کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات علوم اعصاب -دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات علوم اعصاب -دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات علوم اعصاب -دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

اعتبارنامه
IR.SBMU.PHNS.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۵/۷ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استاد رئیس دانشکده بهداشت وایمنی و رئیس مرکز تحقیقات کنترل عوامل زیان آور محیط وکار بهداشت محیط/دکترای تخصصی (PhD) اکبر اسلامی
رئیس
استاد معاون پژوهشی دانشکده بهداشت آمار زیستی/دکترای تخصصی (PhD) یداله محرابی
دبیر
دانشیار مدیر گروه پزشکی قانونی پزشکی قانونی/متخصص بالینی محمد علی امام هادی
حقوقدان
N/A عضو دفتر نهاد رهبری سطح دو حوزه/کارشناسی محسن کرمی مطلق
روحانی
استاد معاون پژوهشی دانشکده بهداشت آمار زیستی/دکترای تخصصی (PhD) یداله محرابی
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
دانشیار عضو هیات علمی پزشکی قانونی/متخصص بالینی شبنم بزمی
متخصص اخلاق پزشکی
N/A بازنشسته علوم مالی/کارشناسی ارشد سید علی میر عبدالوهاب
نماینده جامعه
استاد مدیر گروه بهداشت حرفه ای بهداشت حرفه ای/دکترای تخصصی (PhD) محمدجواد جعفری
پژوهشگر
دانشیار عضو هیات علمی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی/دکترای تخصصی (PhD) کتایون جهانگیری
پژوهشگر
استاد رئیس مرکز تحقیقات علوم اعصاب فیزیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) فرشته معتمدی
پژوهشگر
N/A کارشناس کمیته اخلاق مهندسی کامپیوتر -نرم افزار/کارشناسی زهرا یوسف نیا
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۷/۲۵
پایان‌نامه
بررسی ارتباط مواجهه کوتاه مدت با آلاینده های هوا و رخداد بیماری های حاد تنفسی و قلبی عروقی در شهرمشهد از سال 93 تا 96 IR.SBMU.PHNS.REC.1398.015 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۴
پایان‌نامه
بررسی ارتباط مواجهه کوتاه مدت با آلاینده های هوا و رخداد بیماری های حاد تنفسی و قلبی عروقی در شهراهواز از سال 93 تا 96 IR.SBMU.PHNS.REC.1398.014 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۴
طرح پژوهشی
مقایسه فعالیت آنزیم بوتیریل کولین استراز واستیل کولین استراز در مواجهه شغلی با ترشیو بوتیل مرکاپتان IR.SBMU.PHNS.REC.1398.013 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۴
طرح پژوهشی
برآورد اثر علیتی شاخص های چاقی بر بروز تجمعی بیماری های قلبی و عروقی با استفاده از روش دابل روباست robust double و مقایسه با روش های روتین IR.SBMU.PHNS.REC.1398.012 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۴
طرح پژوهشی
بررسی اثر مصرف کشمش و دمنوش گیاهی عناب بر برخی پارامترهای استرس اکسیداتیو ناشی از مواجهه با صدا در کارگران پرسکار صنعت منتخب IR.SBMU.PHNS.REC.1398.011 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۴
پایان‌نامه
بررسی ارتباط توانایی خود مراقبتی با وضعیت تغذیه در سالمندان مراجعه کننده به مراکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی IR.SBMU.PHNS.REC.1398.010 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۴
پایان‌نامه
بررسی شدت ناسازگاری مواد شیمیایی کلاس 4. 3 دسته بندی استرالیایی و مقایسه با سایر گروه های مواد این دسته بندی با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره (تاپسیس فازی) IR.SBMU.PHNS.REC.1398.009 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۴
طرح پژوهشی
امکان سنجی کاربرد غشاء نانو لیفی الکتروریسی شده در نمونه برداری از سیلیس کریستالی هوا IR.SBMU.PHNS.REC.1398.008 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۴
پایان‌نامه
بهینه سازی شرایط آماده سازی کربن فعال تهیه شده از ضایعات دخت انگور با روش پاسخ سطح جهت حذف متیلن بلو از فاضلاب صنایع نساجی IR.SBMU.PHNS.REC.1398.007 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۴
پایان‌نامه
بررسی بیماران مبتلا به کزاز بستری در بیمارستان آنتانی کابل افغانستان 2018-2017 IR.SBMU.PHNS.REC.1398.006 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۴
پایان‌نامه
به‌کارگیری مدل پیش‌بینی‌کننده جهت استانداردسازی میزان عفونت محل جراحی به دنبال عمل‌های جراحی ارتوپدی در بیمارستان‌های آموزشی شهر تهران. IR.SBMU.PHNS.REC.1398.005 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۴
پایان‌نامه
بررسی ارتباط بین مواجهه با میدان مغناطیسی فرکانس بسیار پایین (ELF) و سطح برخی هورمون‌های تولیدمثل مردان شاغل در نیروگاه های برق منتخب IR.SBMU.PHNS.REC.1398.004 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۴
پایان‌نامه
ارائه روشی پویا جهت تحلیل ریسک و بررسی اثرات دومینویی حریق مخازن ذخیره متانول در یک صنعت پتروشیمی با بهره‌گیری از شبکه بیزین فازی IR.SBMU.PHNS.REC.1398.003 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۱۳
پایان‌نامه
طراحی پروتکل فرایند تصمیم گیری برای بیماران مبتلا به حملات آسم در اورژانس‌های پیش بیمارستانی ایران IR.SBMU.PHNS.REC.1398.002 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۲۱
طرح پژوهشی
شناسایی و رتبه بندی سطح ریسک و اقدامات کنترلی مشاغل ساختمانی با رویکرد AHP & FAHP IR.SBMU.PHNS.REC.1398.001 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۲/۱۱
طرح پژوهشی
بررسی کارآئی قارچ های ریشه سفید(WRF) گونه Phanerochaete chrysosporium با کمک نانوذرات نقره در حذف فلزات سنگین کادمیم و روی موجود در زباله های الکترونیک IR.SBMU.PHNS.REC.1397.138 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۲/۱۱
طرح پژوهشی
مدل‌سازی و بهینه‌سازی فرایند تجزیه فتوکاتالیستی ایبوپروفن با استفاده از نانوفتوکاتالیست Black Ti3+/N-TiO2 تحت تابش نور مرئی در محلول‌های آبی IR.SBMU.PHNS.REC.1397.137 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۳/۸
طرح پژوهشی
بررسی وضعیّت مصرف متادون بر اساس آزمایشات سم‌شناسی در فوت‌شدگان به‌علت مصرف مواد مخدر در فاصلۀ سال‌های 1395-1392 IR.SBMU.PHNS.REC.1397.136 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۳/۸
طرح پژوهشی
بررسی کیفیت زندگی و عوامل موثر بر آن در بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور IR.SBMU.PHNS.REC.1397.135 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۳/۸
طرح پژوهشی
بررسی میزان تمکین از درمان و عوامل موثر برآن دربیماران مبتلا به تالاسمی ماژور IR.SBMU.PHNS.REC.1397.134 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.