کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده علوم توانبخشی شیراز

کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده علوم توانبخشی شیراز


دانشکده علوم توانبخشی شیراز

معرفی

کمیته های اخلاق دانشکده علوم توانبخشی شیراز به عنوان کمیته سازمانی زیر مجموعه کمیته دانشگاهی علوم پزشکی شیراز به منظور رعایت و بکارگیری اصول و موازین اخلاقی در پژوهش های علوم پزشکی و حفاظت از آزمون های انسانی در تحقیقات علوم پزشکی و استفاده از نظرات صاحبنظران حیطه های مختلف علوم زیستی، تشکیل می گردد.

اعتبارنامه
IR.SUMS.REHAB.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۷/۴ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
دانشیار رئیس دانشکده فیزیوتراپی/دکترای تخصصی (PhD) محسن رازقی
رئیس
استادیار معاون پژوهشی دانشکده فیزیوتراپی/دکترای تخصصی (PhD) سبحان سبحانی
دبیر
N/A مسئول امور دعاوی دانشگاه علوم پزشکی شیراز حقوق عمومی/کارشناسی ارشد احسان فریدی
حقوقدان
N/A کارشناس علوم اسلامی نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی شیراز حوزوی/کارشناسی ارشد محمد جواد راهدار
روحانی
دانشیار معاون پژوهشی و پشتیبانی گروه آمار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز آمارزیستی/دکترای تخصصی (PhD) زهرا باقری
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
مربی معاون پژوهشی گروه اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز اخلاق پزشکی/کارشناسی ارشد حسین محمودیان
متخصص اخلاق پزشکی
استادیار مدیر گروه تحصیلات تکمیلی مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد شیراز مهندسی مکانیک/دکترای تخصصی (PhD) یوسف بازرگان لاری
نماینده جامعه
دانشیار سردبیر نشریه پژوهش در علوم توانبخشی شیراز ارتوز و پروتز/دکترای تخصصی (PhD) محمد تقی کریمی
پژوهشگر
دانشیار عضو هیات علمی فیزیوتراپی/دکترای تخصصی (PhD) علیرضا متاله
پژوهشگر
استادیار عضو هیات علمی پزشکی اجتماعی/دکترای تخصصی (PhD) حمیده مهدوی آزاد
پژوهشگر
N/A کارشناس امور پژوهشی دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز مدیریت خدمات بهداشتی - درمانی/کارشناسی شیوا گرامی
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۲۱
پایان‌نامه
بررسی تاثیر تحریکات حس لمس ناحیه دهان در بهبود حرکات دهانی و اختلالات بلع در بیماران مبتلا به سکته مغزی در بیمارستانهای نمازی و فقیهی شیراز در سال 1397 IR.SUMS.REHAB.REC.1398.006 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۲۱
پایان‌نامه
بررسی قابلیت های کارآفرینی دانشجویان دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال تحصیلی 98-97 IR.SUMS.REHAB.REC.1398.005 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۲۱
پایان‌نامه
مقایسه قدرت مشت کردن و چابکی دست سالم بیماران مبتلا به سکته ی مغزی دردو گروه حاد و مزمن با دست افراد سالم IR.SUMS.REHAB.REC.1398.004 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۲۱
پایان‌نامه
بررسی و مقایسه تاثیر تمرینات اغتشاشی و تکنیک سوزن خشک در بهبود پیچ خوردگی مزمن مچ پا IR.SUMS.REHAB.REC.1398.003 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۲۱
پایان‌نامه
بررسی تاثیر مگنت تراپی بر بهبود بی اختیاری ادراری استرسی در زنان چاق مراجعه کننده به بیمارستان مادر و کودک غدیر IR.SUMS.REHAB.REC.1398.002 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۸
پایان‌نامه
تاثیر کوتاه و بلندمدت تمرینات تناوبی هوازی با شدت بالا و ایزومتریک هندگریپ بر برخی عوامل مرتبط با فشارخون در زنان مبتلا به پرفشارخونی IR.SUMS.REHAB.REC.1398.001 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۸
