English

کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده پرستاری و مامایی و دانشکده توانبخشی- دانشگاه علوم پزشکی تهران

کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده پرستاری و مامایی و دانشکده توانبخشی- دانشگاه علوم پزشکی تهران


دانشکده پرستاری و مامایی و دانشکده توانبخشی- دانشگاه علوم پزشکی تهران

معرفی

کمیتة سازمانی به عنوان اولین سطح بررسی اخلاقی طرح‌های تحقیقاتی با تأیید و نظارت کمیتة دانشگاهی اخلاق در پژوهش تشکیل میشود.کلیه طرحنامه‌های پژوهش‌های زیست پزشکی به ¬جز طرح‌های مرتبط با شبیه‌سازی، سلول‌درمانی و سلول‌های بنیادی و مطالعات بین‌المللی در کمیته‌های سازمانی بررسی و تصویب میشود. رأی کمیتة سازمانی یک بار در کمیتة دانشگاهی مربوطه قابل اعتراض و تجدید نظر است. کمیته اخلاق سازمانی مشترک دانشکده پرستاری و مامایی با دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران در تاریخ 19/12/1394 مصوب شد و از تاریخ 31/2/1395 شروع به کار کرد. قابل ذکر است که ابلاغ بررسی پروپوزال های پردیس بین الملل در این کمیته(در حوزه تخصصی مربوط به دانشکده ها) از تاریخ 4/12/1395 می باشد.

اعتبارنامه
IR.TUMS.FNM.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۱/۱۹ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استاد ریاست دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران پرستاری (آموزش داخلی جراحی)/دکترای تخصصی (PhD) علیرضا نیکبخت نصرآبادی
رئیس
استاد ریاست دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران فیزیوتراپی/دکترای تخصصی (PhD) محمدرضا هادیان
دبیر
N/A مدرس حقوق / حقوق خصوصی/دکترای تخصصی (PhD) سهیلا جوادی
حقوقدان
استادیار عضو هیات علمی و عضو شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی/دکترای تخصصی (PhD) جمشید معصومی
روحانی
دانشیار عضو هیات علمی آمار زیستی/دکترای تخصصی (PhD) شهره جلایی
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استادیار عضو هیات علمی و عضو مرکز تحقیقات اخلاق (دانشگاه علوم پزشکی تهران) اخلاق پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) مجتبی پارسا
متخصص اخلاق پزشکی
مربی هیات علمی بازنشسته مامایی(بهداشت مادر و کودک)/کارشناسی ارشد شهناز گلیان تهرانی
نماینده جامعه
استاد معاون بین الملل دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران فیزیوتراپی/دکترای تخصصی (PhD) آزاده شادمهر
پژوهشگر
دانشیار عضو هیات علمی بهداشت باروری/دکترای تخصصی (PhD) زیبا تقی زاده
پژوهشگر
استاد عضو هیات علمی و رئیس مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران پرستاری/دکترای تخصصی (PhD) رضا نگارنده
پژوهشگر
N/A کارشناس مسئول کمیته سازمانی اخلاق پرستاری (آموزش مدیریت)/کارشناسی ارشد زهرا توکل
کارشناس کمیته

