English

کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات علوم اعصاب -دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات علوم اعصاب -دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات علوم اعصاب -دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

اعتبارنامه
IR.SBMU.PHNS.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۵/۷ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استاد رئیس دانشکده بهداشت وایمنی و رئیس مرکز تحقیقات کنترل عوامل زیان آور محیط وکار بهداشت محیط/دکترای تخصصی (PhD) اکبر اسلامی
رئیس
استاد معاون پژوهشی دانشکده بهداشت آمار زیستی/دکترای تخصصی (PhD) یداله محرابی
دبیر
دانشیار مدیر گروه پزشکی قانونی پزشکی قانونی/متخصص بالینی محمد علی امام هادی
حقوقدان
N/A عضو دفتر نهاد رهبری سطح دو حوزه/کارشناسی محسن کرمی مطلق
روحانی
استاد معاون پژوهشی دانشکده بهداشت آمار زیستی/دکترای تخصصی (PhD) یداله محرابی
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
دانشیار عضو هیات علمی پزشکی قانونی/متخصص بالینی شبنم بزمی
متخصص اخلاق پزشکی
N/A بازنشسته پرستاری/کارشناسی ناهید حمیدزاده
نماینده جامعه
دانشیار عضو هیات علمی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی/دکترای تخصصی (PhD) کتایون جهانگیری
پژوهشگر
استادیار - فیزیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) میرشهرام صفری
پژوهشگر
استاد معاون پشتیبانی دانشکده بهداشت و ایمنی آموزش بهداشت/دکترای تخصصی (PhD) محتشم غفاری
پژوهشگر
N/A کارشناس کمیته اخلاق مهندسی کامپیوتر -نرم افزار/کارشناسی زهرا یوسف نیا
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۱/۱۵
پایان‌نامه
بررسی رفتارهای مرتبط با سلامت جوانان 29-18 سال، تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی؛ سال 99-1398 IR.SBMU.PHNS.REC.1398.186 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۱/۱۵
پایان‌نامه
بررسی ارتباط بین خود مدیریتی و شاخص کنترل متابولیک بیماران دیابتی مراجعه‌کننده به واحد دیابت مرکز بهداشت شهرستان جوانروددرسال (99-98) IR.SBMU.PHNS.REC.1398.185 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۱/۱۵
پایان‌نامه
تدوین و به کارگیری پرسشنامه آگاهی، نگرش و رفتار مرتبط با ارگونومی در دانشجویان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (1399-1398) IR.SBMU.PHNS.REC.1398.184 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۱/۱۵
پایان‌نامه
بررسی ارتباط بین علایم افسردگی با طراحی شهری در سالمندان منطقه 1 شهرتهران IR.SBMU.PHNS.REC.1398.183 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۱/۱۵
پایان‌نامه
طراحی و شبیه سازی یک گیره ارگونومیک برای برداشت کنندگان گل زعفران IR.SBMU.PHNS.REC.1398.182 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۱/۱۵
پایان‌نامه
بررسی مقایسه‌ای مخازن ذخیره آب شرب از دیدگاه پدافند غیرعامل با بکارگیری روش‌های Delphi، FEMA, وتحلیل سلسله مراتبی AHP (مطالعه موردی: شهرستان ساری) IR.SBMU.PHNS.REC.1398.181 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۱/۱۵
پایان‌نامه
بررسی حذف یون های نیترات، فسفات و عوامل مولد شوری از محلول های آبی به‌وسیله‌ی غشا یون زدایی خازنی (MCDI) IR.SBMU.PHNS.REC.1398.180 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۱/۱۵
طرح پژوهشی
بررسی ارتباط بین مواجهه با آلاینده های معیار هوای آزاد و مرگ ومیر ناشی از بیماری های حاد تنفسی در شهر تهران IR.SBMU.PHNS.REC.1398.179 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۱/۱۵
پایان‌نامه
بررسی ارتباط بین سلامت معنوی، تاب‌آوری و افسردگی در سالمندان مراجعه کننده به سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت تهران در سال 1398 IR.SBMU.PHNS.REC.1398.178 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۱/۱۵
پایان‌نامه
بررسی وضعیت سلامت سالمندان مبتلا به آسیب نخاعی در مراکز منتخب شهر تهران در سال1398 IR.SBMU.PHNS.REC.1398.177 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۱/۱۵
طرح پژوهشی
نقش گیرنده اورکسینی نوع 2 در ناحیه CA1 هیپوکمپ بر پاسخ های ضد دردی ناشی از تحریک شیمیایی هیپوتالاموس جانبی در آزمون فرمالین به عنوان یک مدل حیوانی درد التهابی مزمن IR.SBMU.PHNS.REC.1398.176 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۱/۱۵
پایان‌نامه
پیش بینی وجود سنگ مجرای مشترک صفراوی بوسیله متغیر های شرح حال بالینی ، بیوشیمایی خون و سونوگرافی IR.SBMU.PHNS.REC.1398.175 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۱/۱۵
پایان‌نامه
ارزیابی و مدیریت ریسک مخازن ذخیره سازی سوخت با استفاده از روش پاپیونی (Bowtie) مطالعه موردی: انبار نفت شهید بهمنی مقدم رشت IR.SBMU.PHNS.REC.1398.174 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۱/۱۵
پایان‌نامه
ارزیابی کمی تاب‌آوری بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست (HSE) در سامانه مدیریت پسماند شهر تهران IR.SBMU.PHNS.REC.1398.173 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۱/۱۵
پایان‌نامه
طراحی، اجرا و ارزشیابی مداخله مهارت آموزی بر اساس ماژول مشاوره سبک زندگی سالم(5As model) در برنامه ایراپن در کارکنان بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تهران: یک مطاله روش شناختی و مداخله ای IR.SBMU.PHNS.REC.1398.172 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۱/۱۵
پایان‌نامه
بررسی عوامل مرتبط با رفتارهای پیشگیری کننده از آلودگی به شپش سر در دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی شهر شاهرود با بکارگیری الگوی اعتقاد بهداشتی IR.SBMU.PHNS.REC.1398.171 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۱/۱۵
پایان‌نامه
طراحی و اعتبارسنجی مدل پیش‌بینی زمان تخلیه اضطراری در آتش‌سوزی بیمارستان IR.SBMU.PHNS.REC.1398.170 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۱/۱۵
طرح پژوهشی
بررسی نوع و غلظت ترکیبات آلی فرار (VOC) و دی‌سولفیدهیدروژن در هوای مجتمع پردازش و دفع پسماند آرادکوه و منطقه شورآباد تهران IR.SBMU.PHNS.REC.1398.169 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۱/۱۵
طرح پژوهشی
ارزیابی عملکرد الگوریتم تشخیص طغیان بیزی در تشخیص طغیان آنفولانزا IR.SBMU.PHNS.REC.1398.168 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۱/۱۵
طرح پژوهشی
استانداردسازی میزان عفونت های اکتسابی از بیمارستان با استفاده از مدل های پیش بینی در ایران در سال 1396 IR.SBMU.PHNS.REC.1398.167 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.