کمیته اخلاق در پژوهش پژوهشکده بیماری‌های گوارش و کبد- دانشگاه علوم پزشکی تهران

کمیته اخلاق در پژوهش پژوهشکده بیماری‌های گوارش و کبد- دانشگاه علوم پزشکی تهران


پژوهشکده بیماری‌های گوارش و کبد- دانشگاه علوم پزشکی تهران

اعتبارنامه
IR.TUMS.DDRI.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۴/۲۴ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استاد رئیس پژوهشکده گوارش و کبد بزرگسالان/فوق تخصص رضا ملک‌زاده
رئیس
استاد معاون پژوهشی گوارش و کبد بزرگسالان/فوق تخصص شاهین مرآت
دبیر
N/A مشاور حقوقی و وکیل بیمارستان حقوق قضایی/کارشناسی فرید قدس‌گویا
حقوقدان
استاد رئیس گروه حقوق شهید بهشتی- رئیس گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم حقوق- اجتهاد/ علوم اسلامی/دکترای تخصصی (PhD) سید مصطفی‌ محقق‌ داماد
روحانی
N/A - آمار زیستی/کارشناسی ارشد مریم شرفخواه
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استادیار دبیر مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی تهران، معاون اجرایی گروه اخلاق پزشکی دانشکده دکترای اخلاق پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) احسان شمسی‌گوشکی
متخصص اخلاق پزشکی
N/A - علوم کامپیوتر/کارشناسی سید حمیدرضا هاشمی‌گلپایگانی
نماینده جامعه
N/A بازنشسته روماتولوژی/فوق تخصص محمود اکبریان
پژوهشگر
استاد - گوارش و کبد بزرگسالان/فوق تخصص اکرم پورشمس
پژوهشگر
استاد معاون پژوهشی گوارش و کبد بزرگسالان/فوق تخصص شاهین مرآت
پژوهشگر
N/A مدیر پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد پزشک عمومی/دکترای حرفه ای امیرهوشنگ شریفی
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۱۸
طرح پژوهشی
مقایسه نیمرخ زیستی- روانی بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر و افراد سالم: پروفایل تشخیصی سندرم روده تحریک پذیر با روش های ارزیابی عملکرد مغز IR.TUMS.DDRI.REC.1397.020 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۲۹
پایان‌نامه
مقایسه میزان تاثیر و عوارض درمانهای درناژ صفراوی اندوسکوپیک و درناژ صفراوی ترانس هپاتیک پوستی در بیماران مبتلا به کلانژیوکارسینوم پری هیلار IR.TUMS.DDRI.REC.1397.019 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۸
طرح پژوهشی
مطالعه چند مرکزی، بررسی رابطه میکروبیوتا و متابولومیکس‌های مدفوع و خطر سرطان کولورکتال در ایران: مطالعه مورد شاهدی IR.TUMS.DDRI.REC.1397.018 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۸
طرح پژوهشی
بررسی ایمنو هیستو شیمیایی توزیع بیان پروتئین MUC3A در سلولهای سرطانی gastric adenocarcinoma به منظور امکان سنجی کاربرد این آنتی ژن در ایمنو تراپی این سرطان. IR.TUMS.DDRI.REC.1397.017 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۱۲
طرح پژوهشی
بررسی اثر بخشی استفاده از توفاسیتینیب در درمان نگهدارنده بیماران مبتلا به کولیت اولسراتیو IR.TUMS.DDRI.REC.1397.016
IRCT20181217042020N2
۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۱۲
طرح پژوهشی
بررسی اثر بخشی توفاسینیب در درمان بیماران مبتلا به کولیت زخمی IR.TUMS.DDRI.REC.1397.015
IRCT20181217042020N1
۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۳
طرح پژوهشی
مرور نظام مند و متاآنالیز در زمینه ارتباط بین مصرف داروهای استاتین و خطر بروز سرطان پانکراس IR.TUMS.DDRI.REC.1397.014 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۲۰
پایان‌نامه
بررسی اهمیت بیوپسی کاردیا در تشخیص ضایعات پیش بدخیم سرطان معده در مراجعه‌ کنند‌گان به بخش اندوسکوپی بیمارستان شریعتی طی یک سال IR.TUMS.DDRI.REC.1397.013 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۳
پایان‌نامه
وراثت کبد چرب غیر الکلی IR.TUMS.DDRI.REC.1397.012 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۳
پایان‌نامه
بررسی پاسخدهی به درمان ضد هپاتیت سی با ترکیب دارویی سوفوسبوویر و داکلاتاسویر در بیماران مبتلا به هپاتیت سی مزمن در سراسر کشور در سال 1396. IR.TUMS.DDRI.REC.1397.011 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۳
طرح پژوهشی
وراثت فیبروز و استاتوز کبدی در رخدادهای زودهنگام بیماری قلبی-عروقی در کوهورت پارس IR.TUMS.DDRI.REC.1397.010 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۳
طرح پژوهشی
بررسی ارتباط دریافت غذایی و سطح پلاسمایی اسیدهای چرب با خطر سرطان پانکراس: مطالعه مورد- شاهدی لانه گزینی IR.TUMS.DDRI.REC.1397.009 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۵/۲۲
طرح پژوهشی
بررسی میزان تغییر بیان miR-29a ، miR-409-3p، miR-19a ، miR-92a شناور در سرطان کلورکتال IR.TUMS.DDRI.REC.1397.008 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۳
طرح پژوهشی
بررسی ایمنو هیستو شیمیایی توزیع بیان پروتئین ANTXR1 در سلولهای سرطانی gastric adenocarcinoma به منظور امکان سنجی کاربرد این آنتی ژن در ایمنو تراپی این سرطان. IR.TUMS.DDRI.REC.1397.007 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۲۰
طرح پژوهشی
مقایسه خصوصیات دموگرافیک،علایم بالینی وپاسخ به درمان بیماران آشالازی دارای سابقه آشالازی مثبت در خانواده درجه اول ودوم با بیماران آشالازی بدون سابقه خانوادگی مثبت در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شریعتی تهران IR.TUMS.DDRI.REC.1397.006 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۵/۳
پایان‌نامه
بررسی ارتباط شیوع عفونت H. pylori و دیابت بارداری در بیماران مراجعه‌کننده به درمانگاه مراقبت پیش از تولد بیمارستان آرش IR.TUMS.DDRI.REC.1397.005 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۲/۱۹
پایان‌نامه
اثرریشه کنی هلیکوباکترپیلوری بر آزمون های عملکرد کبد درمبتلایان به کبد چرب غیر الکلی غیردیابتی مراجعه کننده به کلینیک گوارش بیمارستان سینا در سا ل 1391(پیگیری 5 ساله) IR.TUMS.DDRI.REC.1397.004 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۵/۶
پایان‌نامه
بررسی مکمل یاری ویتامین D در درمان ریشه کنی هلیکوباکتر پیلوری در بیماران مبتلا به دیس پپسی IR.TUMS.DDRI.REC.1397.003
IRCT20180922041089N2
۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۵/۱
پایان‌نامه
: بررسی اثر درمان استئاتو هپاتیت غیر الکلی بر کیفیت زندگی مبتلایان به استئاتوهپاتیت غیر الکلی مراجعه کننده به درمانگاه گوارش بیمارستان سینا در سال 1396 IR.TUMS.DDRI.REC.1397.002 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۵/۳
پایان‌نامه
بررسی ارتباط کیفیت زندگی با ریسک بیماریهای قلبی در مبتلایان به کبد چرب غیرالکلی مراجعه کننده به بیمارستان سینا در سال 1397 IR.TUMS.DDRI.REC.1397.001 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.