English

کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی تهران

کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی تهران


دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی تهران

اعتبارنامه
IR.TUMS.MEDICINE.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۱/۲۰ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استاد معاون پژوهشی دانشکده پزشکی سایکو فارماکولوژی بالینی/دکترای تخصصی (PhD) شاهین آخوند زاده بستی
رئیس
استادیار دبیر مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران اخلاق پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) احسان شمسی گوشکی
دبیر
استادیار هیئت علمی گروه اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی مرکز تحقیقات سرطان پستان حقوق جزا و جرم شناسی/دکترای تخصصی (PhD) یاسمن سعیدی نژاد
حقوقدان
استادیار مدیر گروه معارف اسلامی قرآن و متون اسلامی/دکترای تخصصی (PhD) محمود متوسل آرانی
روحانی
دانشیار عضو هیات علمی اپیدمیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) کورش کمالی
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استادیار دبیر، گروه اخلاق پزشکی، فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران اخلاق پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) احسان شمسی گوشکی
متخصص اخلاق پزشکی
N/A بازنشسته- عضو هیات مدیره تعاونی اعتبار دانشگاه آمار حیاتی/کارشناسی ارشد عبداله حسینی اصلی
نماینده جامعه
استادیار معاون آموزشی گروه فارماکولوژی/دکترای تخصصی (PhD) فرحناز جزائری جونقانی
پژوهشگر
استاد عضو هیات علمی بیماریهای عفونی و گرمسیری/متخصص بالینی مهرناز رسولی نژاد
پژوهشگر
استاد عضو هیات علمی گوش، گلو و بینی/متخصص بالینی علیرضا کریمی یزدی
پژوهشگر
N/A کارشناس مسئول مامایی- بیولوژی تولید مثل/دکترای تخصصی (PhD) مهشاد خدارحمیان
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۲
طرح پژوهشی
ارزیابی تغییرات ریز محیط تومور پس از درمان با رژیم های مختلف رادیوتراپی در مدل توموری CT26 IR.TUMS.MEDICINE.REC.1398.340 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۱۱
طرح پژوهشی
بررسی آنتی بیوفیلمی فتودینامیک تراپی ضد میکروبی بر پایه Bioactive Liner Activa حاوی نانوکورکومین علیه استرپتوکوکوس موتانس. IR.TUMS.MEDICINE.REC.1398.339 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۱۱
پایان‌نامه
بررسی ویژگی های دموگرافیک و بالینی در بیماران سرپایی مراجعه کننده به کلینیک درد بیمارستان شریعتی از سال 1390 تا پایان سال1397 IR.TUMS.MEDICINE.REC.1398.338 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۴
پایان‌نامه
بررسی کارایی سیستم مرحله بندی سونوگرافی اندومتریوز در پیش بینی سطح دشواری جراحی لاپاروسکوپی بین سال های 1398 تا 1399 در بیمارستان جامع زنان تهران IR.TUMS.MEDICINE.REC.1398.337 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۱۶
پایان‌نامه
بررسی ارتباط بین فعالیت فیزیکی و سندرم متابولیک در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران IR.TUMS.MEDICINE.REC.1398.336 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۱۳
پایان‌نامه
بررسی آپوپتوز و تکثیر سلولی در سلول های سرطانی سرویکس با استفاده از طراحی سیستم CRISPR/Cas9 علیه ویروس HPV IR.TUMS.MEDICINE.REC.1398.335 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۷
پایان‌نامه
مقایسه کارایی بالینی بین داروهای سیناریزین و آمی تریپتیلین بر روی پروفیلاکسی میگرن کودکان مراجعه کننده به بیمارستان مرکز طبی کودکان: کارازمایی بالینی تصادفی IR.TUMS.MEDICINE.REC.1398.334 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۷
پایان‌نامه
بررسی نقش گیرنده ها ی 5ht3 در هم افزایی اثرات سرترالین و مورفین بر استانه تشنجات کلونیک ناشی از ptz در موش های سوری IR.TUMS.MEDICINE.REC.1398.333 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۷
پایان‌نامه
بررسی اثرات داپسون بر تشنج پایدار) مدل لیتیم-پیلوکارپین( در موش صحرایی نر: بررسی مسیر نیتریک اکساید IR.TUMS.MEDICINE.REC.1398.332 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۷
پایان‌نامه
بررسی ارتباط سیستم اوپیوئید و نیتریک اکساید با مسیر کاینورنین(KP) در ایجاد افسردگی در موش سوری مبتلا شده به سیروز صفراوی IR.TUMS.MEDICINE.REC.1398.331 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۷
پایان‌نامه
بررسی اثرات مدافینیل بر تشنج ‍پایدار )مدل لیتیم-پیلوکارپین) در موش صحرایی نر:بررسی مسیر نیتریک اکساید IR.TUMS.MEDICINE.REC.1398.330 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۷
پایان‌نامه
بررسی اثر مشتقات جدید Repaglinide بر گانگلیونهای ریشه پشتی(Dorsal root ganglion) و عملکرد حرکتی موش صحرایی در مدل نروپاتی دیابتی القاء شده توسط استرپتوزوتوسین IR.TUMS.MEDICINE.REC.1398.329 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۶/۶/۱۴
طرح پژوهشی
تعیین بیان بتاکاتنین در سلولهای سرطانی مبتلایان به کانسر پستان و تعیین ارتباط آن با شاخصهای کلینیکوپاتولوژیک و بقای بیماران در نمونه های ارسالی به بخش پاتولوژی بیمارستان شریعتی بین سالهای 1384 تا 1394 IR.TUMS.MEDICINE.REC.1398.328 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۱۱
طرح پژوهشی
کمی سازی و کالیبراسیون خطاهای اندازه گیری پارامتر SUV در دستگاه PET/CT : مطالعه چند مرکزی. IR.TUMS.MEDICINE.REC.1398.327 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۵
طرح پژوهشی
بررسی صحت تشخیصی ابزار (Melbourne Ambulance Stroke Screen (MASS در بیماران مشکوک به سکته مغزی ایسکمیک حاد منتقل شده توسط اورژانس پیش بیمارستانی IR.TUMS.MEDICINE.REC.1398.326 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۵
طرح پژوهشی
طراحی، شبیه سازی و امکان سنجی نمونه سازی کلاه سیستم تحریک فراصوت کانونی شده مغز با استفاده از مبدلهای قابل تنظیم IR.TUMS.MEDICINE.REC.1398.325 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۱۵
پایان‌نامه
بررسی اثر بخشی و مقایسه ی عوارض رژیم حاوی کاربوپلاتین با رژیم های قبلی به عنوان رژیم conditioning قبل از پیوند مغزاستخوان در بیماران مبتلا به لنفوم هوچکین مراجعه کننده به بیمارستان شریعتی طی سال های 1394 تا 1397 IR.TUMS.MEDICINE.REC.1398.324 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۵
پایان‌نامه
بررسی اثر عمل فوندوپلیکیشن بر عارضه های ریفلاکس و دیسفاژی در بیماران آشالازی بیمارستان دکتر شریعتی تهران در سال 95-98 که نحت عمل میوتومی هلر قرار گرفته اند. IR.TUMS.MEDICINE.REC.1398.323 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۱
پایان‌نامه
بررسی رابطه طول دست با طول اندام فوقانی و طول پا با طول اندام تحتانی و رابطه آنها با قد در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران IR.TUMS.MEDICINE.REC.1398.322 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۱
پایان‌نامه
تعیین رابطه بین طول و عرض دست با طول پا جهت تخمین قد در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران IR.TUMS.MEDICINE.REC.1398.321 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.