کمیته اخلاق در پژوهش پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

کمیته اخلاق در پژوهش پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

معرفی

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی (وزارت علوم تحقیقات و فناوری)

اعتبارنامه
IR.SSRC.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۱۰/۵ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استادیار معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی تربیت بدنی و علوم ورزشی/دکترای تخصصی (PhD) علی کاشی
رئیس
استادیار مدیر تحصیلات تکمیلی تربیت بدنی و علوم ورزشی/دکترای تخصصی (PhD) حسین زارعیان
دبیر
استادیار مدیر گروه دانشگاه شاهد حقوق جزا و جرم شناسی/دکترای تخصصی (PhD) ابوالقاسم خدادی
حقوقدان
N/A مدیر گروه معارف اسلامی دانشگاه جامع علمی و کاربردی فقه و اصول/کارشناسی ارشد محمدحسین کارگر
روحانی
استاد عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس آمار زیستی/دکترای تخصصی (PhD) انوشیروان کاظم نژاد
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استادیار عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران اخلاق پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) مینا فروزنده
متخصص اخلاق پزشکی
N/A مدیرکل امور پژوهشی وزارت ورزش و جوانان تربیت بدنی و علوم ورزشی/کارشناسی ارشد محمدرضا فضلی زنجانی
نماینده جامعه
استادیار عضو هیات علمی گروه فیزیولوژی ورزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی/دکترای تخصصی (PhD) مهدی بیاتی
پژوهشگر
استادیار مدیر گروه فیزیولوژی ورزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی/دکترای تخصصی (PhD) هادی روحانی
پژوهشگر
استادیار عضو هیات علمی پژوهشگاه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی/دکترای تخصصی (PhD) حامد عباسی
پژوهشگر
N/A کارشناس امور تحصیلات تکمیلی و آموزشهای آزاد حسابداری/کارشناسی یاشار گرجی نژاد
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۲۰
طرح پژوهشی
سازگاری مارکرهای همودینامیکی و بیوشیمیایی مرتبط با پرفشارخونی مردان مسن؛ یک دوره بلندمدت تمرین مقاومتی و مصرف زعفران IR.SSRC.REC.1398.020 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۲۰
طرح پژوهشی
تاثیر پیش آماده‌سازی ایسکمی با فواصل زمانی متفاوت بر عملکرد بی¬¬هوازی دانشجویان فعال IR.SSRC.REC.1398.019 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۲۰
پایان‌نامه
تأثیر تمرین استقامتی در شرایط آلودگی هوا بر بیان ژن PGC-1α میتوکندری قشر مغز و عضله موش‌های نر نژاد ویستار IR.SSRC.REC.1398.018 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۲۰
طرح پژوهشی
اثربخشی یک دوره فعالیت بدنی منتخب بر مهارت‌های دستکاری و جابجایی در کودکان با ناتوانی یادگیری عصب روانشناختی IR.SSRC.REC.1398.017 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۲۰
پایان‌نامه
تاثیر تمرینات مشاهده ای بر رفتار جستجوی بینایی، چشم ساکن و عملکرد پرتاب از بالای شانه کودکان دارا و بدون اختلال طیف اوتیسم IR.SSRC.REC.1398.016 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۲۰
طرح پژوهشی
ارزیابی ویژگی‌های آنتروپومتری تکواندوکاران نخبه براساس اوزان IR.SSRC.REC.1398.015 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۲۰
پایان‌نامه
تاثیر 12 هفته تمرین ترکیبی بر سطوح فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز (BDNF)، عوامل ایمنی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به نقص ایمنی اکتسابی (ایدز) IR.SSRC.REC.1398.014 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۲۰
طرح پژوهشی
آثار تمرین هوازی و مکمل پروبیوتیک بر برخی شاخص های متابولیکی و بیان ژن های میتوکندریایی آپوپتوز عضله ی اسکلتی رت های دیابتی IR.SSRC.REC.1398.013 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۲۰
پایان‌نامه
تاثیر تمرینات مقاومتی با کش الاستیک بر بیان برخی شاخص های پیری عروقی در زنان سالمند چاق استئوسارکوپنیک IR.SSRC.REC.1398.012 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۲۰
طرح پژوهشی
تاثیر 12 هفته تمرین هوازی بر کنترل گلایسمیک و جریان خون اندام تحتانی در مردان دیابتی نوع-2 مبتلا به نوروپاتی محیطی IR.SSRC.REC.1398.011
IRCT20170120032066N3
۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۲۰
پایان‌نامه
اثرات ضد اکسایشی تمرینات تناوبی با شدت بالا و تداومی همراه با مکمل آنتی اکسیدانی در بافت قلب موش های صحرایی مسموم شده با کادمیوم IR.SSRC.REC.1398.010 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۲۰
پایان‌نامه
تاثیر 8 هفته تمرین هوازی بر بیان mir-126 و برخی عوامل آنژیوژنز در بافت اندوتلیال عضله قلبی رتهای دیابتی IR.SSRC.REC.1398.009 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۲۰
پایان‌نامه
اثرات گلیسیمیک تمرین هوازی با شدت متوسط همراه با خیار تلخ در مردان دیابتی نوع 2 IR.SSRC.REC.1398.008 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۲۰
طرح پژوهشی
تاثیر مدت زمان انقباض به استراحت در تمرینات کوتاه مدت PNFو مصرف مکمل کراتین بر قدرت ،استقامت و انعطاف پذیری عضلات همسترینگ در سالمندان غیرورزشکار IR.SSRC.REC.1398.007 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۲۰
پایان‌نامه
بررسی ویژگیهای روانسنجی آزمون رشد حرکتی درشت-نسخه سوم درکودکان کم‌توان ذهنی هفت تا 10 سال شهر تهران IR.SSRC.REC.1398.006 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۲۰
پایان‌نامه
تاثیر هشت هفته فعالیت ورزشی اینتروال شدید همراه با مصرف مکمل اسید الاژیک بر سطوح سرمی برخی عوامل اکسیدانی و آنتی‌اکسیدانی زنان چاق IR.SSRC.REC.1398.005 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۲۰
پایان‌نامه
مقایسه تاثیر تمرین هوازی تداومی و تناوبی بر ECG دختران جوان فعال IR.SSRC.REC.1398.004
IRCT20120702010158N6
۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۲۰
طرح پژوهشی
فراتحلیل مداخله شناختی- رفتاری بر اختلال اضطراب فراگیر IR.SSRC.REC.1398.003 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۲۰
پایان‌نامه
تأثیر تمرین مقاومتی و کروسین بر تغییرات بیوشیمیایی و آسیب بافتی کلیه،وقلب رتهای نر مسموم شده با ناندرولون IR.SSRC.REC.1398.002 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۲۰
پایان‌نامه
اثر یک دوره تمرین هوازی بر بیان ژن FOXO1 و Mafa در بافت پانکراس، سطوح انسولین و گلوکز خون در رت های نر ویستار دیابتی نوع 2 IR.SSRC.REC.1398.001 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.