English

کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد


دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

معرفی

کمیته اخلاق دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

اعتبارنامه
IR.SSU.MEDICINE.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۲/۲ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استادیار رئیس دانشکده پزشکی خون و سرطان بالغین/فوق تخصص حسنعلی واحدیان اردکانی
رئیس
دانشیار معاون پژوهشی دانشکده پزشکی پزشکی اجتماعی/متخصص بالینی محمود وکیلی قاسم آباد
دبیر
N/A کارشناس حراست،کارشناس امور حقوقی دانشگاه، کارشناس بررسی اسناد ومدارک جزا وجرم شناسی/کارشناسی ارشد حسن امیری
حقوقدان
مربی عضو هیئت علمی گروه معارف معارف اسلامی/کارشناسی ارشد محمدرضا یاوری
روحانی
دانشیار معاون پژوهشی دانشکده پزشکی پزشکی اجتماعی/متخصص بالینی محمود وکیلی قاسم آباد
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استادیار عضو هیئت علمی گروه اخلاق پزشکی اخلاق زیستی/فلوشیپ فوق تخصصی سیدعباس سادات حسینی
متخصص اخلاق پزشکی
N/A بازنشسته تاریخ/کارشناسی ارشد ابوالقاسم عقیلی
نماینده جامعه
استادیار عضو هیئت علمی گروه میکروب شناسی ویروس شناسی/دکترای تخصصی (PhD) اکرم آستانی
پژوهشگر
استاد معاون آموزش بالینی دانشکده پزشکی روماتولوژی/فوق تخصص محمدباقر اولیاء
پژوهشگر
استاد معاون آموزشی گروه مغز و اعصاب کودکان/فوق تخصص راضیه فلاح
پژوهشگر
N/A کارشناس پژوهشی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی/کارشناسی بی بی سادات فلاح الحسینی
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۵
پایان‌نامه
مقایسه تصمیم گیری پزشکان درمورد بزرگی غددلنفاوی گردنی در کودکان کمتر از 14 سال قبل و بعد از انجام سونوگرافی IR.SSU.MEDICINE.REC.1398.140 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۵
پایان‌نامه
بررسی کلینیکوپاتولوژی نمونه های حاصل از بیوپسی زگیل های پوستی و دستگاه تناسلی در بیماران مراجعه کننده به بخش پاتولوژی در طی سالهای 1386 لغایت 1397 IR.SSU.MEDICINE.REC.1398.139 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۵
پایان‌نامه
بررسی میزان شیوع اختلالات رفتاری در کودکان و نوجوانان 18-6 ساله شهر یزد و ارتباط آن با ریسک‌فاکتورهای قلبی و عروقی IR.SSU.MEDICINE.REC.1398.138 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۵
پایان‌نامه
مقایسه میزان حوادث استرس زای زندگی بین بیماران تازه تشخیص داده شده ام اس و گروه کنترل سالم IR.SSU.MEDICINE.REC.1398.137 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۵
طرح پژوهشی
مقایسه بازیابی GM-CSF از اینکلوژن بادی با استفاده از روش دیالیز و ابزار میکروفلوئیدیک IR.SSU.MEDICINE.REC.1398.136 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۵
طرح پژوهشی
بررسی بیان HMGB1 و TNF-alfa در بیماران دیابت تیپ 2 حساس و مقاوم به متفرمین قبل و بعد درمان IR.SSU.MEDICINE.REC.1398.135 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۵
پایان‌نامه
کلونینگ و بیان فاکتور تحریک کننده ی کلونی های ماکروفاژ و گرانولوسیت انسانی نوترکیب در باکتری اشرشیا کلی Shuffle T7 IR.SSU.MEDICINE.REC.1398.134 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۵
پایان‌نامه
بررسی تغییرات ویژگی های ساختاری و تصویری بافت پستان بعد از رادیوتراپی حین عمل با دوز بوست در مقایسه با پستان مقابل بر پایه آنالیز تصاویر سی تی اسکن با استفاده از تبدیل ویولت IR.SSU.MEDICINE.REC.1398.133 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۵
پایان‌نامه
کلونینگ و بررسی بیان آنزیم فنیل آلانین دهیدروژناز جدا شده از Thermoactinomyces intermedius در باکتری E.colli Bl21 IR.SSU.MEDICINE.REC.1398.132 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۵
پایان‌نامه
تهیه و ارزیابی اسپری بینی فورزماید با استفاده از نانو ذرات لیپیدی –پلیمری IR.SSU.MEDICINE.REC.1398.131 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۵
پایان‌نامه
بررسی اثرات درمانی کروسینا در نورپاتی بیماران دیابتی: یک کارآزمایی بالینی تصادفی سه سویه کور IR.SSU.MEDICINE.REC.1398.130 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۵
پایان‌نامه
بررسی اثر تروپی سترون بر میزان بیان ژن های مرتبط با آپوپتوز در سلولهای سرطانی تخمدان (SKOV3 ) IR.SSU.MEDICINE.REC.1398.129 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۵
پایان‌نامه
بررسی اثرات تیمول بر سمیت کبدی ناشی از کوآموکسی کلاو در موش صحرایی IR.SSU.MEDICINE.REC.1398.128 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۵
پایان‌نامه
ببررسی اثرات ضد میکروبی عصاره متانولی بخش‌های هوایی گیاه مریم گلی لبه دار، باکوپای باریک‌برگ، بادیان رومی و آب قاشقی بر روی سویه استاندارد و مقاوم به دارو باکترهای فرصت طلب بیماری زا در ایجاد زخم پای دیابتیک و تعیین خاصیت سینرژیسم این مواد بر روی آنتی بیوتیک های رایج IR.SSU.MEDICINE.REC.1398.127 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۵
پایان‌نامه
بررسی توزیع فراوانی تومورهای گرانولوزای تخمدانی در طی سال های 1385تا 1395در بیمارستان شهید صدوقی یزد IR.SSU.MEDICINE.REC.1398.126 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۵
پایان‌نامه
بررسی اثر عصاره روغنی میوه گیاه برگ بو (Laurus nobilis L.) "یک فراورده طب سنتی ایران" در درمان وز وز گوش ناشی ازکاهش شنوایی حسی عصبی IR.SSU.MEDICINE.REC.1398.125 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۵
پایان‌نامه
بررسی اثرات مهار کنندگی عصاره وروغن ثابت ریزوم گیاه .Cyperus longus L (مشک زمین) روی فعالیت آنزیم های استیل کولین استراز و لیپواکسیژناز IR.SSU.MEDICINE.REC.1398.124 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۵
پایان‌نامه
ارزیابی ضخامت کوروئید در بیماران دیابتی بدون رتینوپاتی دیابتی و مقایسه آن با افراد سالم به روش EDI-OCT IR.SSU.MEDICINE.REC.1398.123 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۵
پایان‌نامه
بررسی مقایسه ای نحوه گزارش دهی پاتولوژی مربوط به سرطان لارنکس قبل و بعد از سیستم گزارش دهی پاتولوژی CAP بر اساس TNM در بیماران مبتلا به سرطان اسکوآموس حنجره در سالهای 1390 لغایت 1396 در بیمارستان های شهید صدوقی و مرتاض یزد IR.SSU.MEDICINE.REC.1398.122 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۵
پایان‌نامه
بررسی و مقایسه عملکرد کلیوی در بیماران تحت عمل جراحی عروق کرونر با دو روش پمپ با جریان ضرباندار و پمپ با جریان غیر ضرباندار IR.SSU.MEDICINE.REC.1398.121 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.