English

کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده های داروسازی، پرستاری و مامایی- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده های داروسازی، پرستاری و مامایی- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی


دانشکده های داروسازی، پرستاری و مامایی- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

اعتبارنامه
IR.SBMU.PHARMACY.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۴/۹ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استاد رئیس دانشکده داروسازی بیوتکنولوژی/دکترای تخصصی (PhD) حسین وحیدی
رئیس
دانشیار رییس دانشکده پرستاری و مامایی - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پرستاری/دکترای تخصصی (PhD) فروزان آتش زاده شوریده
دبیر
N/A سرپرست مدیریت حقوقی دانشگاه حقوق عمومی/کارشناسی ارشد رسول نیکبخت
حقوقدان
استادیار مدیر گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی معارف اسلامی/دکترای تخصصی (PhD) مصطفی اسماعیلی
روحانی
استادیار سرپرست پشتیبانی دانشکده پیراپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی آمار زیستی/دکترای تخصصی (PhD) احمدرضا باغستانی
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
دانشیار مدیر گروه روان پرستاری پرستاری/دکترای تخصصی (PhD) جمیله محتشمی
متخصص اخلاق پزشکی
N/A رئیس دبیرخانه هیئت ممیزه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مدیریت منابع انسانی/کارشناسی ارشد نرگس سلطانی زاده
نماینده جامعه
استادیار معاون پژوهشی دانشکد ه پرستاری و مامایی SHD/دکترای تخصصی (PhD) ماهرخ دولتیان
پژوهشگر
استادیار عضو هیات علمی - دانشکده پرستاری و مامایی بهداشت باروری/دکترای تخصصی (PhD) نورالسادات کریمان
پژوهشگر
دانشیار معاون پژوهشی دانشکده داروسازی - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سم شناسی/دکترای تخصصی (PhD) نیما نادری
پژوهشگر
N/A کارشناس مدیریت آموزشی/کارشناسی ارشد فرناز امیرحسینی
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۴
پایان‌نامه
بررسی مکــــانیسم هــــــای سمیت سلولی و مولکولی در نورون های مغزی ناشی از سولفیدهیدروژن IR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.118 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۴
پایان‌نامه
"سنتز زیستی و بررسی مشخصه های ساختاری نانوپارتیکل های سلنیم با استفاده از قارچ." IR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.117 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۴
پایان‌نامه
تعیین عوامل موثر بر سرانه ی هزینه های دارویی و برآورد سرانه ی هزینه ی دارویی در مطالعه ی بیماران دیابت نوع 2 در ایران IR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.116 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۴
پایان‌نامه
بررسی اثرات ضد دردی و ضد التهابی یک گونه از جلبک Spirulina با استفاده از آزمون های رفتاری در رت IR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.115 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۴
پایان‌نامه
ارائه مدل یکپارچه تخصیص بهینه داروهای کمیاب در ایران IR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.114 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۴
پایان‌نامه
بررسی میزان انطباق تبلیغات دارویی، مکمل ها و داروهای گیاهی در مجلات ایرانی با ضوابط و مقررات IR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.113 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۴
پایان‌نامه
بررسی ریسک ادراک شده در خصوص مصرف داروها و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار IR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.112 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۴
پایان‌نامه
مطالعه دانش زنان شهر شاهرود در خصوص عفونت ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) و میزان پذیرش تزریق واکسن HPV IR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.111 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۴
پایان‌نامه
سنتز مشتقات آمیدی دی هیدروکسی بنزوئیک اسید به عنوان ترکیبات سیدروفور و بررسی اثرات ضدمیکروبی این ترکیبات IR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.110 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۴
پایان‌نامه
ارزیابی و مقایسه اثربخشی تجویز سه روش درمانی پرمترین جهت درمان شپش سر IR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.109 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۴
پایان‌نامه
بررسی اثرات تراتوژنیک داروی ترامادول بر روی جنین موش سوری IR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.108 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۴
پایان‌نامه
تهیه مشتقات تیادیازولی به عنوان ترکیبات ضد میکروب و ضد سل و بررسی اثرات ضد میکروبی این ترکیبات IR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.107 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۴
پایان‌نامه
بررسی اثر هایپرتونیک سالین در میزان ادم بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه IR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.106 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۴
پایان‌نامه
بررسی سمیت انتخابی امگا3و6و9 بر نورونهای ایزوله شده از بافت تومور مغزی موش نژاد ویستار IR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.105 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۴
پایان‌نامه
ارزیابی توصیفی تبعیت در تجویز، مصرف آنتی بیوتیک ها و پیامد بالینی ناشی از آن در یک بیمارستان آموزشی. IR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.104 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۴
پایان‌نامه
تعیین متوسط سطح خونی مروپنم و مدت زمانی که غلظت دارو بالاتر از حداقل غلظت مهاری باکتری های گرم منفی قرار میگیرد در بیماران بخش مراقبت های ویژه با عملکرد کلیوی افزایش یافته IR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.103 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۴
پایان‌نامه
بررسی کارایی پروسۀ تخلیص توسط کروماتوگرافی تمایلی فلز تثبیت شده (IMAC) در جداسازی ناخالصی پروتئینهای میزبان (HCP) از پروتئین نوترکیب anti-HER2 scFv در اشرشیاکلی IR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.102 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۴
پایان‌نامه
بررسی سیمان استخوانی آکریلیک حاوی داروی سیپروفلوکساسین هیدروکلراید، تعیین خصوصیات، رهش و اثرات آنتی باکتریال آن IR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.101 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۴
طرح پژوهشی
طراحی، ملکولار مدلینگ و سنتز مشتقات 2- بنزیلوکسی بنزیل دی هیدروپیریمیدینون به عنوان مهار کننده های تیروزین کیناز EGFR IR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.100 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۴
طرح پژوهشی
کاربرد پوشش خوراکی حاوی صمغ دانه قدومه شیرازی و کیتوزان در نگهداری میوه .Prunus armeniaca L IR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.099 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.