English

مصوبات

مصوبات
مصوبات کمیته های اخلاق در پژوهش
جزئیات گواهی انگلیسی گواهی فارسی تاریخ تصویب / نوع مجری عنوان انگلیسی عنوان فارسی کد مصوبه اخلاق / کمیته ردیف
آنلاین
PDF
آنلاین
PDF
۱۳۹۸/۷/۳۰
پایان‌نامه
رسول دیناروند design and study of an injectable system based on cross-linked pluronic micelles loaded with Amphotericin B for treatment of leishmaniosis طراحی و مطالعه ی سامانه ی تزریقی بر اساس میسل پلورونیک شبکه ای شده و بارگذاری شده با داروی آمفوتریسین B در درمان لیشمانیوز IR.TUMS.TIPS.REC.1398.098
پژوهشکده علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران
۱
آنلاین
PDF
آنلاین
PDF
۱۳۹۸/۷/۳۰
طرح پژوهشی
راضیه معصومی Development and pschometric properties of the context based felame sexual self-disclosure questionnaire طراحی و روانسنجی ابزار بومی خودابرازی جنسی زنان IR.TUMS.FNM.REC.1398.147
دانشکده پرستاری و مامایی و دانشکده توانبخشی- دانشگاه علوم پزشکی تهران
۲
آنلاین
PDF
آنلاین
PDF
۱۳۹۸/۷/۳۰
پایان‌نامه
اذر مهری The comparison of effectiveness of regular and irregular past tense treatment on sentence production and neural function in patients with agrammatic aphasia مقایسه اثربخشی درمان زمان گذشته افعال بی قاعده و باقاعده روی تولید جمله و عملکرد عصبی در بیماران زبان پریش آگراماتیسم IR.TUMS.FNM.REC.1398.145
دانشکده پرستاری و مامایی و دانشکده توانبخشی- دانشگاه علوم پزشکی تهران
۳
آنلاین
PDF
آنلاین
PDF
۱۳۹۸/۷/۳۰
پایان‌نامه
مهدی عباسی Evaluation of the preventive effect of surface treatments on microhardness and surface roughness of enamel after endogenic induced erosion بررسی تاثیر پیشگیرانه درمان های سطحی بر میکروهاردنس و خشونت سطحی مینای دندانی تحت اروژن با اسید HCLدر محیط آزمایشگاهی IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1398.142
دانشکده دندانپزشکی- دانشگاه علوم پزشکی تهران
۴
آنلاین
PDF
آنلاین
PDF
۱۳۹۸/۷/۳۰
طرح پژوهشی
مریم پورحاجی باقر Evaluation of antimicrobial photodynamic therapy based on nanochitosan-indocyanine green against multi-species biofilm model of periopathogenic bacteria on the surface of dental implants بررسی اثر آنتی میکروبیال فتودینامیک تراپی بر پایه نانوچیتوزان- ایندوسیانین گرین بر مدل بیوفیلم چند گونه ای حاصل از باکتری های پریوپاتوژن در سطح ایمپلنت های دندانی IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1398.141
دانشکده دندانپزشکی- دانشگاه علوم پزشکی تهران
۵
آنلاین
PDF
آنلاین
PDF
۱۳۹۸/۷/۳۰
طرح پژوهشی
مجید بشکار Design and construction of a preliminary model of a distractor for the mandible طراحی و ساخت مدل اولیه ی دیسترکتور اتوماتیک فک پایین IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1398.140
دانشکده دندانپزشکی- دانشگاه علوم پزشکی تهران
۶
آنلاین
PDF
آنلاین
PDF
۱۳۹۸/۷/۳۰
پایان‌نامه
سیاوش طالع پسند Developing and effectiveness of attention bias modification on anxious attachment style, empathy, cognitive flexibility, and emotional self-disclosure on university students طراحی و اثربخشی مداخله اصلاح سوگیری توجه بر سبک دلبستگی اضطرابی ، همدلی و انعطاف پذیری شناختی و خودافشایی هیجانی در دانشجویان IR.SEMUMS.REC.1398.182
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
۷
آنلاین
PDF
آنلاین
PDF
۱۳۹۸/۷/۳۰
پایان‌نامه
پرویز صباحی Quality of life, Self-Compassion, Social Identity and Time Perspective Comparing on Solo living and Non-Solo living Persons مقایسه کیفیت زندگی،شفقت ورزی،هویت اجتماعی و چشم انداز زمان در افراد تک زیست و غیر تک زیست IR.SEMUMS.REC.1398.181
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
۸
آنلاین
PDF
آنلاین
PDF
۱۳۹۸/۷/۳۰
پایان‌نامه
محمود نجفی The relationship between social and behavioral inhibition, emotional suppression, cognitive and experimental avoidance and childhood trauma with obsessive-compulsive symptoms in patients with obsessive-compulsive disorder رابطه بازداری اجتماعی و رفتاری، سرکوب هیجانی، اجتناب شناختی و تجربی و ترومای کودکی با نشانگان وسواس در بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی IR.SEMUMS.REC.1398.180
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
۹
آنلاین
PDF
آنلاین
PDF
۱۳۹۸/۷/۳۰
پایان‌نامه
شمس اله نوری پور Comparison of neonatal injuries during birth, during vaginal delivery and cesarean section at the birth of Amiralmomenin Hospital in Semnan during 2008-2018 مقایسه آسیبهای نوزادی در زمان تولد،طی زایمان واژینال وسزارین درمتولدین بیمارستان امیرالمومنین(ع)سمنان درطی سالهای ۹۶-۸۷ IR.SEMUMS.REC.1398.179
