کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی


دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

اعتبارنامه
IR.SBMU.MSP.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۳/۲۰ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استاد رئیس دانشکده پزشکی ارولوژی/متخصص بالینی علی طبیبی
رئیس
دانشیار معاون پژوهشی دانشکده پزشکی فارماکولوژی/دکترای تخصصی (PhD) سیدعلی ضیایی
دبیر
استاد رئیس بیمارستان پزشکی قانونی/متخصص بالینی حمید کریمان
حقوقدان
استادیار مدیر مرکز مطالعات دین و سلامت- مدیرمسؤول مجله پژوهش در دین و سلامت - مشاور در نهاد نمایندگی دانشگاه فقه و اصول(اجتهاد)/دکترای تخصصی (PhD) مرتضی عبدالجباری
روحانی
استاد - اپیدمیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) پروین یاوری
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استاد مدیر گروه اخلاق و دبیر شورای اخلاق پزشکی دانشگاه پزشکی قانونی/متخصص بالینی مهرزاد کیانی
متخصص اخلاق پزشکی
N/A کارشناس مسؤول معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی مدیریت آموزشی/کارشناسی ارشد نسرین خاطری
نماینده جامعه
استاد رئیس بیمارستان نفرولوژی اطفال/متخصص بالینی سیدمحمدتقی حسینی طباطبایی
پژوهشگر
دانشیار معاون پژوهشی دانشکده پزشکی فارماکولوژی/دکترای تخصصی (PhD) سیدعلی ضیایی
پژوهشگر
استاد - نفرولوژی/فوق تخصص محمد حسن قدیانی
پژوهشگر
N/A - مشاوره و راهنمایی/کارشناسی حمیدرضا میرزایی
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۴
پایان‌نامه
بررسی ارتباط میان مهریه تعیین شده، با میزان رضایت زناشویی بعد از ازدواج IR.SBMU.MSP.REC.1398.170 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۴
پایان‌نامه
بررسی مقایسه ای سایتوکاین های التهابی در بیماران تحت سزارین به دو روش بیهوشی عمومی و اسپاینال IR.SBMU.MSP.REC.1398.169 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۴
پایان‌نامه
بررسی نتایج توراکوسکوپی و لاپاراسکوپی تشخیصی در بیماران بلع مواد سوزاننده گرید 2 در اندوسکوپی و مقایسه آن با نتایج لاپاراتومی در بیماران بستری شده در بیمارستان لقمان حکیم در سال 97 IR.SBMU.MSP.REC.1398.168 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۴
پایان‌نامه
بررسی تاثیر انفوزیون ویتامین C و ارزیابی اکسیژناسیون مغز با سربرال اکسیمتری در بهبود پرفیوژن مغز حین بیهوشی عمومی در جراحی عروق بیماران دیابتی IR.SBMU.MSP.REC.1398.167 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۴
پایان‌نامه
شناسایی توکسین 1- سندرم شوک توکسیک در سویه های بالینی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین جداشده از نمونه های عفونت زخم کودکان در سال 1398 IR.SBMU.MSP.REC.1398.166 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۴
پایان‌نامه
بررسی حضور ژن¬های فاکتورهای اتصالfnbpB و fnbpA در سویه های مقاوم به متی سیلین استافیلوکوک اورئوس جدا شده از کودکان مراجعه کننده به بیمارستان مرکز طبی کودکان تهران در سال 1398 IR.SBMU.MSP.REC.1398.165 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۴
پایان‌نامه
بررسی فراوانی لوله گذاری صحیح داخل تراشه پیش بیمارستانی ، توسط پرسنل اورژانس تهران در بیماران انتوبه منتقل شده به بیمارستان های امام حسین علیه السلام لقمان حکیم و شهدای تجریش در سال 1397و 98 IR.SBMU.MSP.REC.1398.164 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۴
پایان‌نامه
بررسی منشا تومورهای متاستاتیک مغزی با کمک یافته های تصویربرداری دیفیوژن ام ار ای در بیماران جراحی شده در بیمارستان شهدای تجریش از سال 93 الی 97 IR.SBMU.MSP.REC.1398.163 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۴
پایان‌نامه
بررسی شیوع کمبود ویتامین D در کودکان مبتلا به SLE زیر �1�6 سال مراجعه کننده به کلینیک ویژه روماتولوژی اطفال در بیمارستان لقمان سال 99-1398 IR.SBMU.MSP.REC.1398.162 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۴
پایان‌نامه
بررسی فراوانی اختلال bipolar spectrum در بیماران با تشخیص adult ADHD IR.SBMU.MSP.REC.1398.161 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۴
پایان‌نامه
بررسی شیوع میلوپاتی اسپوندیلوتیک گردنی در بیماران ارجاع شده به کلینیک الکترودیاگنوز IR.SBMU.MSP.REC.1398.160 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۴
پایان‌نامه
بررسی سطح آنزیم های کبدی و عوامل مرتبط با افزایش آن در کودکان مبتلا به بیماری التهابی روده IR.SBMU.MSP.REC.1398.159 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۴
پایان‌نامه
مقایسه ی عوارض حاد درمان رادیوتراپی IMRT هایپوفرکشن پروستات در 4 هفته با رادیوتراپی IMRT هیپوفراکشن در 5 هفته، در بیماران کانسر پروستات لوکالیزه ی مراجعه کننده به بخش رادیوتراپی شهدای تجریش IR.SBMU.MSP.REC.1398.158 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۴
پایان‌نامه
:بررسی اثربخشی دکسمدتومیدین در مقایسه با مورفین سولفات در مدیریت درد حاد رنال کولیک در بیماران مراجعه کننده به اورژانس های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی IR.SBMU.MSP.REC.1398.157 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۴
پایان‌نامه
بررسی تاثیر Sliding flap غضروف LLC به جای Cephalic trim در بهبود عملکرد تنفسی و زیبایی بینی در بیماران کاندید عمل جراحی رینوپلاستی دربیمارستان پانزده خرداد تهران از سال 1388 تا 1398 IR.SBMU.MSP.REC.1398.156 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۴
پایان‌نامه
بررسی اثرات ترامادول بر روی استریاتوم موشهای صحرایی نر بالغ: مطالعه هیستوپاتولوژیک و الکتروفیزیولوژی IR.SBMU.MSP.REC.1398.155 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۴
پایان‌نامه
بررسی قدرت تشخیصی سیتولوژی حین عمل با برش نهایی بافت جهت ارزیابی مارژین حین پارشیال نفرکتومی IR.SBMU.MSP.REC.1398.154 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۴
پایان‌نامه
بررسی نتایج طولانی مدت جراحی میکروسرجیکال تومور های ناحیه پینه ال در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان لقمان حکیم IR.SBMU.MSP.REC.1398.153 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۴
پایان‌نامه
بررسی میزان شیوع CSF Leak به دنبال ترمیم با استفاده از فاشیا و چربی بعد از عمل جراحی تومور های قاعده جمجمه به رشو ETSS در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان لقمان حکیم طی سالهای1394 تا 1398 IR.SBMU.MSP.REC.1398.152 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۴
پایان‌نامه
عنوان فارسی: مقایسه سطح سرمی روی و مس وسلنیوم و فولات در بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی و گروه شاهد مراجعه کننده به بیمارستان امام حسین (ع) و ارتباط آن با شاخص های کیفیت زندگی IR.SBMU.MSP.REC.1398.151 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.