English

کمیته اخلاق در پژوهش مجتمع بیمارستانی امام خمینی ره- دانشگاه علوم پزشکی تهران

کمیته اخلاق در پژوهش مجتمع بیمارستانی امام خمینی ره- دانشگاه علوم پزشکی تهران


مجتمع بیمارستانی امام خمینی ره- دانشگاه علوم پزشکی تهران

معرفی

مجتمع بیمارستانی امام خمینی ره

اعتبارنامه
IR.TUMS.IKHC.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۲/۳ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
دانشیار عضو هیات علمی روماتولوژی کودکان/فوق تخصص سید رضا رئیس کرمی
رئیس
دانشیار هیات علمی بیماریهای عفونی/متخصص بالینی زهرا احمدی نژاد
دبیر
N/A کارشناس مسئول امور حقوقی حقوق خصوصی/کارشناسی ارشد طاهره صفار
حقوقدان
دانشیار هیات علمی اصول اخلاق پزشکی در اسلام/دکترای تخصصی (PhD) محمود متوسل آرانی
روحانی
استادیار هیات علمی اپیدمیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) عباس علیپور
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استادیار هیات علمی اخلاق پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) امیر احمد شجاعی
متخصص اخلاق پزشکی
N/A بازنشسته پرستاری/کارشناسی پروین ولیپور
نماینده جامعه
دانشیار هیات علمی پزشکی هسته ای/متخصص بالینی مهرشاد عباسی
پژوهشگر
استادیار هیات علمی Interventional Cardiology/فلوشیپ فوق تخصصی مریم مهرپویا
پژوهشگر
دانشیار هیات علمی روانپزشکی/فوق تخصص علی اکبر نجاتی صفا
پژوهشگر
N/A کارشناس پژوهش یادگیری الکترونیک در آموزش پزشکی/کارشناسی ارشد جیران زبردست
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۰
طرح پژوهشی
تاثیرتزریق داخل مفصلی ازن بر درد و عملکرد بیماران مبتلا به استئوآرتریت خفیف تا متوسط زانو IR.TUMS.IKHC.REC.1398.211 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۰
پایان‌نامه
مقایسه ی کارایی درمانی تزریق کورتیکواسترویید با و بدون هدایت سونوگرافی در بیماران مبتلا به استئوآرتریت مفصل کارپومتاکارپال اول مراجعه کننده به درمانگاه ارتوپدی و طب فیزیکی و توانبخشی بیمارستان امام خمینی در سال 1398 IR.TUMS.IKHC.REC.1398.210 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۰
پایان‌نامه
بررسی شیوع سطح پایین فریتین سرم در خانم های در سن باروری مبتلا به میگرن پایان قاعدگی، مراجعه کننده به درمانگاه نورولوژی بیمارستان امام خمینی در سال 98-99 IR.TUMS.IKHC.REC.1398.209 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۰
پایان‌نامه
بررسی نقشDCE MRI در افتراق استئومیلیت از استئوآرتروپاتی دربیماران مبتلا به پای دیابتی مراجعه کننده به درمانگاه ارتوپدی بیمارستان امام خمینی سال 98-99 IR.TUMS.IKHC.REC.1398.208 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۰
پایان‌نامه
بررسی ارتباط میان آنمی فقر آهن و سطح ویتامین د با خستگی در افراد مبتلا به بیماری التهابی روده مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی در سال 1398,99 IR.TUMS.IKHC.REC.1398.207 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۰
پایان‌نامه
بررسی اثربخشی درمان اندووسکولار و اسکلروتراپی با تزریق بلئومایسین و لیپیدول در ضایعات عروقی سر و گردن در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) طی سالهای 1395 تا 1397 IR.TUMS.IKHC.REC.1398.206 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۱۳
پایان‌نامه
بررسی فاکتور های متابولمیک در افراد مبتلا به گریوز هیپرتیروئید و مقایسه آن با افراد سالم IR.TUMS.IKHC.REC.1398.205 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۰
پایان‌نامه
