژوهش اپیدمیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) احسان مصطفوی
متخصص اخلاق پزشکی
N/A مددیار اعتیاد علوم انسانی/دیپلم مهری ایمانی راد
نماینده جامعه
دانشیار هیأت علمی زیست فناوری پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) لادن تیموری طولابی
پژوهشگر
مربی سرپرست واحد حیوانات آزمایشگاه پاستور تهران دامپزشک/دکترای حرفه ای عصمت میراب زاده
پژوهشگر
N/A مسئول دفتر علوم تجربی/دیپلم فرحناز محمدپور قراگونی
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۲۳
پایان‌نامه
استفاده از روش بیولوژیکی برای بررسی نقش پلی مورفیسم های ژنتیکی و ویروس های HBV, HHV6 CMV EBV در بیماران مبتلا به MS IR.PII.REC.1398.033 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۱۱
پایان‌نامه
ارزیابی و مقایسه ایمونوژنیستی دو استراتژی واکسیناسیون بر پایه سلول دندریتیک و پروتئین، کد کننده ژن HIV-1 p24-nef در موش BALB/c IR.PII.REC.1398.032 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۱۱
پایان‌نامه
شناسایی و تعیین ویژگی آنتی بادی scFv انسانی مهارکننده ی توکسین آلفا همولایزین باکتری استافیلوکوکوس اورئوس IR.PII.REC.1398.031 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۲
طرح پژوهشی
معرفی و معتبرسازی روش ATP-bioluminescence به عنوان آزمون سریع برای تعیین تعداد باسیل زنده در فرآورده های ب ث ژ (واکسن ب ث ژ و اینتراوزیکال)ساخت انستیتو پاستور ایران IR.PII.REC.1398.030 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۲
پایان‌نامه
بررسی کاردیوتوکسیسیتهTrastuzumabو کاردیوپروتکشنCarvedilol در مدل برون تنی H9C2و درون تنی رت IR.PII.REC.1398.029 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۳
پایان‌نامه
دستیابی به آنتی بادی انسانی مهارکننده ی توکسین سندرم شوک توکسیک استافیلوکوکوسی با استفاده از کتابخانه فاژی نمایش دهنده آنتی بادی scFv IR.PII.REC.1398.028 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۶
طرح پژوهشی
ENVIRONmental changes and MOSquito-borne diseases: the example of West Nile IR.PII.REC.1398.027 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۶
طرح پژوهشی
ارزیابی مهار تکثیر ویروس HIV-1 از طریق ایجاد برش ِDNA دورشته ای در توالی های فاقد پرتئین های پوشاننده ویروسی در کمپلکس PIC و ژنوم درج شده ویروس با استفاده از سیستم CRISPR/Cas9 در شرایط in-vitro IR.PII.REC.1398.026 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۶
طرح پژوهشی
بررسی اثر ضد باکتری و ضد بیوفیلمی لیپوزوم های حاوی فیکوسیانین و آنتی بیوتیک کلیندامایسین بر سوش های Staphylococcus aureus و methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) IR.PII.REC.1398.025 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۶
طرح پژوهشی
بررسی نقش و عملکرد وزیکول‌های خارج سلولی در انتقال عوامل بیماری‌زای هلیکوباکتر پیلوری CagA) و (VacA و القا تغییرات مورفولوژیک سلولی IR.PII.REC.1398.024 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۳
طرح پژوهشی
بررسی وضعیت miRهای مهار کننده 1-PDL در نمونه بافتی بیماران مبتلا به سرطان پستان و اثر آنها در مهار بیان 1-PDL در شرایط in vitro IR.PII.REC.1398.023 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۳
پایان‌نامه
بیان فرم پسیله قطعه آنتی بادی Fabˊ علیه فاکتور نکروز دهنده تومور آلفا و بررسی خواص فیزیکوشیمیایی و بیولوژیکی آن IR.PII.REC.1398.022 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۳
طرح پژوهشی
ارزیابی الگوی مقایسه ای میکروبیوتای روده در بین بیماران الوده به عفونت همزمان HBV/HDV ، مزمن و افراد دارای بیماریهای پیشرفته کبدی با استفاده از تکنیک توالی یابی جدید و روشهای بر پایه شبکه های بیولوژیک IR.PII.REC.1398.021 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۳
طرح پژوهشی
بررسی شیوع و بروز آسپرژیلوزیس ریوی و اونیکومیکوز آسپرژیلوسی و جداسازی، شناسایی مولکولی، تعیین حساسیت دارویی و بررسی موتاسیون های احتمالی ژن های مقاومت دارویی در عوامل اتیولوژیک آسپرژیلوس فلاووس و آسپرژیلوس فومیگاتوس IR.PII.REC.1398.020 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۰
طرح پژوهشی
ترانسفکشن پایدار انگل لیشمانیا تارنتولی توسط ژن¬های PpSP15و PsSP9 از پروتئین¬های بزاقی دو گونه مختلف پشه خاکی فلبوتوموس و بررسی حفاظت بخشی آن در مدل موشی BALB/c آلوده به لیشمانیا ماژور و لیشمانیا تروپیکا IR.PII.REC.1398.019 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۰
طرح پژوهشی
طراحی و ساخت سویه تغییر یافته ویروس هاری از سویه واکسینال پاستور (Pasteur Virus, PV)، و ارزیابی ایمنی‌ زایی، قدرت تکثیر و بیماری زایی آن در مقایسه با سویه اولیه. IR.PII.REC.1398.018 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱
طرح پژوهشی
تهیه آنتی سرم اختصاصی برعلیه پروتئین های سطحی بروسلا آبورتوس در بز و مقایسه آن با آنتی سرم های تولیدی مورد استفاده درکیت های تجاری انستیتو پاستور. IR.PII.REC.1398.017 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱
طرح پژوهشی
بررسی بیو انفورماتیکی مهار کننده کربوکسی پپتیداز سیب زمینی، زالو و گوجه فرنگی برروی آنزیم های کربوکسی پپتیداز b1 و b2 آنوفل استفنسی و ارزیابی بیولوژیکی بهترین مهارکننده در شرایط in vitro به منظور استفاده در تکنیک پاراترنسژنسیس IR.PII.REC.1398.016 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۸
طرح پژوهشی
ارزیابی اثر ادجوانتی ویتامین D در ترکیب با اتوترانسپورتر آنتی ژن 43 از اشرشیا کلی یوروپاتوژنیک به عنوان کاندید واکسن علیه عفونت ادراری IR.PII.REC.1398.015 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۸
طرح پژوهشی
طراحی و ساخت پروتئین فیوژن نوترکیب PcrV.ExoS از فاکتورهای بیماریزای سودوموناس آیروژینوزا یوروپاتوژنیک و ارزیابی پاسخ های همورال آن در مدل موشی به عنوان کاندید واکسن علیه عفونت ادراری IR.PII.REC.1398.014 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.