فارسی

National Research Ethics Committee

National Research Ethics Committee

National Research Ethics Committee


Members

Portrait Name / Position University Major/Degree Academic Position Academic Rank
Reza Malekzadeh
Chancellor
گوارش و کبد/فوق تخصص معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت Professor
Ehsan Shamsi Gooshki
Secretariat
اخلاق پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) دبیر مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی Assistant Professor
Seyed Mohammad Ghari Seyed Fatemi
Jurist
حقوق تطبیقی (بشر)/دکترای تخصصی (PhD) مدیر گروه حقوق بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی Professor
Seyed Mostafa Mohaghegh Damad
Clergy
حقوق- اجتهاد/ علوم اسلامی/دکترای تخصصی (PhD) رئیس گروه حقوق شهید بهشتی- رئیس گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم Professor
Farshad Farzadfar
Biostatistics/Epidemiologist
بهداشت جهانی و جمعیت/دکترای تخصصی (PhD) رئیس مرکز تحقیقات بیماری های غیرواگیر، پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران Associate Professor
Fariba Asghari
Biomedical Ethics Specialist
طب کار/متخصص بالینی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران Associate Professor
Seyed Mohammad Hadi Ayazi
Lay Person
جغرافیای سیاسی- دفاعی/دکترای تخصصی (PhD) معاون امور اجتماعی وزارت بهداشت Assistant Professor
Shahin Akhondzadeh
Researcher
نوروساینس/ کلینیکال سایکوفارماکولوژی/فلوشیپ فوق تخصصی معاون پژوهشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران Professor
Ahmad Ali Enayati
Researcher
حشره شناسی پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران Professor
Akbar Fotouhi
Researcher
اپیدمیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران Professor
Setareh Mamishi Khanlagh
Researcher
عفونی کودکان/فوق تخصص رئیس بخش عفونی بیمارستان مرکز طبی کودکان Professor
Ahmad Ali Noorbala
Researcher
روانپزشکی/متخصص بالینی رئیس بخش روان تنی بیمارستان امام خمینی Professor
Seyed Alireza Hosseini
فارماکولوژی/دکترای تخصصی (PhD) رئیس اداره مطالعات بالینی و مراقبت های دارویی- اداره کل اموردارو و مواد تحت کنترل Associate Professor
Payam Kabiri
اپیدمیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) رئیس مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت N/A
Kambiz Amjadi Nik
داروسازی/ MBA/دکترای حرفه ای قائم مقام مدیر عامل شرکت دارو درمان پارسیان فارمد N/A
Ali Akbari Sari
سیاستگذاری سلامت/دکترای تخصصی (PhD) رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران Professor
Mohammad Ali Sahraian
مغز و اعصاب/ MS/فلوشیپ فوق تخصصی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران Professor
Hossien Vatanpour
داروسازی/ سم شناسی/دکترای تخصصی (PhD) رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت Professor
Zahra Hatami
Committee Coordinator
مدیریت برنامه ریزی آموزشی/دکترای تخصصی (PhD) کارشناس کمیته ملی اخلاق در پژوهش N/A
Nazila Nikravanfard
Committee Coordinator
پزشکی/دکترای حرفه ای کارشناس کمیته ملی اخلاق در پژوهش N/A

Certificates

No Ethics Code /
IRCT Code
Title Issue Date / Type Details Certificate

Contact Us

Tel: +98-21-81455618
Email: ethics@behdasht.gov.ir
Contact Form: Submit

Floor 13, Block A, Ministry of Health & Medical Education Headquarters, Between Zarafashan & South Falamak, Qods Town, Tehran, Iran.

Website Statistics

Copyright Notice

All rights reserved for Iran National Committee for Ethics in Biomedical Research. Using the material published on this site is allowed with proper attribution. Proper referencing to published proposals/theses is mandatory.