پایان‌نامه
مقایسه ی تاثیر تمرینات حسی حرکتی در برابر تمرینات تقویتی زانو، ران و تنه در بهبود درد و عملکرد بیماران با سندرم درد کشککی-رانی- یک کارآزمایی بالینی IR.SUMS.REHAB.REC.1397.026 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۸
پایان‌نامه
مقایسه اثر تمرین بر دو سطح باثبات و بی ثبات بر سطح مقطع عضلات ثبات دهنده کمر، درد، ناتوانی، تعادل استاتیک و دینامیک در افراد مبتلا به کمردرد مزمن IR.SUMS.REHAB.REC.1397.025 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۸
پایان‌نامه
مقایسه تاثیر دو شیوه متفاوت سوزن خشک عضله اینفرااسپیناتوس در بهبود سندرم گیر افتادگی شانه IR.SUMS.REHAB.REC.1397.024 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۸
پایان‌نامه
ارتباط بین ضخامت دیافراگم و عملکرد تنفسی از طریق مدل سازی بیومکانیکی در افراد مبتلا به کمر درد غیر اختصاصی مزمن و افراد سالم IR.SUMS.REHAB.REC.1397.023 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۸
پایان‌نامه
بررسی اثر آزادسازی دیافراگم بر پاسچر، درد وعملکرد بیماران مبتلا به عارضه ی جلوآمدگی سر همراه با گردن درد IR.SUMS.REHAB.REC.1397.022 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۸
پایان‌نامه
ارزیابی کایفوز، درد، تعادل و اتساع قفسه سینه در افراد مبتلا به سیستیک فایبروزیس و مقایسه آنها با افراد سالم IR.SUMS.REHAB.REC.1397.021 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۸
پایان‌نامه
بررسی و مقایسه حس عمقی مفصل مچ دست و ارتباط آن با قدرت ایزوکینتیک عضلات فلکسور و اکستانسوردر آیکیدوکاران و افراد غیر ورزشکار IR.SUMS.REHAB.REC.1397.020 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۰/۲۶
طرح پژوهشی
بررسی عملکرد ارتز جدید زانو بر پارامترهای کینتیکی , کینماتیکی و مصرف انرژی حین راه رفتن در افراد مبتلا به ساییدگی زانو IR.SUMS.REHAB.REC.1397.019 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۰/۲۶
پایان‌نامه
بررسی ارتباط بین وضعیت شناختی، آسیب پذیری و افسردگی در سالمندان ساکن سرای سالمندان، سالمندان مراجعه کننده به مراکز روزانه و سالمندان ساکن جامعه شهر شیراز IR.SUMS.REHAB.REC.1397.018 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۰/۲۶
پایان‌نامه
بررسی اثر کینزیوتیپ زانو بر ترس ناشی از حرکت و عملکرد ورزشکاران مبتلا به پارگی رباط صلیبی قدامی بعد از جراحی بازسازی و در فاز بازگشت به ورزش IR.SUMS.REHAB.REC.1397.017
IRCT20190130042556N1
۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۰/۲۶
پایان‌نامه
رابطه پوسچر،شرایط فیزیکی محیط کار و سطح اضطراب بر بهره وری کارکنان دفتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز IR.SUMS.REHAB.REC.1397.016 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۰/۲۶
پایان‌نامه
تعیین شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در هنرجویان نوازندگی شیراز IR.SUMS.REHAB.REC.1397.015 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۲۸
پایان‌نامه
بررسی خصوصیات روان سنجی تست ارزیابی تعادل برونل در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروسیس IR.SUMS.REHAB.REC.1397.014 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۲۸
پایان‌نامه
بررسی تعادل در ورزشکاران دارای بی ثباتی مزمن مچ پا در مقایسه با ورزشکاران سالم در طی 5 دقیقه ایستادن روی دوپا IR.SUMS.REHAB.REC.1397.013 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.