English

کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده بهداشت و پیراپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی تهران

کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده بهداشت و پیراپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی تهران


دانشکده بهداشت و پیراپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی تهران

اعتبارنامه
IR.TUMS.SPH.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۲/۱۹ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استاد معاون پژوهشی دانشکده بهداشت تکنیک های روش های شیمیایی/دکترای تخصصی (PhD) سیمین ناصری
رئیس
N/A کارشناس مسئول امور پژوهش جامعه شناسی/کارشناسی ارشد سیده رویا عزیزیان
دبیر
N/A بازنشسته حقوق قضایی/کارشناسی سکینه ژاله
حقوقدان
استادیار مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی تهران علوم قرآنی و حدیث/دکترای تخصصی (PhD) نیکزاد عیسی زاده
روحانی
استاد مدیر گروه آمارزیستی و اپیدمیولوژی اپیدمیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) سحرناز نجات
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استادیار عضو هیات بدوی تخلفات کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران اخلاق پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) مجتبی پارسا
متخصص اخلاق پزشکی
N/A بازنشسته علوم آزمایشگاهی/فوق دیپلم ناهید ملکوتی
نماینده جامعه
دانشیار مدیر گروه حشره شناسی پزشکی حشره شناسی ملکولی- حشره کش های گیاهی - زیست شناسی و کنترل جوندگان/دکترای تخصصی (PhD) محمد مهدی صداقت
پژوهشگر
استاد معاون آموزشی بیوشیمی/دکترای تخصصی (PhD) ناهید عین اللهی
پژوهشگر
استاد معاون دانشجویی انگل شناسی پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) مهدی ناطق پور
پژوهشگر
N/A کارشناس مسئول امور پژوهش جامعه شناسی/کارشناسی ارشد سیده رویا عزیزیان
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۲/۲۰
طرح پژوهشی
ارزیابی کیفیت آب زیر زمینی و پتانسیل خورندگی و رسوب گذاری منابع آب زیرزمینی استان کرمان با استفاده از شاخص های پایداری IR.TUMS.SPH.REC.1399.018 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۲/۲۰
پایان‌نامه
بررسی میزان درک از خطر (risk perception)، منابع کسب اطلاعات (information exposure) ، نوع اقدامات پیشگیرانه دانشجویان علوم پزشکی تهران درباره بیماری کرونا (COVID19) در دوره همه گیری بیماری کرونا (پایان نامه جداگانه MPH) IR.TUMS.SPH.REC.1399.017 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۲/۲۰
پایان‌نامه
بررسی تنوع، پراکنش گونه ای و مدلسازی توزیع مکانی مگس های مهم از نظر پزشکی و مگس های نکروفاژ در اقلیم های مختلف استان ایلام IR.TUMS.SPH.REC.1399.016 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۲/۲۰
پایان‌نامه
بررسی اثر علیتی سیگار بر بروز بیماری کرونر قلب با تعدیل مخدوش کننده های وابسته به زمان با استفاده از روش آنالیز Targeted maximum likelihood estimation(TMLE) IR.TUMS.SPH.REC.1399.015 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۲/۲۰
پایان‌نامه
سنتز و بررسی عملکرد جاذب سلولز/پلی ونیل الکل/مخلوط اکسید فلزات بر پایه سلولز حاصل از روزنامه باطله در حذف آنتی بیوتیک سیپروفلوکساسین و رنگ اسید رد 18 از محلول‌های آبی IR.TUMS.SPH.REC.1399.014 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۲/۲۰
پایان‌نامه
بررسی سیستم بیولوژی ترنسکریپتوم سلول های تک هسته ای بیماران پیوند کلیه با هدف شناسایی بیومارکرهای مرتبط با عفونت فعال سایتومگالوویروس انسانی IR.TUMS.SPH.REC.1399.013 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۲/۲۰
پایان‌نامه
تحلیل سیاست ارتقای سلامت اداری در سازمان‌های بهداشتی و درمانی ایران IR.TUMS.SPH.REC.1399.012 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۲/۲۰
پایان‌نامه
تدوین و ارزیابی چارچوب برنامه پاسخ به نیازهای افراد بی خانمان درحوادث و بلایا IR.TUMS.SPH.REC.1399.011 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۲/۲۰
پایان‌نامه
بررسی اثر زمان بر کارآیی کاغذهای استاندارد تست حساسیت حشره کش های پایرتروئید و کاربامات تولید شده توسط سازمان بهداشت جهانی علیه آنوفل استفنسی سوش حساس آزمایشگاهی (Beech) و سوش بندرعباس IR.TUMS.SPH.REC.1399.010 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۲/۲۰
پایان‌نامه
تحلیــل سیاســت بکارگیری راهنماهای طبابت بالینی در ایران IR.TUMS.SPH.REC.1399.009 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۱/۲۳
پایان‌نامه
ارزیابی محتوی ژنومی و تغییرات ترادف های نوکلئوتیدی ژنهای کد کننده و کاندیدای مقاومت در ایزوله های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس مقاوم به داروی جمع آوری شده در آزمایشگاه سل دانشگاه علوم پزشکی تهران و تعیین حداقل غلظت مهارکنندگی داروهای خط دوم IR.TUMS.SPH.REC.1399.008 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۱/۲۳
طرح پژوهشی
طراحی و ارزیابی سیستم تصمیم یار پیش بینی ابتلا به سرطان پستان با استفاده از روش های داده کاوی و استفاده از الگوهای خطوط سر انگشتان دست IR.TUMS.SPH.REC.1399.007 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۱/۲۳
پایان‌نامه
بررسی میدان دید شیشه ی جلوی دو مدل خودرو طراحی شده ایرانی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران IR.TUMS.SPH.REC.1399.006 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۱/۲۳
طرح پژوهشی
بررسی اثر واحد کلرزنی تصفیه خانه های منتخب آب بر ژنوتیپ باکتریهای هتروتروف مقاوم به آنتی بیوتیک و ژن های کدکننده آنها IR.TUMS.SPH.REC.1399.005 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۱/۲۳
طرح پژوهشی
توسعه مدل پیش بینی اثرات همزمانی نوسانات آب و هوایی فرین و گرد و غبار بر سلامت: مطالعه موردی شهرستان دزفول IR.TUMS.SPH.REC.1399.004 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۱/۲۳
طرح پژوهشی
ارزیابی مواجهه با آلاینده های بی فنیل های پلی کلرینه( PCBs) و خطر ابتلا به دیابت نوع 2: یک مطالعه مورد شاهد لانه گزیده استان بوشهر IR.TUMS.SPH.REC.1399.003 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۱/۲۳
طرح پژوهشی
ارزیابی ریسک بهداشتی نیترات و فلوراید در مصرف آب میوه نارگیل IR.TUMS.SPH.REC.1399.002 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۱/۲۳
طرح پژوهشی
بررسی حضور واحدهای ژنتیکی متحرک کدکننده‌ی مقاومت به کارباپنم در ایزوله‌های بومی اسینتوباکتر بومانی متعلق به کلون جهانی1 IR.TUMS.SPH.REC.1399.001 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۲/۱۴
پایان‌نامه
مطالعه اکولوژیکی تعیین کننده های سلامت در سطح ملی، منطقه ای، جهانی و به تفکیک سطح توسعه یافتگی کشورها بین سال های 2000-2018 IR.TUMS.SPH.REC.1398.335 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۲/۱۴
پایان‌نامه
شناسایی عوامل تسهیل کننده و بازدارنده پیاده سازی نسخه نویسی الکترونیکی در استان تهران IR.TUMS.SPH.REC.1398.334 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.