مصوبات دارای کارآزمایی بالینی (برای مشاهده مشخصات کارآزمایی روی «جزئیات» کلیک فرمایید) مشاهده همه مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۱/۲۹
پایان‌نامه
بررسی تاثیر مداخلات شناختی_ رفتاری بر خشونت خانگی و پیامدهای آن در افراد تراجنسیتی IR.TUMS.FNM.REC.1398.201
IRCT20120609009975N7
۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۱/۲۹
پایان‌نامه
بررسی تاثیر ویتامین دی بر کیفیت زندگی و شدت علائم لیومیوم رحمی علامتدار در زنان IR.TUMS.FNM.REC.1398.190
IRCT20160821029446N7
۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۱/۲۳
پایان‌نامه
بررسی تاثیر پماد عسل برشدت درد و بهبود ضایعات هرپس ژنیتال زنان IR.TUMS.FNM.REC.1398.172
IRCT20160821029446N6
۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۳۰
پایان‌نامه
مقایسه اثربخشی درمان زمان گذشته افعال بی قاعده و باقاعده روی تولید جمله و عملکرد عصبی در بیماران زبان پریش آگراماتیسم IR.TUMS.FNM.REC.1398.145
IRCT20191112045415N1
۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۲۳
پایان‌نامه
ساخت نسخه فارسی آزمون بازشناسی واجی و ارزیابی برنامه‌ های توانبخشی واجی اختلالات پردازش شنوایی در کودکان فارسی زبان ناشنوای پیش‌زبانی کاربر کاشت حلزونی ؛ مطالعه تک نمونه ای IR.TUMS.FNM.REC.1398.140
IRCT20200120046209N1
۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۲۳
پایان‌نامه
بررسی تاثیر مامایی از راه دور بر ترس از زایمان، خودکارامدی زنان باردار در سازگاری با زایمان و نوع زایمان زنان نخست زا IR.TUMS.FNM.REC.1398.135
IRCT20200122046227N1
۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۱۷
پایان‌نامه
بررسی تاثیر به کار گیری تخته ارتباطی بر شاخص های فیزیولوژیک و کیفیت مراقبت درک شده در بیماران دارای راه هوایی مصنوعی IR.TUMS.FNM.REC.1398.108
IRCT20190914044768N1
۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۱۶
پایان‌نامه
بررسی تاثیر مشاوره جنسی بر رضایت جنسی و سازگاری زوجین در آستانه طلاق IR.TUMS.FNM.REC.1398.106
IRCT20120609009975N6
۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۱۶
پایان‌نامه
بررسی مقایسه ای تاثیر آوای طبیعت و صدای آشنایان بیمار بر درد و شاخص های فیزیولوژیک در بیماران دچار کاهش سطح هوشیاری IR.TUMS.FNM.REC.1398.103
IRCT20190908044729N1
۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۱۳
پایان‌نامه
تاثیر هنردرمانی بر اضطراب و کیفیت زندگی، متعاقب از دست رفتن حاملگی IR.TUMS.FNM.REC.1398.102
IRCT20200104046002N1
۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۲۳
طرح پژوهشی
تاثیر اجرای برنامه توانمند سازی خانواده محور بر کیفیت خواب و سلامت روان زنان نخست زا در دوره‌ی پس اززایمان IR.TUMS.FNM.REC.1398.099
IRCT20110425006284N16
۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۱۵
پایان‌نامه
مقایسه اثرات درای نیدلینگ و شاک ویو تراپی بر درد و اختلال عملکردی ناشی از نقاط ماشه ای فعال در عضله تراپزیوس فوقانی IR.TUMS.FNM.REC.1398.092
IRCT20190514043588N1
۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۱
پایان‌نامه
اثر مداخله ی گفتمان روایتی مبتنی بر برنامه ی حمایت کننده ی دانش زبانی و سواد بر توانمندی های تولید گفتمان و درک خواندن در کودکان مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم در مدارس ابتدایی IR.TUMS.FNM.REC.1398.087
IRCT20190505043477N1
۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۳
پایان‌نامه
مقایسه تاثیرآموزش مراقبت از تراکئوستومی به دو روش شبیه سازی و اپلیکیشن بر اضطراب و خودکارآمدی مراقبان اصلی بیماران بستری در منزل IR.TUMS.FNM.REC.1398.083
IRCT20111203008286N7
۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۳
پایان‌نامه
بررسی تاثیر اجرای برنامه آموزشی محاسبات دارویی بر اضطراب ریاضی و مهارت دانشجویان پرستاری IR.TUMS.FNM.REC.1398.082
IRCT20190727044341N1
۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۸
طرح پژوهشی
بررسی تاثیر طب فشاری در دو نقطه ی ششم طحالی و سوم کبدی بر ارتقای عملکرد و کیفیت زندگی جنسی زنان IR.TUMS.FNM.REC.1398.079
IRCT20160808029255N8
۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۴
طرح پژوهشی
مقایسه تاثیر آموزش منشور حقوق بیمار به دو شیوه شبیه‌سازی نوشتاری و شبیه‌سازی بیمار مجازی کامپیوتری، بر حساسیت اخلاقی پرستاران بخش‌های مراقبت ویژه IR.TUMS.FNM.REC.1398.078
IRCT20111203008286N6
۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۸
پایان‌نامه
بررسی تاثیر کرم واژینال دوسین (سیاهدانه و عسل) در درمان ولوواژینیت کاندیدیایی IR.TUMS.FNM.REC.1398.074
IRCT20190711044176N1
۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۴
طرح پژوهشی
بررسی اثر بادکش و تسهیل عصبی عضلانی حس عمقی بر میزان درد و دامنه حرکتی ناحیه گردن و شانه IR.TUMS.FNM.REC.1398.068
IRCT20190918044812N1
۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۴
پایان‌نامه
بررسی تاثیر آموزش مجازی بر ارتقای عملکرد جنسی، خودانگاره تناسلی و دیسترس جنسی در زنان مبتلا به سندرم راکی تانسکی IR.TUMS.FNM.REC.1398.067
IRCT20160808029255N7
۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.