English

کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده پرستاری و مامایی و دانشکده توانبخشی- دانشگاه علوم پزشکی تهران

کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده پرستاری و مامایی و دانشکده توانبخشی- دانشگاه علوم پزشکی تهران


دانشکده پرستاری و مامایی و دانشکده توانبخشی- دانشگاه علوم پزشکی تهران

معرفی

کمیتة سازمانی به عنوان اولین سطح بررسی اخلاقی طرح‌های تحقیقاتی با تأیید و نظارت کمیتة دانشگاهی اخلاق در پژوهش تشکیل میشود.کلیه طرحنامه‌های پژوهش‌های زیست پزشکی به ¬جز طرح‌های مرتبط با شبیه‌سازی، سلول‌درمانی و سلول‌های بنیادی و مطالعات بین‌المللی در کمیته‌های سازمانی بررسی و تصویب میشود. رأی کمیتة سازمانی یک بار در کمیتة دانشگاهی مربوطه قابل اعتراض و تجدید نظر است. کمیته اخلاق سازمانی مشترک دانشکده پرستاری و مامایی با دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران در تاریخ 19/12/1394 مصوب شد و از تاریخ 31/2/1395 شروع به کار کرد. قابل ذکر است که ابلاغ بررسی پروپوزال های پردیس بین الملل در این کمیته(در حوزه تخصصی مربوط به دانشکده ها) از تاریخ 4/12/1395 می باشد.

اعتبارنامه
IR.TUMS.FNM.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۱/۱۹ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استاد ریاست دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران پرستاری (آموزش داخلی جراحی)/دکترای تخصصی (PhD) علیرضا نیکبخت نصرآبادی
رئیس
استاد ریاست دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران فیزیوتراپی/دکترای تخصصی (PhD) محمدرضا هادیان
دبیر
N/A مدرس حقوق / حقوق خصوصی/دکترای تخصصی (PhD) سهیلا جوادی
حقوقدان
استادیار عضو هیات علمی و عضو شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی/دکترای تخصصی (PhD) جمشید معصومی
روحانی
دانشیار عضو هیات علمی آمار زیستی/دکترای تخصصی (PhD) شهره جلایی
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استادیار عضو هیات علمی و عضو مرکز تحقیقات اخلاق (دانشگاه علوم پزشکی تهران) اخلاق پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) مجتبی پارسا
متخصص اخلاق پزشکی
مربی هیات علمی بازنشسته مامایی(بهداشت مادر و کودک)/کارشناسی ارشد شهناز گلیان تهرانی
نماینده جامعه
استاد معاون بین الملل دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران فیزیوتراپی/دکترای تخصصی (PhD) آزاده شادمهر
پژوهشگر
دانشیار عضو هیات علمی بهداشت باروری/دکترای تخصصی (PhD) زیبا تقی زاده
پژوهشگر
استاد عضو هیات علمی و رئیس مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران پرستاری/دکترای تخصصی (PhD) رضا نگارنده
پژوهشگر
N/A کارشناس مسئول کمیته سازمانی اخلاق پرستاری (آموزش مدیریت)/کارشناسی ارشد زهرا توکل
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۴
طرح پژوهشی
بررسی تاثیر نور درمانی بر افسردگی و کیفیت خواب دوران بارداری IR.TUMS.FNM.REC.1398.144 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۲۳
طرح پژوهشی
تبیین تجربه زیسته زنان نخست‌زا از حضور مامای همراه در زایمان IR.TUMS.FNM.REC.1398.143 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۲۳
طرح پژوهشی
بررسی علل و روند موربیدیتی و مورتالیتی نوزادان در ایران IR.TUMS.FNM.REC.1398.142 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۲۳
پایان‌نامه
بومی سازی راهنمای بالینی مراقبت در منزل برای بیماران مبتلا به ضایعات نخاعی تروماتیک IR.TUMS.FNM.REC.1398.141 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۲۳
پایان‌نامه
ساخت نسخه فارسی آزمون بازشناسی واجی و ارزیابی برنامه‌ های توانبخشی واجی اختلالات پردازش شنوایی در کودکان فارسی زبان ناشنوای پیش‌زبانی کاربر کاشت حلزونی ؛ مطالعه تک نمونه ای IR.TUMS.FNM.REC.1398.140 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۲۳
پایان‌نامه
بررسی تاثیرات آموزش بر عدم همخوانی درک تیزی و زمان در کاربران کاشت حلزونی با تحریک الکتریکی-آکوستیکی IR.TUMS.FNM.REC.1398.139 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۲۳
پایان‌نامه
تعیین تاثیر الگوی تنفسی دیافراگمی بر درد, عملکرد و بالانس در افراد دارای کمر درد مزمن غیر اختصاصی IR.TUMS.FNM.REC.1398.138 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۲۳
پایان‌نامه
تبیین فرآیند حمایت اجتماعی در زنان با تجربه فقدان جنینی- نوزادی IR.TUMS.FNM.REC.1398.137 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۲۳
پایان‌نامه
مقایسه مهارت های ارتباطی در والدین کودکان دارای اختلالات طیف اتیسم وکودکان دارای رشد عادی IR.TUMS.FNM.REC.1398.136 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۲۳
پایان‌نامه
بررسی تاثیر مامایی از راه دور بر ترس از زایمان، خودکارامدی زنان باردار در سازگاری با زایمان و نوع زایمان زنان نخست زا IR.TUMS.FNM.REC.1398.135 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۲۳
پایان‌نامه
مقایسه تاثیر روغن گل مغربی به صورت خوراکی و واژینال برآمادگی دهانه رحم درزنان باردار IR.TUMS.FNM.REC.1398.134 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۲۱
پایان‌نامه
بررسی تاثیر اجرای برنامه حمایتی مبتنی بر سبک زندگی بر تبعیت از رژیم درمانی در بقا یافتگان از سرطان کولورکتال IR.TUMS.FNM.REC.1398.133 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۲۱
پایان‌نامه
بررسی تاثیر مدل مراقبت پیگیر بر خود مدیریتی بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیک IR.TUMS.FNM.REC.1398.132 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۲۱
پایان‌نامه
بررسی تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر نظریه شناختی- اجتماعی بر خودمدیریتی دیابت نوع یک در نوجوانان IR.TUMS.FNM.REC.1398.131 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۲۱
پایان‌نامه
ترجمه و اعتبار یابی بالینی ابزار بررسی خطر سقوط کودکان بستری در بیمارستان IR.TUMS.FNM.REC.1398.130 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۲۱
پایان‌نامه
بررسی تاثیر اجرای برنامه تحرک زودهنگام در کودکان تحت ونتیلاتور بر طول مدت بستری در بخش مراقبت ویژه IR.TUMS.FNM.REC.1398.129 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۲۱
پایان‌نامه
بررسی ارتباط بین دانش و تجربه پرستاران از راهبردهای سواد سلامت با رضایتمندی بیماران از مراقبت های پرستاری در بیماران بستری بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، سال 1398. IR.TUMS.FNM.REC.1398.128 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۲۱
پایان‌نامه
The relationship between nurses' job satisfaction and patients' satisfaction from nursing care in educational hospitals of Kabul, Afghanistan in 2019 IR.TUMS.FNM.REC.1398.127 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۲۱
پایان‌نامه
اثربخشی آموزش مبتنی بر شبیه سازی بر دانش، نگرش و مدیریت والدین در مورد کنترل تب در غنا IR.TUMS.FNM.REC.1398.126 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۲۱
پایان‌نامه
تبیین فرآیند عملیات احیای قلبی¬-ریوی توسط پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی IR.TUMS.FNM.REC.1398.125 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.