بررسی اثر ضخامت ماهیچه های اسفنگتر تحتانی مری بر روی پاسخ به درمان با Pneumatic Dilation در بیماران آشالازی مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) از آبان 98 تا اردیبهشت 99 IR.TUMS.IKHC.REC.1398.204 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۰
پایان‌نامه
بررسی کیفی تجارب اعضای خانواده در برخورد با روند درمانی بیماران در مراحل پایانی زندگی در بخش مراقبت های ویژه ی مجتمع بیمارستانی امام خمینی در سال 1398 IR.TUMS.IKHC.REC.1398.203 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۰
پایان‌نامه
بررسی روایی خارجی سیستم امتیازدهی SeLECT در پیش بینی تشنج دیررس در بیماران سکته حاد ایسکمیک مغزی کد سما مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان های امام خمینی(ره) و شریعتی در سال 99-1398 IR.TUMS.IKHC.REC.1398.202 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۰
طرح پژوهشی
مقایسه ی کارایی درمانی تزریق کورتیکواسترویید با و بدون هدایت سونوگرافی در بیماران مبتلا به استئوآرتریت مفصل کارپومتاکارپال اول مراجعه کننده به درمانگاه ارتوپدی و طب فیزیکی و توانبخشی بیمارستان امام خمینی در سال �1�3�9�8 IR.TUMS.IKHC.REC.1398.201 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۰
طرح پژوهشی
بررسی ضخامت اینتیما داخلی کاروتید و سطح لپتین در بیماران مبتلا به آلوپسی آرئاتا درمقایسه با گروه کنترل در بیمارستان رازی وبیمارستان امام خمینی تهران در سال 1399-1398 IR.TUMS.IKHC.REC.1398.200 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۱۲
پایان‌نامه
بررسی کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به کنسر کولون جراحی شده مراجعه کننده به درمانگاه جراحی بیمارستان امام خمینی (ره)در سال 1396-1397 IR.TUMS.IKHC.REC.1398.199 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۹
طرح پژوهشی
بررسی شیوع وپیامد بالینی یافته های غیر طبیعی وسافت مارکرها در سونوگرافی سه ماهه اول ودوم حاملگی درجمعیت ایرانی IR.TUMS.IKHC.REC.1398.198 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۰
پایان‌نامه
مقایسه نتایج پاتولوژیک و بالینی دو روش traditional و prefabricated جهت ترمیم ضایعه در بیماران مبتلا به کانسر مندیبول در انستیتو کانسر مجتمع بیمارستانی امام خمینی IR.TUMS.IKHC.REC.1398.197 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۰
پایان‌نامه
بررسی پیامد های (Outcome)،ناشی از پرفوراسیون مری در نوزادان بستری در بیمارستان ولیعصر 90-98و عوامل خطر مرتبط با آن 90-98 IR.TUMS.IKHC.REC.1398.196 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۰
طرح پژوهشی
تأثیر 6 هفته تمرین با تحریک الکتریکی عضلانی و ورزش هوازی بر ترکیب بدن خانم های دارای اضافه وزن IR.TUMS.IKHC.REC.1398.195 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۰
طرح پژوهشی
بررسی کیفیت زندگی اختصاصی در بیماران مبتلا به استئوارتریت زانو مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی در سال 1398 IR.TUMS.IKHC.REC.1398.194 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۰
پایان‌نامه
بررسی هم خوانی بین ارزیابی عملکرد عضله لواتور آنی در بررسی سونوگرافی TLUS و معاینه بالینی در خانم های مبتلا به علائم ضعف کف لگن IR.TUMS.IKHC.REC.1398.193 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۰
پایان‌نامه
بررسی نتایج درمان جراحی دفورمیتی کیفوز مادرزادی با تکنیک رزکشن مهره (PVCR)از سال 1398تا 1399در بیمارستان امام خمینی IR.TUMS.IKHC.REC.1398.192 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.