English

مصوبات

مصوبات
مصوبات کمیته های اخلاق در پژوهش
جزئیات گواهی انگلیسی گواهی فارسی تاریخ تصویب / نوع مجری عنوان انگلیسی عنوان فارسی کد مصوبه اخلاق / کمیته ردیف
آنلاین
PDF
آنلاین
PDF
۱۳۹۸/۳/۲۷
پایان‌نامه
منصور خراسانی Evaluation of the changes in orbital volume after surgical treatment of zygomatico-orbitomaxillary complex fractures بررسی تغییرات حجم اوربیت پس از درمان جراحی شکستگی‌های کمپلکس زایگوماتیکواوربیتوماگزیلاری IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1398.046
دانشکده دندانپزشکی- دانشگاه علوم پزشکی تهران
۱
آنلاین
PDF
آنلاین
PDF
۱۳۹۸/۳/۲۷
طرح پژوهشی
حسین حسین زاده Effect of amifostine on cytotoxicity induced by arsenic and cadmium بررسی تاثیرآمیفوستین بر سمیت سلولی فلزات سنگین کادمیوم و آرسنیک IR.MUMS.PHARMACY.REC.1398.040
دانشکده داروسازی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۲
آنلاین
PDF
آنلاین
PDF
۱۳۹۸/۳/۲۷
طرح پژوهشی
حسین حسین زاده Effect of telmisartan in acrylamide induced neurotoxicity بررسی تاثیر تلمیسارتان در سمیت عصبی ایجاد شده با آکریل آمید IR.MUMS.PHARMACY.REC.1398.039
دانشکده داروسازی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۳
آنلاین
PDF
آنلاین
PDF
۱۳۹۸/۳/۲۶
طرح پژوهشی
عاطفه ابراهیم زاده دوم study of the relationship between study habits and academic performance of students in zabol university of medical sciences in 2019. بررسی ارتباط عادات مطالعه و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زابل در سال 98 IR.ZBMU.REC.1398.048
دانشگاه علوم پزشکی زابل
۴
آنلاین
PDF
آنلاین
PDF
۱۳۹۸/۳/۲۶
طرح پژوهشی
صدیقه قائمی survey of nitrate removal from aqueous solution using advanced oxidation (H2o2/nanoparticles)process. بررسی حذف نیترات از محلولهای آبی با استفاده از فرایند اکسیداسیون پیشرفته (H2O2/P-y-Fe2o3) IR.ZBMU.REC.1398.047
دانشگاه علوم پزشکی زابل
۵
آنلاین
PDF
آنلاین
PDF
۱۳۹۸/۳/۲۶
طرح پژوهشی
حکیم عزیزی Evaluation effeet of administration of naloxone on frevention of secondary hydatid cyst in mice. بررسی اثر تجویز نالوکسان در پیشگیری از ایجاد کیست ثانویه در موش IR.ZBMU.REC.1398.046
دانشگاه علوم پزشکی زابل
۶
آنلاین
PDF
آنلاین
PDF
۱۳۹۸/۳/۲۶
طرح پژوهشی
احمد بخشی گنجه Investigating the relationship between the rate of use of information and communication technology and the academic performance of faculty of para medicine students of zabol university of medical sciences 2018-2019 بررسی رابطه بین میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده پیراپزشکی IR.ZBMU.REC.1398.045
دانشگاه علوم پزشکی زابل
۷
آنلاین
PDF
آنلاین
PDF
۱۳۹۸/۳/۲۶
طرح پژوهشی
حسین احمدی Evaluation of satisfaction of rural physicians and health workers of zabol university of medical sciences from integrated health system(SIB) بررسی میزان رضایت مندی پزشکان خانواده روستایی و بهورزان دانشگاه علوم پزشکی زابل از سامانه یکپارچه بهداشت (سیب) IR.ZBMU.REC.1398.044
دانشگاه علوم پزشکی زابل
۸
آنلاین
PDF
آنلاین
PDF
۱۳۹۸/۳/۲۶
پایان‌نامه
محسن امین In vivo investigation of anti-infammatory effect of recombinant arazyme of Serratia proteamaculans بررسی اثرات ضد التهابی آنزیم نوترکیب آرازایم باکتری Serratia proteamaculans IR.TUMS.VCR.REC.1398.301
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران
۹
آنلاین
PDF
آنلاین
PDF
۱۳۹۸/۳/۲۶
پایان‌نامه
سمیه سالاری صدیق Comparison of the efficacy of Baking soda (sodium bicarbonate) with 0.2% Chlorhexidine Mouthwash on Enterobacter cloacae, Actinomyces viscosus and Eikenella corrodens: An In Vitro Study مقایسه اثر جوش شیرین با دهانشویه کلرهگزیدین %0.2 بر Enterobacter cloacae ، Actinomyces viscosus و Eikenella corrodens: یک مطالعه آزمایشگاهی IR.RUMS.REC.1398.049
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
۱۰
آنلاین
PDF
آنلاین
PDF
۱۳۹۸/۳/۲۶
طرح پژوهشی
