English

کمیته اخلاق در پژوهش معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

کمیته اخلاق در پژوهش معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

اعتبارنامه
IR.SBMU.RETECH.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۲/۲۴ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استاد مدیر امور پژوهشی معاونت تحقیقات و فناوری بیوفیزیک/دکترای تخصصی (PhD) مصطفی رضایی طاویرانی
رئیس
N/A معاون مدیر پژوهشی دانشگاه دکترای PHD/دکترای تخصصی (PhD) رضا وفایی
دبیر
N/A سرپرست مدیریت حقوقی حقوق/دکترای تخصصی (PhD) رسول نیکبخت
حقوقدان
N/A مسئول نهاد مقام معظم رهبری دکترای تخصصی/دکترای تخصصی (PhD) علی محمد فرهادزاده
روحانی
دانشیار دانشیار گروه آمار زیستی آمارزیستی/دکترای تخصصی (PhD) فرید زایری
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استاد مدیر گروه اخلاق پزشکی قانونی/متخصص بالینی مهرزاد کیانی
متخصص اخلاق پزشکی
استاد مدیرحقوقی دانشگاه حقوق خصوصی/کارشناسی ارشد مهدی شفیعی
نماینده جامعه
استاد دبیر کار گروه اخلاق در انتشار آثار پژوهشی دانشگاه انگل شناسی/دکترای تخصصی (PhD) نایبعلی احمدی
پژوهشگر
استاد عضو هیات علمی داروسازی بالینی/دکترای تخصصی (PhD) جمشید سلام زاده
پژوهشگر
دانشیار عضو هیات علمی بیوشیمی/دکترای تخصصی (PhD) فرانک کازرونی
پژوهشگر
N/A کارشناس کمیته اخلاق حسابداری/فوق دیپلم فریبا تدین
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۶
پایان‌نامه
بررسی اثر متیل فنیدیت بر نورومتابولیت های مدار پیش پیشانی- مخچه در کودکان و نوجوانان دارای اختلال نقص توجه-بیش فعالی: مطالعه ای به شیوه طیف سنجی تشدید مغناطیسی IR.SBMU.RETECH.REC.1398.158 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۶
طرح پژوهشی
مقایسه پروماستیگوتهای متاسیکلیک مرحله عفونتزا در ایزوله های لیشمانیا تروپیکا و لیشمانیا ماژور با رویکرد پروتئومیکی IR.SBMU.RETECH.REC.1398.157 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۶
پایان‌نامه
بررسی فراوانی تروپونین مثبت و عوامل همراه در بیماران دچار مسمومیت با متادون در مرکز آموزشی و درمانی لقمان حکیم سال 97-1396(مطالعه ی آزمایشی) IR.SBMU.RETECH.REC.1398.156 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۶
طرح پژوهشی
بررسی خطاهای پزشکی در پرونده های سازمان نظام پزشکی ؛فراوانی و عوامل موثر بر آن (نمونه موردی شهر تهران، سال 97-1390) IR.SBMU.RETECH.REC.1398.155 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۶
طرح پژوهشی
تجارب پرستاران از عوامل موثر بر فرهنگ ایمنی بیمار IR.SBMU.RETECH.REC.1398.154 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۶
طرح پژوهشی
بررسی فراوانی انواع خطاهای پزشکی در پرونده های دادگاه های کیفری و عوامل همراه آن در استان تهران، سال 97-1390 IR.SBMU.RETECH.REC.1398.153 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۶
طرح پژوهشی
بررسی خطاهای پزشکی در پرونده های سازمان تعزیرات حکومتی و عوامل موثر آن در استان تهران، سال 97-1390 IR.SBMU.RETECH.REC.1398.152 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۶
طرح پژوهشی
راه اندازی سیستم ثبت اطلاعات و مداخلات درمانی بیماران مبتلا به صرع مقاوم در کودکان ایران IR.SBMU.RETECH.REC.1398.151 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۶
طرح پژوهشی
بررسی اثر کلوتریمازول پیوسته رهش جهت درمان کاندیدیازیس ولوواژینال، فاز اول: طراحی و ساخت حلقه IR.SBMU.RETECH.REC.1398.150 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۶
پایان‌نامه
تعیین ویژگی های دو جزء فعال بیولوژیک پروکوآگولانت (انعقادی) و آنتی کوآگولانت (ضدانعقادی) جدا شده از زهر مار اکیس کاریناتوس ایرانی به منظور مطالعات SAR(structure–activity relationship) IR.SBMU.RETECH.REC.1398.149 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۶
پایان‌نامه
ارزیابی اثرات سایتوتوکسیک مشتقات جدید پیرازینو (1,2-a) بنزیمیدازول در القای آپوپتوز میتوکندریایی در سلول های جدا شده از گلیوبلاستومای انسانی IR.SBMU.RETECH.REC.1398.148 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۶
طرح پژوهشی
بررسی بیان ژن های IL-2, IL-4, IL-6, IL1-B, IFN-γ, TNFα, TGF-β, IL-17, IL-10 و IL-8 در بیماران مبتلا به سندروم گیلن باره IR.SBMU.RETECH.REC.1398.147 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۶
طرح پژوهشی
مقایسه بیان ژن های مسیر PIAS در بیماران مبتلا به دو قطبی باگروه شاهد IR.SBMU.RETECH.REC.1398.146 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۶
طرح پژوهشی
بررسی بیان ژن های IL36RN، IL36G ، IL34، IL1F10، IL19 در ارتباط با سرطان سینه IR.SBMU.RETECH.REC.1398.145 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۶
پایان‌نامه
بررسی کمپلیانس و فراوانی خونریزی در مبتلایان به فیبریلاسیون دهلیزی همراه با بیماری کرونری در یافت کننده ی درمان سه دارویی با آسپرین ،پلاویکس و ریواروکسابان درچهار مرکز شهدا ، لقمان، مدرس ولبافی نژاد, در سال 97-98 IR.SBMU.RETECH.REC.1398.144 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۶
طرح پژوهشی
بررسی حضور آنتی‌بادی ضد ویروس نقص ایمنی اکتسابی انسان (Anti-HIV) و آنتی‌بادی ضد ویروس هپاتیت C و آنتی‌ژن P24 ویروس HIV در گروههای پرخطر IR.SBMU.RETECH.REC.1398.143 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۶
پایان‌نامه
ʼʼبررسی اثر افزایش بیان آنزیم Death-associated Protein Kinase 3) DAPK3) با استفاده از وکتور PEGFPN1، در رده سلولی گاستریک آدنوکارسینومای انسانی (MKN45) با بررسی تاثیر آن بر مسیر های اتوفاژیʻʻ IR.SBMU.RETECH.REC.1398.142 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۶
پایان‌نامه
بررسی مرگ های برنامه ریزی شده آپوپتوزیس و فروپتوزیس در نمونه های بافت تومور استخوان در مقایسه با گروه کنترل IR.SBMU.RETECH.REC.1398.141 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۶
پایان‌نامه
بررسی روابط میان رشته ای و درون رشته ای در مقالات علوم توانبخشی ایران نمایه شده در پایگاه وب آو ساینس در بازه زمانی 2017- 2013 IR.SBMU.RETECH.REC.1398.140 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۶
پایان‌نامه
طراحی و ارزیابی نرم¬افزار تلفن همراه هوشمند به منظور خود-مدیریتی مصرف وارفارین IR.SBMU.RETECH.REC.1398.139 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.