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
۱۰
آنلاین
PDF
آنلاین
PDF
۱۳۹۸/۷/۳۰
پایان‌نامه
رامین طاهری Seroprevalence of common viral Hepatitis(B & C)and Syphilis and HIV in patient with Anogenital Warts in Dermatology clinic of Kosar hospital(Semnan:2019-2020) شیوع سرولوژیکی هپاتیت های شایع ویروسی(هپاتیت B و هپاتیت C) و سیفیلیس و HIV در بیماران مبتلا به زگیل مقعدی تناسلی در کلینیک پوست بیمارستان کوثر(سمنان،۱۳۹۸-۱۳۹۷) IR.SEMUMS.REC.1398.178
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
۱۱
آنلاین
PDF
آنلاین
PDF
۱۳۹۸/۷/۳۰
پایان‌نامه
امید میرمحمد خانی Association of Dental Caries at Primary And Permanent Teeth With Passive Smoking in 8‒12-Year-Old in Semnan 2018 ارتباط پوسیدگی های دندان های شیری و دائمی با دود سیگار محیطی درکودکان 8-12 سال شهر سمنان درسال 1397 IR.SEMUMS.REC.1398.177
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
۱۲
آنلاین
PDF
آنلاین
PDF
۱۳۹۸/۷/۳۰
پایان‌نامه
زهرا امیری Evaluation of the dimensions and morphology of the crown of the tooth and Its Relation to Gingival Biotype of Anterior Maxillary Teeth in Semnan بررسی ابعاد و مورفولوژی تاج دندان و ارتباط آن با بیوتیپ لثه دندان های قدامی فک بالا در شهر سمنان IR.SEMUMS.REC.1398.176
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
۱۳
آنلاین
PDF
آنلاین
PDF
۱۳۹۸/۷/۳۰
طرح پژوهشی
حسین درویش Identification of mutations causes Retinitis Pigmentosa by whole-exome sequencing شناسایی جهش های عامل رتینیت پیگمنتوزا در خانواده های مبتلا با استفاده از تعیین توالی اگزوم IR.SEMUMS.REC.1398.175
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
۱۴
آنلاین
PDF
آنلاین
PDF
۱۳۹۸/۷/۳۰
طرح پژوهشی
حسین درویش Identification of mutation caused hereditary ataxia in families with familial hereditary ataxia شناسایی علل ژنتیکی اختلال حرکتی از نوع آتاکسی توارثی در خانواده های مبتلا به شکل خانوادگی این بیماری IR.SEMUMS.REC.1398.174
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
۱۵
آنلاین
PDF
آنلاین
PDF
۱۳۹۸/۷/۳۰
پایان‌نامه
رحیمه اسکندریان Evaluation of Short-term and long-term complications in STEMI patients treated with Primary PCIand its relation with differentiation of white blood cells on admissionin Kowsar Hospital of Semnan from 93 to 98 بررسی عوارض کوتاه مدت و بلند مدت در بیماران STEMI تحت درمان با Primary PCI و رابطه ی آن با افتراق گلبول های سفید بدو ورود در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان کوثر سمنان(98-93) IR.SEMUMS.REC.1398.173
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
۱۶
آنلاین
PDF
آنلاین
PDF
۱۳۹۸/۷/۳۰
طرح پژوهشی
ابوالفضل فتاح Trend of dibetic patientsrefferedto Clinics in Semnan province from 2012 to 2017 and its 2021 Forecast in semnan province, Iran بررسی روند مراجعان مبتلا به دیابت به مراکز بهداشتی استان سمنان طی سالهای 1392 الی 1396 و پیش بینی آن تا سال 1400 IR.SEMUMS.REC.1398.172
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
۱۷
آنلاین
PDF
آنلاین
PDF
۱۳۹۸/۷/۳۰
طرح پژوهشی
فاطمه احسانی The therapeutic effects of trans-cranial direct current stimulation on pain and disability on patients with chronic low back pain: a systematic review study بررسی اثرات درمانی تحریکات الکتریکی مغز بردرد وناتوانی بیماران مبتلابه کمردرد مزمن: مروری نظام مند برمطالعات گذشته IR.SEMUMS.REC.1398.171
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
۱۸
آنلاین
PDF
آنلاین
PDF
۱۳۹۸/۷/۳۰
طرح پژوهشی
فرین فاطمی Investigation on food aid challenges to affected people in disasters and emergencies in receiving countries of humanitarian food assistance by systematic review بررسی چالش های کمک رسانی غذایی به آسیب دیدگان در حوادث و بلایا در کشورهای دریافت کننده کمک های بشر دوستانه به صورت مرور سیستماتیک IR.SEMUMS.REC.1398.170
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
۱۹
آنلاین
PDF
آنلاین
PDF
۱۳۹۸/۷/۳۰
طرح پژوهشی
جلال بختیاری Translation, Cross-Cultural Adaptation, Validity and Reliability of the Persian Version of the Gugging Swallow Screen Test ترجمه، تطابق فرهنگی، بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی آزمون غربالگری بلع گاگینگ IR.SEMUMS.REC.1398.169
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.