مهدی عبدالکریمی Surveying physical activity level in first grade high school Female teachers in Rafsanjan in 2019 بررسی سطح فعالیت بدنی در معلمان زن مقطع متوسطه اول شهر رفسنجان در سال 98 IR.RUMS.REC.1398.048
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
۱۱
آنلاین
PDF
آنلاین
PDF
۱۳۹۸/۳/۲۶
طرح پژوهشی
سمیه سالاری صدیق Evaluation of antibacterial effects of pistachio extract (P. vera) on oral facultative anaerobes: An in vitro study بررسی اثرات ضدباکتریایی عصاره پسته بر میکروارگانیسم‌های بی‌هوازی اختیاری دهان: مطالعه آزمایشگاهی IR.RUMS.REC.1398.047
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
۱۲
آنلاین
PDF
آنلاین
PDF
۱۳۹۸/۳/۲۶
طرح پژوهشی
سمیه سالاری صدیق Evaluation of pistachio (Pistacia vera) seed extract effect on oral wound healing: an animal study بررسی اثر عصاره مغز پسته (Pistacia vera) بر التیام زخم‌های دهانی: مدل حیوانی IR.RUMS.REC.1398.046
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
۱۳
آنلاین
PDF
آنلاین
PDF
۱۳۹۸/۳/۲۶
پایان‌نامه
رضا خدیوی Determining the hospitalization rate due to Myocardial infarction and cerebral vascular accident in Shahreza's and Najafabad's hospitals in 2016 and 2020. بررسی میزان بستری شدن به دلیل سکته قلبی و مغزی در بیمارستانهای شهرستان شهرضا و نجف آباد در سال های 1394 و 1398 IR.MUI.MED.REC.1398.152
دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
۱۴
آنلاین
PDF
آنلاین
PDF
۱۳۹۸/۳/۲۶
پایان‌نامه
ندا توکلی Determination the frequency of anti- syphilis antibody in marriage attendance in Isfahan province between 2007-2017 بررسی میزان فراوانی انتی بادی ضد سفیلیس در متقاضیان ازدواج در استان اصفهان بین سال های 1386-1396 IR.MUI.MED.REC.1398.151
دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
۱۵
آنلاین
PDF
آنلاین
PDF
۱۳۹۸/۳/۲۶
طرح پژوهشی
علی ریاضی A comparative study of blood groups in craniosynostosis patients at Emam Hossein Hospital of Isfahan since 1393 until 1397 بررسی مقایسه ای فراوانی گروه های خونی در بیماران کرانیوسینوستوزیس در بیمارستان امام حسین اصفهان از سال 1393 تا سال 1397 IR.MUI.MED.REC.1398.150
دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
۱۶
آنلاین
PDF
آنلاین
PDF
۱۳۹۸/۳/۲۶
پایان‌نامه
علی صالحی Evaluation of Ocular Perfusion Pressure in patients with acute Central retinal vein occlusion who referring to Feiz Hospital, Isfahan and compare with control group in 2018 ارزیابی میزان فشار پرفیوژن چشمی (Ocular Perfusion Pressure) در مبتلایان به انسداد ایسکمیک حاد ورید مرکزی شبکیه مراجعه کننده به بیمارستان فیض اصفهان و مقایسه با گروه کنترل درسال 1397 IR.MUI.MED.REC.1398.149
دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
۱۷
آنلاین
PDF
آنلاین
PDF
۱۳۹۸/۳/۲۶
پایان‌نامه
معصومه صفایی Epidemiology of traffic accident injuries inayatollah kashani & alzahra hospitals of Isfahan (1396) بررسی اپیدمیولوژیک جراحت ها در بیماران سوانح ترافیکی مراجعه کننده به بیمارستان های آیت الله کاشانی و الزهرا(س) اصفهان در سال ۱۳۹۶ IR.MUI.MED.REC.1398.148
دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
۱۸
آنلاین
PDF
آنلاین
PDF
۱۳۹۸/۳/۲۶
پایان‌نامه
علیرضا صادقی Comparison of the incidence of cerebral metastasis in breast cancer among patients treated by Trastuzumab with patients treated by diet therapy without Trastuzumab بررسی مقایسه ای بروز متاستاز مغزی در بیماران مبتلا به سرطان پستان تحت درمان با تراستوزوماب با بیماران تحت درمان رژیم درمانی بدون تراستوزوماب در طی سال های 94-96 در بیمارستان امید IR.MUI.MED.REC.1398.147
دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
۱۹
آنلاین
PDF
آنلاین
PDF
۱۳۹۸/۳/۲۶
پایان‌نامه
محمدعلی پورمیرزایی Assessment effect of ondansetron on the severity and duration of acute diarrhea in children بررسی تاثیر داروی اندانسترون برروی شدت و طول دوره اسهال حاد درکودکان بستری شده در بخش کودکان بیمارستان امین در بازه زمانی اسفند ماه97 تا آبان ماه 98 IR.MUI.MED.REC.1398.146
دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.