کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده های داروسازی، پرستاری و مامایی- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده های داروسازی، پرستاری و مامایی- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی


دانشکده های داروسازی، پرستاری و مامایی- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

اعتبارنامه
IR.SBMU.PHARMACY.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۴/۹ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استاد رئیس دانشکده داروسازی بیوتکنولوژی/دکترای تخصصی (PhD) حسین وحیدی
رئیس
دانشیار رییس دانشکده پرستاری و مامایی - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پرستاری/دکترای تخصصی (PhD) فروزان آتش زاده شوریده
دبیر
N/A سرپرست مدیریت حقوقی دانشگاه حقوق عمومی/کارشناسی ارشد رسول نیکبخت
حقوقدان
استادیار مدیر گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی معارف اسلامی/دکترای تخصصی (PhD) مصطفی اسماعیلی
روحانی
استادیار سرپرست پشتیبانی دانشکده پیراپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی آمار زیستی/دکترای تخصصی (PhD) احمدرضا باغستانی
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
دانشیار مدیر گروه روان پرستاری پرستاری/دکترای تخصصی (PhD) جمیله محتشمی
متخصص اخلاق پزشکی
N/A رئیس دبیرخانه هیئت ممیزه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مدیریت منابع انسانی/کارشناسی ارشد نرگس سلطانی زاده
نماینده جامعه
استادیار معاون پژوهشی دانشکد ه پرستاری و مامایی SHD/دکترای تخصصی (PhD) ماهرخ دولتیان
پژوهشگر
استادیار عضو هیات علمی - دانشکده پرستاری و مامایی بهداشت باروری/دکترای تخصصی (PhD) نورالسادات کریمان
پژوهشگر
دانشیار معاون پژوهشی دانشکده داروسازی - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سم شناسی/دکترای تخصصی (PhD) نیما نادری
پژوهشگر
N/A کارشناس مدیریت آموزشی/کارشناسی ارشد فرناز امیرحسینی
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۳
پایان‌نامه
بررسی تاثیر آموزش هوش هیجانی بر رضایت زناشویی، کیفیت زندگی جنسی و بهزیستی روانشناختی زنان مراجعه کننده به مراکز جامع سلامت وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1398 IR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.063 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۳
پایان‌نامه
بررسی تاثیر تعدیل محرک‌های محیطی بر میزان درد، هنگام تعبیه کاتتر مرکزی در نوزادان بستری در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان IR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.062 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۳
پایان‌نامه
بررسی سوگ مزمن و ارتباط آن با راهبردهای مقابله¬ای در والدین کودکان مبتلا به سیستیک فیبروزیس مراجعه کننده به بیمارستان¬های آموزشی منتخب شهر تهران در سال1398 IR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.061 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۳
پایان‌نامه
بررسی ارتباط خودکارآمدی شیردهی والدین و الگوی شیردهی مادران در مراجعین به بیمارستان کمالی کرج در سال 1398 IR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.060 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۳
پایان‌نامه
ارزیابی کیفیت مراقبت تجربه شده وتبیین تجارب زنان ازمراقبت های حین لیبر و زایمان فیزیولوژیک IR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.059 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۳
پایان‌نامه
بررسی علل مرتبط با آسیب های پوستی در نوزادان بستری در بخش های مراقبت ویژه نوزادان IR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.058 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۳
پایان‌نامه
تدوین برنامه آموزشی در رابطه با شوک جهت پرستاران بخش مراقبت های ویژه IR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.057 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۳
پایان‌نامه
طراحی راهنمای مراقبت در منزل برای بیماران مبتلا به نارسایی قلبی IR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.056 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۳
طرح پژوهشی
بررسی مقایسه¬ای اختلالات خواب و فرسودگی شغلی در پرسنل اورژانس پیش¬بیمارستانی و پرستاران بخش اورژانس بیمارستانی شهر شیراز IR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.055 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۳
پایان‌نامه
بررسی تأثیر آرامسازی بنسون بر شدت علائم و کیفیت زندگی کودکان مبتلا به روده¬ی تحریک پذیر در بیمارستان های منتخب شهر تهران در سال 97 IR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.054 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۳
پایان‌نامه
بررسی تجارب پدران نخستین از حضور در لیبر و زایمان همسران شان در مراکز منتخب شهر تهران در سال 1398 IR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.053 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۳
پایان‌نامه
بررسی تاثیر اجرای برنامه ی مراقبت از راه دور چند رشته ای بر کیفیت زندگی کودکان در سنین مدرسه (6-12 سال) مبتلا به فیبروز کیستیک و والدین آنها در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1398 IR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.052 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۳
طرح پژوهشی
مرور انتقادی متون عرفان و حکمت ایرانی اسلامی برای بازسازی مفهوم محیط IR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.051 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۳
طرح پژوهشی
تاثیر یادگیری خودراهبر بر صلاحیت بالینی دانشجویان پرستاری: میانجیگری محیط یادگیری بالینی IR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.050 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۳
طرح پژوهشی
روان سنجی "سیاهه نیازهای خانواده" در والدین دارای کودک مبتلا به سرطان IR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.049 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۳
طرح پژوهشی
روان¬سنجی ابزار رشد پس از سانحه در کودکان مبتلا به سرطان IR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.048 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۳
طرح پژوهشی
روان سنجی "ابزار سنجش توان مراقبتی مادران دارای کودک مبتلا به سرطان" IR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.047 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۳
طرح پژوهشی
بررسی همبستگی حمایت اجتماعی و امید با تبعیت از رژیم درمانی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو مراجعه کننده به کلینیک دیابت بیمارستان¬های منتخب دانشگاه شهید بهشتی در سال 1397 IR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.046 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۳
پایان‌نامه
بررسی تآثیر خدمات مدیریت دارو درمانی توسط داروساز بر دانش، باور، عملکرد و تبعیت از دارو درمانی بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیوی، قبل و بعد از دریافت خدمات IR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.045 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۳
پایان‌نامه
بررسی تأثیر آموزش داروساز محور بر دانش و دانش، نگرش و عملکرد بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور در داروخانه آموزشی IR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.044 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.